Swine flu information - arabic

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SWINE FLU – ARABIC

!"#$%&'() )*"+,-.+/ 01 2345 6%5,-75 058 9%:5 ;< %4= >.?@/ – A?-B%1 CD1%E5F AGD1%E3( 2345 6%5,-75 H-1 C!I&() JKL M,?NG . /#01%& &234563- 78 9#:45;<%& )=> ?#<@% 0
13 !"#$%& '()* +,"-
:)!?""-S+)
:FMO" $
A%40:4B%&C DEF0GH& ICJ%& KLB: 7: )6@%& M,3 7: JNO" PQRF%& ST#= U%& )6@%& V2L;" W0N X- '()* +,"& C Z4: U58 Foreign and Commonwealt Y(4: U58 +<;%& 7N#:ZC 9#E5B%&C ^T&J<%&C )6@%& XO\* D.TC)[%& 9#:45;%& )\0L] d)\0%& i<5;jk" .)./#01%& &234563- I4 _ 9#:45;<%& a#b8c d)\0%& efg dJhL<%& DB5<<% &9 : . Y%I?+) 2U.UZF !#
. ,-.+Q( !^Z_ Y%I?+` a)b)D7?T/ CDN?3() 2:-33() 6
.)*+,-.+`) 05 e!UfF AE.+ 2#%3N( [
.!^Z_ i:I= !#
$%&'() )*+,-.+/ Y%I?+) O%@ ;< %4= c%Ud() A&:3# g!h_ O%31 _ • ).*+,-.+`) WY),1 A#D( 9k= 6Dd?1/ ,
. $%&'() )*+,-.+/ l,P'= 6%5,-73() !h8 m"n^?G A&:3# o
)*+,-.+/ \N^q_ )r/ %4U() s,R!() H() t%?NG D] 0 . 58 9%:5 ;< 6%5,-73() JKL H-1 p%.N() HR!#
a).Y%I?+) !uZ_ !#
lm Q4G4: ^C)Em 7: +:&48 U58 n4Lh. l@60" a#*C )./#01%& &234563- hF% *# a#<5;%& V4q.C dJhL<%& DB5<<%& lm )./#01%& lm a#*4%& &fg T#\L3& T#\. #: U%& nQs. J( #<: P)=t u1v 7: )\L0"C ICJ%& 7: QJ8 lm )./#01%& &234563 &Q4GC WFr Jq% )\F%& lm )$y. J.JG &234563- ^C)Em x3H .Q#EL8 o& &234563c& 78 &234563w% lp#*4%& l\6L%& !5L1.
D.#08 +B* WHO DE<%#;%& Dh,%& D<y0: K(&)" .'%#;%& I4_ )=t u1v 7: D8)@* )\L0.C .lp#*C l\6" U%& ^C)E6%& &fg I4h" 7: {qhL5% |#E<%#8 ) G X4B. J(C eJ~ D8#0: u1v nZ }J% X4B. 7 m5 PJ.JG ^C)Em x3Z #<*C aosgC T#€,%& I#6•o&C )<;%& T#FNC dJE‚%& Dh,%& nCƒ 7E€%#F%& •#1vo& i%ƒ +<\. x 1 lL%& 9&)Ebq%& IR= 7: T#\L3o& #$0B<. DqE(Q 9#„.2G 7: &234563c& 9#]C)Em X4BL" XC)=> †);L.C 9&)Ebq%& i5" )\L0L] Pl(TC +.J0<* i<mC i63Z DEb€" XCJ* …b;" CZ +;@" #:J08 D.Z U%& ‡J. 7: D%4$@* #$E mdQ4G4<%& 'Er&)‚%&C 9&)Ebq%& i5" )\L0L@ mP‡J. l mW@b8 CZ W5;] X- lL%& †&)ŠH& X#m &f% .D5.4• dJ<% ˆ4b@%& i5" U58 D‰E_ lqF" XZ #$0B<E]C #P$@<5" DF5` ˆ4b] d2$GZC D.Q#;%&C D%#‰kq0%& 9#3465L%&C )"4EF<B%& /#$G ME"#6:C ‹&4*o& † Fq .#$E58 &234563c& ^C)Em Q#‚.& 7B<. d)\L0: ˆ4b] #$5N ( '$L<y3Z lm +=J" XZ 'Er&)‚% &X#B:zFm P'$$GCZ &4@<% 'r 7:C ˆ4b@%& i5" XC)=> •#1v& < P)./#01%& &234563 -#$E m#<* P &234563c&C V#N2%& 9#]C)Em YE< J$\"C P+:#v &234563w% lp#*C l\6" ŒEb1L%#* #0< (lp#*C l\6" D$G&4<% dJ.J8 9&40] f0: Œbh3 7h3 1 & 7@_Z 7: dJ_&C dJhL<%& DB5<<%& Œb U58 #0"TJ ( 7: 7Eqr&C #05;‚. |J&E G KF] ‡#0g Xzm Pd)Eb= DE%#h%& DE;~4% &xEm )FL;" nf%& W(4%& lmC 78 J.2<%& Ž);3 #03zm PDq*#@%& D„*CH& l\6" &4]TQ 7.f%& a#<5;%& •#h*Z +[6*C .#$;: +:#;L%& .{*#@%#* xm);3 #0N #: Y: D3T#q: ^C)E6%& T#\L3& !(C DE6EN 78C 9#GR;%& 456E:#" #$Em #<*) ^C)E65% dQ#[<%& 9&T#q;%& 7: DE•#EL_o& 9#3C21<%& 7: JEG }4L@: #0.J% #B] QJ8 !,3) |#,1v X4E5: 33 7: )•NZ SR;% l6B. #<* – (Relenza® &205.TC Tamiflu® .i%ƒ dQ#./ V2L;3C (dJhL<%& DB5<<%& 7: D8#] 48 IR= #gf=Z '" &ƒ- a#6\%& U58 ‡J8#@" #$0B% P|#GR8 ^C)E65% dQ#[<%& 9&T#q;%& +•<" o . B!() 6)r iu5 zC!U{'() 6)DUd7?() O%3?@) !|%'5
D <]4<%& &234563o& ?43 78 &234563c& efg !5L1" |#.E%#_ MEq5" JG4. o . $v dJ;% fpJ;* xG#L3& S#LhE]C P7E;<%& ?40%& J : MEq5" U%& +`4L%& 7B<.
9#3C21: U58 #0%4,_ #$0: †)€%& D;0,<%& 9#N)\%& Y: D<p#( 9 E( # #6"& dJhL<%& DB5<<%& 9#:4B % .MEq5L%& ).4b" J;* 7B<: W(C ?)]#* DE•#EL_& D„EbF" lm efg J8#@L] d.JE‚%& DEh,%& •)b%& ?#F"- 4g i@63 D.#<h% x* V#Eq%& i0B<. #: +[mZ X& .D*#`o& 7: ‡)EŠC i@63 D.#<h% x* V#Eq%& i0B<. nf%& DE%#;m )•NH& al\%& +•<L]C ^C)E6%& T#\L3& m&3( CDUS() 2UNP() D1),d() mn^?G 9_ l,P'() [RF H-1 MYF!x() 03 :•U€)!S() Y%I?+)
.2U]YF i#b%&5 a%3B)b A75
. {7GF i7EG %5D&1 A.+_F A3< 2U{X?( oU•+ ;]YF i#D&5 i37?T) •
.6%#%.&() ‚FD&q ;< 2U]Y,() i#b%&3() ;5Y / •
.•Ud7?()F oU•&?-( cƒ4= F_ Y%N() „%3()F 9,=%P(%= a) DUR A#D#
:A(r !n"ZK?( 2-4T 2d#!| e%&L
.%4-?])F 6%#%.&() ‚FD&q ;< % U5Y
lm ^#0%& D:#8 U58 xG45% 9#:#<N Y./4" T#F=H& lm 9Jg#v X4B" J( u51L%&C DE(T4%& +.Q#0<%& I#<;L]& 4g &234563c& ^C)Em T#\L3& !E(4"C i@63 D.#<h% Dq.)• +[m& X& .Dq*#@%& Dh6,%& lm x_)v '" #<N Pi.J. +@ŠC #$0: %.4-?])F 6%#%.&() ‚FD&q ;< %4U5Y/ z%4:E5/ !n"ZKG
V[-31 ;&&:3# !h8 „;… M_ e%&L iL & 34563 -T#\L3& D%#h% )E[hL5% #gƒ#1"- i0B<. D;m#3 })=Z 9&a&)G- ‡#0g ")*+,-.+Q( „%]Dq_
" 05 2:^… on"(_
<%#* WF`Z &ƒ- i"J8#@: '$0B<. 7.f%& ‹T#(H&C a#(J`H&C X&)E‚%& 'g &234563w% a#(J`& .|#[.): W0N X- I20<%& dTQ#€<% S#Lh" o lB% Pi% })=H& 9&2E$‚L%&C V#;b%&C D.CQH& K5G |R•: F !#$%&'() )*+,-.+ - l,P'= 6%5,-73() !h8 2<!75 H-1 l!@/ V#Eq%& i0B<. })=Z a#EvZ D.Z Ž);L% ?R•- U58 UqF" XZ P)./#01%& &234563 -T#\L3& D%#_ lm PiE58 K .
dJg#\: IR= 7: T#F=H& •J_Z Ž);" XZ iE58 K‚. PD%#h%& )E€" Y:C .iL5p#8C i@63 D.#<h% #$* .Dm#h,%& lm 9#3#EF%& 78 AhF%&C W3)L3o& 7: JNOL%&C 4.Q&)%& U%& ?#<L]o&C X4.265L%& 6 d?1_F !€k?5 D-= 05 F_ AUE:3() 05 a)!h†5 6D1 D] \&Z 9/ [-7< ;-1 jR,?# )r%5 .O*&3() ;< d
.a%&:35 A(r 9%Z )r/
ŠD@w s%3?Tƒ( 0800 1 51
3 513 oG%4() •]Y H-1 !#$%&'() )*+,-.+ /6%5,-75 ‰'=
. P&()
. 7() A^U^{= iPG/ z6),{'() JKL c%3G/ D7= a%d-] \Ud= 9 / •
< 0845 4647 oG%4() •]Y H-1 NHS Direct C!…%^3() 2U&|,()
NHS Direct "= iPG/ F_ )D&-?:T) ;< 08454 24 24 24 oG%4() •]Y H-1 NHS 24
0

4 142 oG%4() •" ]"!= iPG/ F_ *"" -#F
< 0845 4647 oG%4() •" ]"Y H-1 Wales
)F 2U(% G 6),{hF AˆY),1 l,P'= }P&() e,{7UT 2 . U(%3I() )D&(!#) ;
< 0800
.%Lr%'G/ AU-1
•G )r/ nv/ 2#Y)!{ˆv) 6v%N()F Šb),N-( ;-N3() •Ed() H() F_ c%7() A^U^| Cb%U1 H() jLKG D@_ 05 j-|/ .0#!h‹ W!3() !I&G D] A+w zC!U{h 2RYD( y#!5 A+_ F_ A(K= ANP+
.A&1 avD= t
I# @%& CZ U<h%#* D„G#6<%& D*#`o& lg †T&4;%& ‘;* C ZMv)%& d)•N CZ …b;%& CZ d).);\q%& CZ 9R[;%& '%Z CZ Q#$Gc& CZ d)‚0h%& '%Z C Z?&J,%& })=Z . ,0%& •J_H iLm);: 7: JNOL3 XZ #0 %DF@0%#* nTC)[%& 7: . FN Z+B\* dJhL<%& DB5<<%& lm ^C)E6%& T#\L3& D%#_ lm P^C)E65% dQ#[<%& )E(#q;%& U%& +`4L%& 13 oG%4() •]Y H-1 !#
,-.+/ 6%5,-75 ‰'( ••?&3() Œ#DN?()

Source: http://www.iraqiassociation.org/pdf/DG_177999.pdf?doc_id=1266

narkolepsiforeningen.se

Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Xyrem, oral lösning, ska ingå i läkemedelsförmånerna. Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer ANSÖKAN UCB Nordic A/S (företaget)

Travel-acquired leptospirosis

Travel-Acquired Leptospirosis Androula Pavli , MD, FRACGP * and Helena C. Maltezou , MD, PhD † * Offi ce for Travel Medicine and † Department for Interventions in Health-Care Facilities, Hellenic Center for Disease Control and Prevention, Athens, Greece International travel is rapidly growing worldwide. Microbiology It has been estimated that international travels Leptospi

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles