Igsu.ro

MÃSURI CE SE EXECUTÃ ÎN CAZ DE UTILIZARE A ARMEI
BIOLOGICE
1. GENERALITÃÞI
Prin arma biologicã se înþeleg agenþi patogeni utilizaþi în scopuri agresive, care în urma rãspândiri prin diferite mijloace tehnice ºi procedee, pot determina îmbolnãviri în masã ale populaþiei sau animalelor. Declanºarea efectelor vãtãmãtoare ale armei biologice se bazeazã pe activitatea specificã provocatã de agenþi patogeni (bacteri , virusuri, ricketsi , ciuperci, paraziþi) ºi toxinele microbiene asupra oamenilor, animalelor sau culturilor vegetale. Indiciile de recunoaºtere a atacului cu arma biologicã
Pentru ca sã se poatã descoperi la timp folosirea armei biologice de cãtre inamic ºi sã se ia mãsurile corespunzãtoare de protecþie, fiecare cetãþean trebuie sã cunoascã bine semnele folosiri acestei arme caracterizate prin: - exploziile înfundate ale bombelor de aviaþie ºi proiectilelor artileriei; - zborul avioanelor la înãlþime joasã ºi apariþia unor nori de fum sau ceaþã - aruncarea din avioane a diferitelor obiecte (lãzi, cuti ), urmatã de apariþia la locurile de cãdere a unui mare numãr de insecte, ciuperci ºi rozãtoare, care nu se întâlnesc în mod obiºnuit în zonã; - prezenþa unui numãr mare de cazuri de boli molipsitoare printre oameni; - îmbolnãvirea în masã a animalelor domestice ºi sãlbatice. Principalii agenþi patogeni care pot fi utilizaþi în producerea armei biologice - bacterii (antrax, ciumã, holerã, febrã tifoidã) - viruºi (encefalitã, gripã, febra aftoasã, variola) - ricketsii (tifosul exantematic, febra japonezã) 2. MÃSURI DE PROTECÞIE

Protecþia împotriva armei biologice constã în luarea din timp a unor mãsuri de prevenire care pot scãdea mult acþiunea vãtãmãtoare a acesteia. Una dintre cele mai eficiente mãsuri este vaccinul ºi anatoxinele. Vaccinurile sunt preparate medicale care conþin microbi (inerþi sau mult atenuaþi), care, introduºi în corp determinã rãspunsul imunologic al organismului fãcând ca rezistenþa acestuia sã creascã. Anatoxinele sunt preparate compuse din produse ale activitãþi vitale ale microbilor, fãcute nepericuloase ºi care au drept urmare creºterea rezistenþei organismului în faþa bolilor. În tratamentul medical al bolilor, precum ºi ca mijloc preventiv în cazul apariþiei boli într-o comunitate, sunt administrate uzual sulfamide ºi antibiotice (funcþie de specificul boli ). Principalul pericol al armei biologice constã în faptul cã îmbolnãvirea oamenilor se poate produce chiar dacã nu s-au aflat în focarul iniþial ºi de aceea o importanþã deosebitã o are respectarea regulilor de igienã ºi curãþenie. Populaþia va rãmâne în adãposturi ºi case pânã la executarea mãsurilor de curãþenie ºi decontaminare a strãzilor ºi terenurilor. Toþi cei care au fost contaminaþi vor fi decontaminaþi în locuri special organizate de protecþia civilã numite puncte de decontaminare (PDP – puncte decontaminare personal, PDE – puncte decontaminare echipament) ºi care sunt comunicate prin mass media în asemenea situaþi . Decontaminarea urmãreºte distrugerea agenþilor patogeni sau a vectorilor de rãspândire (insecte ºi animale mici, rozãtoare). Decontaminarea biologicã cuprinde operaþiunile cunoscute sub numele de : Dezinfecþie, Dezinsecþie ºi Deratizare (D.D.D.) Dezinfecþia este operaþiunea de distrugere a germenilor patogeni din aer, de pe teren, îmbrãcãminte, din apã, alimente etc. ºi se executã prin dezinfecþie curentã sau continuã, terminalã ºi profilacticã. Pentru realizarea dezinfecþiei se folosesc urmãtoarele substanþe : - soluþie de fenol 1% - soluþie de crezol 3% - soluþie de lozol 2% - lapte de var 10% - soluþie de acid fenic 5% - acid clorhidric 1% - soluþie de permanganat de potasiu - apã oxigenatã - alcool etilic (spirt sanitar) Dezinsecþia este operaþiunea de distrugere a insectelor (muºte, purici, pãduchi, cãpuºe etc.), care poartã microbii unor boli molipsitoare. Ea se asigurã prin mãsuri preventive (igienico-sanitare), prin metode fizice ºi chimice. Deratizarea este operaþiunea de exterminare a rozãtoarelor (ºoareci, ºobolani etc.) care pot purta germeni patogeni de boli molipsitoare. Ea se asigurã prin mãsuri profilactice ºi mãsuri de combatere mecanice þi chimice. Pentru izolarea suprafeþelor de teren, localitãþilor, clãdirilor contaminate, în vederea lichidãri focarelor biologice se aplicã mãsuri de carantinã sub pazã armatã, scop în care se vor lua mãsuri ca nici o persoanã sau animal sã nu pãrãseascã zona declaratã în carantinã. a) La descoperirea indiciilor folosirii de cãtre inamic a armei biologice este necesar : sã se îmbrace imediat mijloacele individuale de protecþie; sã se adãposteascã în cele mai apropiate construcþi de protecþie; de cel puþin douã ori pe zi verificaþi încãperea în care se aflã bolnavi ºi efectuaþi curãþenie cu soluþi dezinfectante; pe timpul contactului cu bolnavii puneþi-vã masca de tifon cu vatã þi îmbrãcãminte specialã, mãnuºi ºi încãlþãminte de cauciuc, care trebuie scoasã imediat dupã ieºirea din camera bolnavului ºi periodic dezinfectatã; dupã fiecare venire în cotact cu bolnavi ºi materialele pe care aceºtia le folosesc, înmuiaþi mâinile ºi dezinfectaþi-le cu soluþie 1% cloraminã, dupã care vã spãlaþi cu apã. b) Dacã în raionul (aºezarea, zona) dumneavoastrã s-a instituit un regim special – carantina – respectaþi urmãtoarele reguli: dupã ieºirea din lucrãrile de protecþie sau locuinþe executaþi decontaminarea locuinþei, mobilei, veselei, îmbrãcãmintei, lenjeriei de pat, obiectelor personale ºi distrugeþi insectele ºi rozãtoarele; la executarea decontaminãri nu scoateþi mijloacele de protecþie, nu cântaþi, nu menþineþi zilnic curãþenia ºi folosiþi mijloacele decotaminate; distrugeþi purtãtori de îmbolnãviri infecþioase: ºobolani, ºoareci, purici, cãpuºe, ploºniþe, gândaci, folosind împotriva acestora ºoricioaicã, zoo-marin, fosfat de zinc, cloroform etc. ; ieºind din casã, îmbrãcaþi mijloacele individuale de protecþie; nu permiteþi copiilor sã pãrãseascã locuinþa ºi evitaþi contactele cu persoane strãine; respectaþi cu stricteþe regulile de igienã personalã; înainte de a lua hrana ºtergeþi mâinile cu o soluþie dezinfectantã ºi spãlaþi-le cu apã ºi sãpun; respectaþi prevederile igienico-sanitare în alimentaþie; beþi apã numai din surse verificate; fierbeþi apa ºi laptele; toate produsele le întrebuinþaþi numai dupã prãjire sau fierbere; pâinea se prãjeºte pe foc, pe cuptor, sobã etc. c) Pe timpul îngrijiri celor afectaþi de mijloace biologice sau de substanþe radioactive, respectaþi urmãtoarele : cei afectaþi de boala de iradiaþie sau bolnavi infecþioºi, în lipsa posibilitãþilor de spitalizare, vor fi izolaþi acasã ºi se va organiza îngrijirea lor; respectaþi cu stricteþe prescripþi le medicului (organelor sanitare); dimineaþa ºi seara luaþi-le temperatura ºi urmãriþi frecvenþa pulsului; menþineþi în permanenþã starea de curãþenie, aºternutul ºi lenjeria bolnavului; efectuaþi îngrijirea cavitãþi bucale a bolnavului dupã fiecare servire a hranei, executaþi ºtergerea acesteia cu un tampon de vatã înmuiat în soluþie 5% acidã sau soluþie 2% alcalinã; strângeþi ºi îndepãrtaþi oportun toate dejecþi le bolnavilor; asiguraþi hrãnirea bolnavilor numai cu preparatele prescrise de medic, bogate în substanþe nutritive iar apa se va consuma numai dupã fierbere.

Source: http://www.igsu.ro/documente/informare_preventiva/masuri_de_protectie_in_caz_de_utilizare_arma_biologica.pdf

northpass.ivl.se

NorthPass – Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market NorthPass Country-specific market analysis, success factors, marketing approach, and market situation 23/11/2011 VTT Technical Research Centre of Finland Hannele Ahvenniemi, Pekka Tuominen Disclaimer NorthPass Country-specific market analysis, success factor

Ponencia

PONENCIA EL SISTEMA REGISTRAL EN COLOMBIA Por medio de la Ley 84 de 1873 (Código Civil de los Estados Unidos de Colombia), se establece el registro de instrumentos públicos en Colombia, que es adoptado por la República de Colombia mediante la Ley 57 de 1887. En materia registral, el Código Civil dedicó el título 43 (artículos 2637 al 2682) hoy Decreto Ley 1250 de 1970. El art

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles