Microsoft word - documento2


AUGAS DE GALICIA
Publicación
DOG 26-06-2007 CONSULTORÍA E ASISTENCIA PARA A REALIZACIÓN DA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PLAN DE
ABASTECEMENTO DE GALICIA.
Claúsulas administrativas (158,50 KB) Condicións técnicas (481,50 KB)
CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCEIRA E
CONTABLE

Publicación
Env.DOUE
CONTRATACIÓN DUN SERVIZO CONSISTENTE NOS TRABALLOS 18-06-2007
NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DE NOVAS APLICACIÓNS DO
PROGRAMA XUMCO2(EXPTE.:19/2007)
Claúsulas administrativas (215,50 KB) Condicións técnicas (150,00 KB)

Env.DOUE
CONTRATACIÓN DUN SERVIZO CONSISTENTE NOS TRABALLOS 18-06-2007
NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DE NOVAS APLICACIÓNS DO
PROGRAMA XEITO POLO PROCEDEMENTO ABERTO, MEDIANTE
CONCURSO(EXPTE.:13/2007)
Claúsulas administrativas (220,00 KB) Condicións técnicas (151,50 KB)

Env.DOUE
CONTRATACIÓN DUN SERVIZO CONSISTENTE NOS TRABALLOS 18-06-2007
NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DE NOVAS FUNCIONALIDADES
DO PROGRAMA NÓMINA POLO PROCEDEMENTO ABERTO, MEDIANTE
CONCURSO(EXPTE.:16/2007)
Claúsulas administrativas (211,00 KB) Condicións técnicas (150,00 KB)

CULTURA E DEPORTE

Publicación
DOG 22-06-2007 RESTAURACIÓN DA IGREXA PARROQUIAL DE DONÍS, CERVANTES
(LUGO)- 2ª FASE
Claúsulas administrativas (159,50 KB) Condicións técnicas (19,00 KB)

DOG 27-06-2007 ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NAS INMEDIACIÓNS DO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN E DOCUMENTACIÓN DA ARTE
RUPESTRE DO PARQUE ARQUEOLÓXICO DA ARTE RUPESTRE, EN
CAMPO LAMEIRO (PONTEVEDRA).
Claúsulas administrativas (226,50 KB) Condicións técnicas (1,52 MB)

DOG 27-06-2007 ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN NO XACEMENTO
CASTELO DA LÚA, RIANXO (A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (234,00 KB) Condicións técnicas (2,67 MB)

DOG 27-06-2007 ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN NO CASTRO DE
BORNEIRO, CABANA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (230,00 KB) Condicións técnicas (2,12 MB)
ECONOMÍA E FACENDA
Publicación
DOG 27-06-2007 RESOLUCIÓN DO 21 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E FACENDA POLA QUE SE ANUNCIA CONCURSO PÚBLICO,
POLO PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS
DE REMODELACIÓN E ORDENACIÓN DO TRAMO SUR DA RÚA MONTE
PÍO, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Claúsulas administrativas (128,50 KB)
carátula (30,50 KB)

EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Publicación
DOG 21-05-2007 RESOLUCIÓN DO 10 DE MAIO DE 2007 POLA QUE SE ANUNCIAN
POLO SISTEMA DE POXA ABERTA E TRAMITACIÓN URXENTE, AS
OBRAS DE "SUBSTITUCIÓN DE CUBERTAS NO IES DE CATABOIS" E
OUTRAS.
Claúsulas administrativas (102,00 KB)
Follas de Especificacions (106,31 KB)
CEIP ADR Castelao Ordes Cuberta (12,69 MB)
CEIP Fogar Carballo Calefaccion (1,74 MB)
CEIP Salustiano Rey Eiras A Pobra do Caramiñal (1,09 MB)
IES de Curtis Cuberta (10,59 MB)
IES Fernando Wirtz A Coruña Pintura (17,46 MB)
IES Catabois Ferrol Cuberta (270,73 KB)
CEIP Ana Mª Dieguez Rianxo Cuberta (3,56 MB)
CPI O Feal Naron Pintura exterior (15,45 MB)
IES Pedra da Aguia Camariñas Cuberta (283,89 KB)

DOG 22-05-2007 RESOLUCIÓN DO 15 DE MAIO DE 2007, DA SECRETARÍA XERAL DA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA,
POLA QUE SE ANUNCIA POLO SISTEMA DE CONCURSO DE
PROCEDEMENTO ABERTO, A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
MANTEMENTO DO CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE E DO IES
“MANUEL ANTONIO” DE VIGO (PONTEVEDRA) (EXPTE.: 05/07SE)
Claúsulas administrativas (104,00 KB) Condicións técnicas (48,50 KB)

DOG 01-06-2007 OBRA DE AMPLIACIÓN DE TALLERES NO IES LOIS PEÑA NOVO DE
VILALBA (LUGO) (C.C. 27013326).
Claúsulas administrativas (111,00 KB)
Nota aclaratoria (19,50 KB)

DOG 05-06-2007 OBRA DE REFORMA DO CEIP “LOPE DE VEGA” DE VIGO
(PONTEVEDRA)(C.C. 36010538)
Claúsulas administrativas (111,00 KB)
Nota aclaratoria (19,50 KB)

DOG 15-06-2007 SUBMINISTRACIÓN DE ORDENADORES PORTÁTILES CON DESTINO
AOS CENTROS DE ENSINANZA NON UNIVERSITARIA DEPENDENTES
DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DA XUNTA DE GALICIA. EXPTE. 6/07SU
Claúsulas administrativas (136,50 KB) Condicións técnicas (278,96 KB)
Relación artigos (15,00 KB)

DOG 18-06-2007 SUBMINISTRACIÓN DE ORDENADORES PERSOAIS E MONITORES
TFT/LCD PARA OS CENTROS DE ENSINANZA NON UNIVERSITARIA
DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA. EXPTE. 2/07SU
Claúsulas administrativas (134,00 KB) Condicións técnicas (284,15 KB)

DOG 22-06-2007 CAMBIO CARPINTERIA EXTERIOR E SUBSTITUCIÓN PAVIMENTO
XIMNASIO NO CEIP HUMBERTO JUANES-NIGRÁN (PONTEVEDRA)
Claúsulas administrativas (73,00 KB) Condicións técnicas (26,00 KB)

DOG 22-06-2007 REFORMA E AMPLIACIÓN DE COCIÑA E SERVIZOS DE COMEDOR NO
CPI PROGRESO-CATOIRA (PONTEVEDRA)
Claúsulas administrativas (73,00 KB) Condicións técnicas (26,00 KB)

DOG 25-06-2007 CONSTRUCCIÓN DE XIMNASIO NO IES DE BECERREÁ
Claúsulas administrativas (103,50 KB)
EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS
Publicación
DOG 06-06-2007 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA BACÍA GALICIA-COSTA.
ELIMINACIÓN DE VERTIDOS DO NÚCLEO URBANO NA MARXE
ESQUERDA DO RÍO UMIA. CALDAS DE REIS
(PONTEVEDRA).OH.336.723
Claúsulas administrativas (289,00 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 06-06-2007 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA BACÍA GALICIA-COSTA.
SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN BAÍÑAS E CAMBEDA. VIMIANZO
(A CORUÑA).OH.515.764
Claúsulas administrativas (287,50 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 06-06-2007 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA BACÍA GALICIA-COSTA.
AMPLIACIÓN DO BOMBEO DE SANEAMENTO DENDE A ESTACIÓN DO
FERROCARRIL ATA A ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS
DE NEDA. NEDA (A CORUÑA).OH.315.722
Claúsulas administrativas (291,00 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 06-06-2007 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA BACÍA GALICIA-COSTA.
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BAREDO. BAIONA
(PONTEVEDRA).OH.336.728
Claúsulas administrativas (289,00 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 12-06-2007 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NAS BACÍAS INTERCOMUNITARIAS.
SANEAMENTO EN VARIOS NÚCLEOS DO CONCELLO DE ALLARIZ.
ALLARIZ (OURENSE).OH.332.569
Claúsulas administrativas (283,00 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 12-06-2007 OUTRAS ACTUACIÓNS. DOTACIÓN DE SERVIZOS DE
ABASTECEMENTO. ABASTECEMENTO DE AUGA A PIÑOR. PIÑOR
(OURENSE).OH.232.453
Claúsulas administrativas (283,50 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 12-06-2007 ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA BACÍA GALICIA-COSTA. RAMAIS
DA REDE DE AUGAS RESIDUAIS ENTRE O PUNTAL E A ESTACIÓN
DO FERROCARRIL DE NEDA. NEDA (A CORUÑA).OH.315.723
Claúsulas administrativas (285,50 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 12-06-2007 MELLORA DO ABASTECEMENTO NA BACÍA GALICIA-COSTA. MELLORA
DO ABASTECEMENTO DE AUGA A CAMPOSANCOS. A GUARDA (PONTEVEDRA).OH.236.687 Claúsulas administrativas (283,50 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)

DOG 12-06-2007 OUTRAS ACTUACIÓNS. DOTACIÓN DE SERVIZOS DE
ABASTECEMENTO. AMPLIACIÓN DA REDE MUNICIPAL DE
ABASTECEMENTO Á ZONA NORTE DO CONCELLO DE LALÍN: CELLO,
PALIO E RODÍS. LALÍN (PONTEVEDRA).OH.236.735
Claúsulas administrativas (283,50 KB) Condicións técnicas (47,00 KB)
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA)
Publicación
DOG 04-06-2007 SUBMINISTRACIÓN DE ORDENADORES
Claúsulas administrativas (117,00 KB) Condicións técnicas (62,00 KB)
INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Publicación
DOG 14-06-2007 CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO
TECNOLÓXICO PARA A DOTACIÓN DE CATRO AULAS DE FORMACIÓN
NAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS
TELECOMUNICACIÓNS
Claúsulas administrativas (423,00 KB) Condicións técnicas (176,50 KB)

DOG 27-06-2007 CONTRATO DE OBRAS DE RECUPERACIÓN E AMPLIACIÓN DO
ROTEIRO DO RÍO FRAGA, NO CONCELLO DE MOAÑA.
Claúsulas administrativas (311,00 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Publicación
DOG 14-05-2007 SERVIZOS DE INTERPRETACION TELEFONICA SIMULTANEA
Claúsulas administrativas (74,05 KB) Condicións técnicas (48,70 KB)
PREGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS (90,99 KB)

DOG 25-05-2007 DESEÑO DE IMAXE E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL IGAPE
Claúsulas administrativas (78,77 KB) Condicións técnicas (57,72 KB)
prego tipo de cláusulas admininstrativas (90,99 KB)

DOG 05-06-2007 SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA CONSUMIBLE (C.P.
6/07)
Claúsulas administrativas (148,81 KB) Condicións técnicas (51,34 KB)

DOG 07-06-2007 CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA DE INTELIXENCIA DE NEGOCIO
PARA O IGAPE (C.P. 7/07)
Claúsulas administrativas (94,10 KB) Condicións técnicas (174,21 KB)

DOG 27-06-2007 PREPARACION E ORGANIZACION DO ENCONTRO DE EMPRESARIOS E
PROFESIONAIS GALEGOS DO EXTERIOR (C.P. 8/07)
Claúsulas administrativas (31,10 KB) Condicións técnicas (29,31 KB)
PREGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS (92,24 KB)
INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO (IGVS)
Publicación
Env.DOUE
REDACCIÓN DO PROXECTO SECTORIAL E DO PROXECTO DE 22-05-2007
URBANIZACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL DE TAMAGOS NO BOE 22-05-2007 CONCELLO DE VERIN.
DOG 29-05-2007 Claúsulas administrativas (181,50 KB) Condicións técnicas (90,50 KB)

Env.DOUE
REDACCIÓN DO PROXECTO SECTORIAL E DO CORRESPONDENTE 13-06-2007
PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL DE BOE 13-06-2007 BARBANZA(CONCELLOS DE RIBEIRA E POBRA DO CARAMIÑAL)
DOG 20-06-2007 Claúsulas administrativas (186,00 KB) Condicións técnicas (75,61 KB)

MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Publicación
DOG 24-05-2007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION, DESARROLLO O
ADAPTACION DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LOS NUCLEOS DE
SOSTENIBILIDAD DE ABEGONDO, MUROS, GUITIRIZ, O BARCO DE
VALDEORRAS, COVELO, RESERVA DE LA BIOSFERA AREA DE
ALLARIZ Y COMARCA DE PONTEVEDRA.
Claúsulas administrativas (170,00 KB) Condicións técnicas (166,50 KB)

DOG 05-06-2007 OBRA DE CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL E DEPÓSITO
DE REFUGALLOS PARA XESTIÓN DE RCD EN XUNQUEIRA DE
ESPADAÑEDO (OURENSE)
Claúsulas administrativas (210,50 KB) Condicións técnicas (19,00 KB)

DOG 05-06-2007 OBRA DE AMPLIACION DUN PUNTO LIMPO NO CONCELLO DE BOIRO
Claúsulas administrativas (211,50 KB) Condicións técnicas (19,00 KB)

DOG 08-06-2007 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PLAN DE
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (PDS) DO LIC PENA TREVINCA NA
PROVINCIA DE OURENSE
Claúsulas administrativas (182,50 KB) Condicións técnicas (118,50 KB)

DOG 08-06-2007 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PLAN DE
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (PDS) E O PLAN DE ORDENACIÓN
DOS RECUROS NATURAIS (PORN) DO MACIZO CENTRAL NA
PROVINCIA DE OURENSE
Claúsulas administrativas (183,50 KB) Condicións técnicas (148,00 KB)

DOG 08-06-2007 SUMINISTRO DE CONTEDORES PARA A RECOLLIDA DE PILAS E
BATERIAS DE ORIXE DOMESTICA
Claúsulas administrativas (135,50 KB) Condicións técnicas (37,50 KB)

DOG 15-06-2007 OBRA DE ADECUACION, SELADO E CLAUSURA DO VERTEDOIRO DE
R.S.U. DO CONCELLO DE AMES
Claúsulas administrativas (197,50 KB) Condicións técnicas (19,00 KB)
MEDIO RURAL
Publicación
DOG 08-06-2007 32 CONSULTORÍAS E ASISTENCIAS DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
Claúsulas administrativas (1,04 MB) Condicións técnicas (66,00 KB)

DOG 12-06-2007 ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DE DIVERSAS CATAS
Claúsulas administrativas (94,50 KB) Condicións técnicas (110,00 KB)

DOG 15-06-2007 PLATAFORMA SEN FÍOS DE BANDA AMPLA EN ONCE BASES DE
MEDIOS AÉREOS
Claúsulas administrativas (164,00 KB) Condicións técnicas (199,50 KB)

DOG 22-06-2007 EQUIPOS CIENTÍFICOS DE LABORATORIO PARA CENTROS DE
INVESTIGACIÓNS AGRARIAS
Claúsulas administrativas (208,00 KB) Condicións técnicas (126,00 KB)

PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

Publicación
DOG 28-06-2007 ORGANIZACIÓN E MONTAXE DO POSTO DA XUNTA DE GALICIA-
CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS NO CERTAME
FEIRAL A CELEBRAR EN ANUGA (COLONIA, ALEMANIA) DO 13 Ó
17 DE OUTUBRO DE 2007
Claúsulas administrativas (79,00 KB) Condicións técnicas (12,48 MB)

DOG 02-07-2007 RESOLUCIÓN DO 8 DE XUÑO DE 2007, DA DIRECCIÓN XERAL DE
INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO, POLA QUE SE
ANUNCIA A LICITACIÓN POR CONCURSO ABERTO DUN CONTRATO DE
CONSULTORÍA E ASISTENCIA
Claúsulas administrativas (216,93 KB) Condicións técnicas (130,00 KB)
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Publicación
DOG 25-05-2007 REXENERACIÓN DA CAPA DE RODADURA CON MESTURA BITUMINOSA
EN QUENTE. TRAVESÍA DE MONFORTE, DO P.Q 0+150 Ó P.Q.
0+870
Claúsulas administrativas (276,02 KB) Condicións técnicas (55,00 KB)

Env.DOUE
RESOLUCIÓN DO 1 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE 05-06-2007
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA DOG 12-06-2007 QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA
ASISTENCIA TÉCNICA DE CLAVE PO/07/063.02
Claúsulas administrativas (208,50 KB) Condicións técnicas (86,00 KB)
Cadro de características (84,00 KB)

Env.DOUE
RESOLUCIÓN DO 1 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE 05-06-2007
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA DOG 12-06-2007 QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA
ASISTENCIA TÉCNICA DE CLAVE OU/07/062.02
Claúsulas administrativas (208,50 KB) Condicións técnicas (85,50 KB)
Cadro de características (279,00 KB)
Env.DOUE
RESOLUCIÓN DO 1 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE 05-06-2007
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA DOG 12-06-2007 QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA
ASISTENCIA TÉCNICA DE CLAVE AC/07/060.02.
Claúsulas administrativas (208,50 KB) Condicións técnicas (85,00 KB)
Cadro de características (101,00 KB)

Env.DOUE
RESOLUCIÓN DO 1 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE 05-06-2007
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA DOG 12-06-2007 QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA
ASISTENCIA TÉCNICA DE CLAVE LU/07/061.02.
Claúsulas administrativas (208,50 KB) Condicións técnicas (85,00 KB)
Cadro de características (84,50 KB)

Env.DOUE
RESOLUCIÓN DO 1 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE 05-06-2007
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA DOG 12-06-2007 QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA
ASISTENCIA TÉCNICA DE CLAVE PO/06/011.01.
Claúsulas administrativas (208,50 KB) Condicións técnicas (13,77 MB)
Folla de valoración (88,50 KB)
Cadro de características (98,00 KB)

Env.DOUE
RESOLUCIÓN DO 12 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE 13-06-2007
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA DOG 22-06-2007 QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA OBRA:
MELLORA DE TRAZADO E CAPACIDADE DA C-550 CEE-TUI.
TREITO: MUROS-NOIA. SUBTREITO: LÍMITE MUNICIPAL DE MUROS
CON SERRA DE OUTES-NOIA, DE CLAVE AC/03/006.01
Claúsulas administrativas (277,94 KB) Condicións técnicas (72,50 KB)

DOG 21-06-2007 RESOLUCIÓN DO 12 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA
QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DA OBRA
DE CLAVE OU/06/061.02
Claúsulas administrativas (265,56 KB) Condicións técnicas (75,50 KB)

DOG 25-06-2007 RESOLUCIÓN DO 18 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA
QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DAS OBRAS
DE CLAVE AC/06/138.06 E TRES MÁIS
Claúsulas administrativas (276,02 KB) Condicións técnicas (79,00 KB)

DOG 25-06-2007 RESOLUCIÓN DO 18 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA
QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DAS OBRAS
DE CLAVE AC/06/138.06 E TRES MÁIS (AC/06/031.02)
Claúsulas administrativas (276,02 KB) Condicións técnicas (77,50 KB)

DOG 25-06-2007 RESOLUCIÓN DO 18 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA
QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DAS OBRAS
DE CLAVE AC/06/138.06 E TRES MÁIS (AC/06/060.02)
Claúsulas administrativas (276,02 KB) Condicións técnicas (77,50 KB)

DOG 25-06-2007 RESOLUCIÓN DO 18 DE XUÑO DE 2007 DA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES POLA
QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN DO CONCURSO ABERTO DAS OBRAS
DE CLAVE AC/06/138.06 E TRES MÁIS (AC/06/083.02)
Claúsulas administrativas (276,02 KB) Condicións técnicas (77,00 KB)
PORTOS DE GALICIA
Publicación
DOG 19-06-2007 "ZONA CENTRO. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDADE E
PREVENCIÓN DE RISCOS NOS PORTOS" (A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (443,00 KB) Condicións técnicas (691,00 KB)
Cadro características contrato (178,00 KB)

DOG 19-06-2007 "ZONA SUR. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDADE E
PREVENCIÓN DE RISCOS NOS PORTOS" (PONTEVEDRA)
Claúsulas administrativas (443,00 KB) Condicións técnicas (658,50 KB)
Cadro características contrato (178,00 KB)

DOG 19-06-2007 "ACONDICIONAMENTO E MELLORA NA ZONA DE SERVICIO
PORTUARIO DE CAMBADOS" (PONTEVEDRA)
Claúsulas administrativas (443,00 KB) Condicións técnicas (15,15 MB)
Cadro características contrato (176,00 KB)

DOG 19-06-2007 "AMPLIACIÓN DE PANTALÁNS NO PORTO DE SADA" (A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (443,00 KB) Condicións técnicas (194,50 KB)
Cadro características contrato (176,50 KB)

DOG 19-06-2007 "PAVIMENTACIÓN DE PORTOS NA ZONA SUR" (PONTEVEDRA)
Claúsulas administrativas (443,00 KB) Condicións técnicas (426,50 KB)
Cadro características contrato (177,50 KB)

DOG 19-06-2007 "ZONA NORTE. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDADE E
PREVENCIÓN DE RISCOS NOS PORTOS" (LUGO-A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (443,00 KB) Condicións técnicas (687,00 KB)
Cadro características contrato (177,50 KB)

DOG 21-06-2007 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE UN ESTUDIO
SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
INTERNACIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y
SOBRE LA POSIBILIDAD DE IMPLICAR A LOS TRANSPORTISTAS
AUTÓNOMOS Y A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN
CADENAS INTERMODALES QUE INCLUYAN LA TRANSFERENCIA DE
LAS PLATAFORMAS DE LOS VEHÍCULOS ARTICULADOS AL MODO
MARÍTIMO", EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLACA 4S (APROBADO
DENTRO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA INTERREG III-B SUDOE, PROMOVIDA POR LA UNIÓN
EUROPEA)
Claúsulas administrativas (378,50 KB) Condicións técnicas (367,50 KB)
Cadro características contrato (228,00 KB)
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
Publicación
Env.DOUE
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE DOUS RADIOENLACES SDH 24-04-2007
STM-1 DE 155 MBPS PARA A POTENCIACIÓN DAS DOG 18-05-2007 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN. CODIGO CPA-2002:
32.20.11. CÓDIGO CPV: 32260000.
Claúsulas administrativas (214,00 KB) Condicións técnicas (6,35 MB)

DOG 16-05-2007 RESOLUCIÓN DO 3 DE MAIO DE 2007, DA SECRETARÍA XERAL DE
COMUNICACIÓN, POLA QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN, POLO SISTEMA DE PROCEDEMENTO ABERTO, MEDIANTE CONCURSO DOG 29-05-2007 PÚBLICO, PARA A SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE DOUS
RADIOENLACES DIXITAIS SDH STM-1 155 MBPS PARA A REDE
TRONCAL DE ENLACES DA XUNTA DE GALICIA.
Claúsulas administrativas (222,50 KB) Condicións técnicas (98,50 KB)

DOG 22-05-2007 SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 RADIOENLACES PDH DE
34 MBPS PARA A REDE OFICIAL DE COMUNICACIÓN. CÓDIGO CPA-
2002: 32.20.11
Claúsulas administrativas (214,00 KB) Condicións técnicas (12,58 MB)

DOG 22-05-2007 SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE 8 TRANSMISORES DE
TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE DE 5W, COFINANCIADOS CON
FONDOS FEDER. CÓDIGO CPA-2002: 32.20.11
Claúsulas administrativas (217,00 KB) Condicións técnicas (182,50 KB)

Env.DOUE
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUNHA CABECEIRA DE 28-05-2007
CODIFICACIÓN E MULTIPLEXACIÓN PARA O MULTIPLEX DOG 18-06-2007 AUTONÓMICO DE TDT, COFINANCIADO CON FONDOS FEDER
Claúsulas administrativas (222,50 KB) Condicións técnicas (4,49 MB)

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Publicación
Env.DOUE
SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE VEHÍCULOS TODOTERRENO PARA 03-05-2007
DOG 24-05-2007 Claúsulas administrativas (233,00 KB) Condicións técnicas (59,00 KB)

Env.DOUE
SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE ORDENADORES PERSOAIS CON 03-05-2007
DOG 24-05-2007 Claúsulas administrativas (225,50 KB) Condicións técnicas (66,50 KB)

Env.DOUE
SUBMINISTRACION DE 15 VEHÍCULOS DESTINADO A UNIDADE DO 14-06-2007
CORPO NACIONAL DE POLICIA ADSCRITA A COMUNIDADE AUTONOMA
DE GALICIA (CATRO LOTES)
Claúsulas administrativas (255,50 KB) Condicións técnicas (145,50 KB)

Env.DOUE
SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE COMBUSTIBLE PARA OS 21-06-2007
VEHÍCULOS ADSCRITOS AO PARQUE MÓBIL DA XUNTA DE GALICIA
Claúsulas administrativas (282,00 KB) Condicións técnicas (81,00 KB)
traducción automática castelán ppt (35,26 KB)
traducción automática castelán pcadm (368,08 KB)

DOG 22-06-2007 CONTRATACIÓN DA XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE
CAFETERÍA E COMEDOR DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SAN
CAETANO DA XUNTA DE GALICIA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Claúsulas administrativas (1,94 MB) Condicións técnicas (305,98 KB)

DOG 25-06-2007 SERVIZO DE LIMPEZA DO EDIFICIO DESTINADO A SEDE DA
Claúsulas administrativas (200,50 KB) Condicións técnicas (126,00 KB)
DOG 28-06-2007
SANIDADE / SERGAS
Publicación

SERVICIO DE TRANSPORTE URBAN E INTERURBAN
Prego de prescricións () Resolución ()
F.P. URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA- 061
ARRENDAMENTO E MANTEMENTO DE SERVIDORES.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE MATERIAL DE ASEO E OUTROS.
Prego de prescricións () Resolución ()

SERVIZO DE LIMPEZA, RECOLLIDA E TRASLADO DE RESIDUOS E
ROUPA SUCIA NO HOSPITAL DO MEIXOEIRO
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE EQUIPOS DE INFUSIÓN.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE MARCAPASOS E COMPLEMENTOS.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRO SUCESIVO DE MODELOS DE RECEITAS OFICIAIS
PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DO SERVIZO GALEGO DE
SAÚDE
Prego de prescricións () Resolución ()

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARALA
CONTRATACIÓN, POLOL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, DO
SUMINISTRO SUCESIVO DE PRAVASTATINA, OMEPRAZOL,
SERTRALINA, SIMVASTATINA, AMLODIPINO, PAROXETINA,
ENALAPRILO, RISPERIDONA, CITALOPRAM, FLUOXETINA Y
ALPRAZOLAM, CON DESTINO AOS CENTROS HOSPITALARIOS DO
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, POR CONCURSO ABERTO MEDIANTE
SISTEMA DE DETERMINACÍÓN DE TIPO.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRO SUCESIVO DE SOMATOTROPINA, CON DESTINO AOS
CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE,
MEDIANTE O SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE TIPO
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRO SUCESIVO DE ESTIMULANTES ERITROPOYÉTICOS,
CON DESTINO AOS CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE, MEDIANTE O SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE TIPO
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRO SUCESIVO DE CONTRASTES RADIOLÓXICOS, CON
DESTINO AOS CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO DE
SAÚDE, MEDIANTE O SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE TIPO
Prego de prescricións () Resolución ()

MATERIAL PARA ABLACIÓN
Prego de prescricións () Resolución ()

DOG 31-05-2007 CONSELLERÍA

SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EQUIPOS DE MAMOGRAFÍA E
REVELADORAS DAS UNIDAIS DE EXPLORACIÓN MAMOGRÁFICA DO
PROGRAMA GALEGO DE DETECCIÓN PRECOZ DO CONCRO DE MAMA
(PGDPCM)
Prego de prescricións () Resolución ()

ADQUISICIÓN DUN FACS (SEPARADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS)
Prego de prescricións () Resolución ()

SERVIZO DE MANTEMENTO DOS ASCENSORES SCHINDLER DO
HOSPITAL DE CONXO.
Prego de prescricións () Resolución ()

SOPORTE, MANTEMENTO E DESPREGAMENTO EN CONTORNAS
COLABORATIVOS DOS DIFERENTES PORTAIS DA CONSELLERÍA DE
SANIDADE E DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS DE
BIOSEGURIDADE
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DOS REACTIVOS NECESARIOS PARA A
REALIZACIÓN DE TIPAXE HLA EN MOSTRAS ANALIZADAS POLA
FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANFUSIÓN DE GALICIA.
Prego de prescricións () Resolución ()

MANTEMENTO E EVOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISE COMPLEXOS
(SIAC´S) DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA E DESENROLO
DE NOVOS SISTEMAS DE ANÁLISE DE VACINAS E METABOLOPATÍAS
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN DUN MONITOR DE ANESTESIA PARA A SALA DE
RESONANCIA.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE REACTIVOS E O ALUGAMENTO DE
EQUIPOS PARA A DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE REACTIVOS E ARRENDAMENTO DE
EQUIPOS PARA A DETERMINACIÓN DE GASES E OUTROS
PARÁMETROS EN SANGUE.
Prego de prescricións () Resolución ()

ACONDICIONAMENTO TÉRMICO PASIVO DO CENTRO DE SAÚDE DE
BETANZOS (A CORUÑA)
Prego de prescricións () Resolución ()
XERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
ADQUISICIÓN DE DOUS EQUIPOS ELEVADORES PARA O
AMBULATORIO CONCEPCIÓN ARENAL
Prego de prescricións () Resolución ()

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA NA FUNDACIÓN PÚBLICA
HOSPITAL COMARCAL DO SALNÉS.
Prego de prescricións () Resolución ()

REACTIVOS PARA A REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE
NEFROLOMETRÍA E ARRENDAMENTO DUN EQUIPO PARA A
REALIZACIÓN DAS DETERMINACIÓNS.
Prego de prescricións () Resolución ()

ADQUISICIÓN DE HARDWARE E LICENCIAS DE SOFTWARE SISTEMA
DE RECOÑECEMENTO DE VOZ PARA INCORPORACIÓN DE
INFORMACIÓN NO SISTEMA DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN DUN MULTÍMETRO PARA O CONTROL DE
CALIDADE DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X PARA O SERVIZO DE
RADIOFÍSICA E PROTECCIÓN RADIOLÓXICA.
Prego de prescricións () Resolución ()

SUBMINISTRACIÓN DUN EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA
GLICEROLIZACIÓN, DESGLICEROLIZACIÓN E LAVADO DE HEMACÍAS
PARA A FUNDACIÓN CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA.
Prego de prescricións () Resolución ()
TRABALLO
Publicación
DOG 15-05-2007 SERVIZO A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS, ESTAMADO EN 5000
HORAS, PARA O DESENVOLVEMENTO E MIGRACIÓN DE APLICACIÓNS
PARA A CONSELLERÍA DE TRABALLO. (EXPTE. 31/07).
Claúsulas administrativas (124,00 KB) Condicións técnicas (188,50 KB)
portada (folla de especificacións) (80,00 KB)

DOG 22-05-2007 SERVIZO DE TELÉFONO DE ATENCIÓN A USUARIOS DO SERVIZO
PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA. (EXPTE.14/07).
Claúsulas administrativas (126,00 KB) Condicións técnicas (74,00 KB)
portada(folla de especificacións) (67,00 KB)

DOG 05-06-2007 SERVIZO DE SOPORTE TÉCNICO E FUNCIONAL NO USO E
MANTEMENTO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA SIFO II PARA A
CONSELLERÍA DE TRABALLO.(EXPTE. 45/07).
Claúsulas administrativas (133,00 KB) Condicións técnicas (246,50 KB)
portada (folla de especificacións) (100,00 KB)

DOG 14-06-2007 SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS E
FORMATIVAS NO ÁMBITO DA ORIENTACIÓN LABORAL.
(EXPTE.48/07).
Claúsulas administrativas (118,50 KB) Condicións técnicas (42,00 KB)
portada, folla de especificacións (62,00 KB)

DOG 28-06-2007 SERVIZO PARA A ORGANIZACIÓN DO V CONGRESO GALEGO DE
COOPERATIVAS (EXPTE.61)
Claúsulas administrativas (127,00 KB) Condicións técnicas (44,50 KB)
portada, folla de especificacións (69,00 KB)
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Publicación
DOG 22-05-2007 OBRAS DE REFORMA E ADAPTACIÓN DA RESIDENCIA DE MAIORES
DE BANDE (OURENSE).
Claúsulas administrativas (139,50 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)
DOG 28-05-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO TRÁMITE URXENTE PARA LEVAR A
CABO AS OBRAS DE REFORMA DA "ESCOLA INFANTIL DE VITE" EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).
Claúsulas administrativas (157,00 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)

DOG 28-05-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO, TRÁMITE DE URXENCIA PARA AS
OBRAS DE REFORMA E ADECUACIÓN DUN LOCAL SITUADO NA RÚA
PONTEVEDRA, Nº 2 PARA A UBICACIÓN DO CENTRO DE MENORES
"OLLOS GRANDES" EN LUGO.
Claúsulas administrativas (132,50 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)

DOG 29-05-2007 SERVIZO DE RESTAURACIÓN E LIMPEZA DAS
INSTALACIÓNS;MANTEMENTO E LIMPEZA DA PISCINA DO
CAMPAMENTO XUVENIL DE PENEDOS DE XACINTO-ENTRIMO
(OURENSE)
Claúsulas administrativas (103,00 KB) Condicións técnicas (34,00 KB)

DOG 05-06-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO, TRÁMITE ORDINARIO PARA A
CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACIÓN DUN MÓDULO
RESIDENCIAL DE ASISTIDOS NA RESIDENCIA DE MAIORES
TORRENTE BALLESTER (A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (113,00 KB) Condicións técnicas (131,50 KB)

DOG 05-06-2007 CORCURSO PÚBLICO ABERTO, TRÁMITE ORDINARIO PARA A
CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACIÓN DUN MÓDULO
RESIDENCIAL DE ASISTIDOS NA RESIDENCIA DE MAIORES O
CARBALLIÑO(OURENSE)
Claúsulas administrativas (114,50 KB) Condicións técnicas (130,50 KB)

DOG 11-06-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO, TRAMITE DE URXENCIA PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACIÓN DA
RESIDENCIA DE MAIORES "AS GÁNDARAS" EN LUGO.
Claúsulas administrativas (136,00 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)

DOG 15-06-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO, TRÁMITE DE URXENCIA PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACIÓN DA
RESIDENCIA DE MAIORES DE CAMPOLONGO (PONTEVEDRA)
Claúsulas administrativas (161,00 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)

DOG 19-06-2007 CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA A CONTRATACIÓN DA
CAFETERIA DA CASA DO MAR DE PALMEIRA-RIVEIRA-A CORUÑA
Claúsulas administrativas (145,00 KB) Condicións técnicas (82,00 KB)

DOG 19-06-2007 CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE CAFETERIA DA CASA DO MAR DE RIVEIRA-A CORUÑA
Claúsulas administrativas (211,50 KB) Condicións técnicas (72,00 KB)

DOG 19-06-2007 CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA A CONTRATACIÓN DA
CAFETERIA DA CASA DO MAR DE CORRUBEDO-RIVEIRA- A CORUÑA
Claúsulas administrativas (301,00 KB) Condicións técnicas (80,50 KB)

DOG 19-06-2007 CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE CAFETERIA DA RESIDENCIA DE MAIORES DE CARBALLO Claúsulas administrativas (174,00 KB) Condicións técnicas (83,50 KB)

DOG 26-06-2007 CONTRATACIÓN DO SERVICIO PÚBLICO POR CONCERTO PARA A
XESTIÓN DO PROGRAMA “TELEASISTENCIA DOMICILIARIA”, POLO
PROCEDEMENTO ABERTO MEDIANTE CONCURSO E TRAMITACIÓN
URXENTE (EXPTE: CP 52/07)
Claúsulas administrativas (110,00 KB) Condicións técnicas (111,00 KB)

DOG 27-06-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO TRÁMITE ORDINARIO PARA A
CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE 3 VEHÍCULOS, CON
DESTINO A RESIDENCIA DE MAIORES DO
MEIXOEIRO(VIGO),RESIDENCIA DE MAIORES VOLTA DO CASTRO,
SANTIGO DE COMPOSTELA E SERVICIOS CENTRAIS DA
VICEPRESIDENCIA.
Claúsulas administrativas (179,00 KB) Condicións técnicas (35,50 KB)

DOG 29-06-2007 SERVIZO PARA O DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN
DUN PORTAL WEB DE SOPORTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
FAMILIAS, POLO PROCEDEMENTO ABERTO MEDIANTE CONCURSO.
(EXPTE. 65/07 SE)
Claúsulas administrativas (108,00 KB) Condicións técnicas (53,50 KB)
PORTADA PCAP (76,00 KB)

DOG 29-06-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO TRÁMITE URXENTE PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACIÓN DAS OBRAS
DA RESIDENCIA DE MAIORES DE CARBALLO (A CORUÑA)
Claúsulas administrativas (154,50 KB) Condicións técnicas (19,50 KB)

DOG 02-07-2007 CONCURSO PÚBLICO ABERTO, TRÁMITE ORDINARIO PARA A
CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA O APOIO Á
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR NO
DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE
XÉNERO PARA PROFESIONAIS DOS SERVIZOS SOCIAIS.
Claúsulas administrativas (194,00 KB) Condicións técnicas (50,50 KB)

Source: http://www.aiccopn.pt/upload/procedimentos_galiza_1.pdf

Hered 364 master.hered 364 . page254

Heredity 81 (1998) 254–260 Received 6 August 1997, accepted 2 January 1998 Distribution and reproductive effects of Wolbachia in stalk-eyed flies (Diptera: Diopsidae) AHMAD R. HARIRI†§, JOHN H. WERREN‡ & GERALD S. WILKINSON*†† Department of Biology, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA and ‡ Department of Biology, University of Rochester, Roc

1cleg_oa.indd

Glucosamine, Chondroitin Sulfate, and the Two in Combination Daniel O. Clegg, M.D., Domenic J. Reda, Ph.D., Crystal L. Harris, Pharm.D., Marguerite A. Klein, M.S., James R. O’Dell, M.D., Michele M. Hooper, M.D., John D. Bradley, M.D., Clifton O. Bingham III, M.D., Michael H. Weisman, M.D., Christopher G. Jackson, M.D., Nancy E. Lane, M.D., John J. Cush, M.D., Larry W. Moreland, M.D., H. Ralp

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles