Nummer 3.06.indd

NYHEDSBREV NR. 3 - 2006 - ÅRGANG 4
udpeget til ”kulturarvsareal”. Dermed undersøgelser, før arealet kan anvendes – og det kommer til at koste. Ifølge mu- realistisk overblik over, hvor de bedste jordarbejde, som skal betale for arkæolo- giske undersøgelser. Det kan være både I tre år har Kulturarvsstyrelsen og 47 ar- hvis de ikke – og det er det bedste – kan kort i forskellige målestoksforhold med Et kulturarvsareal er et område med sær- ligt bevaringsværdige arkæologiske levn. Pletterne er af meget forskellig størrelse En del af dem er direkte synlige, f.eks. K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N S
– enkelte er på størrelse med parcel- gravhøje og voldsteder. Men størsteparten N Y H E D S B R E V
hushaver, andre er på over 10 km². I alt ligger skjult under jordoverfl aden. 70 omfatter kulturarvsarealerne 1,9 pct. af som kulturarvsarealer. Under disse i dag farefuldt arbejde for arkæologerne i mar- ken, vidner denne lille besked til styrelsen om: ” Jeg kan ikke besigtige området, før den gale tyr på marken bliver fjernet….!” Sådan lyder indledningerne på mange af de indbydelser, der nu er sendt ud fra og deres voksne. De vil kunne få svar på til den samlede kalender, som Kultur-arvsstyrelsen nu åbner for alle på www.
– og sågar legepladserne er ofte børnefri I år er emnet ”Børns leg i historien”. Alle zoner. Hvor foregik børns leg for 50 år kan nu klikke sig ind på hjemmesiden og siden, for 100 år siden og for 1000 år se, hvordan man har tænkt sig at belyse siden? Og hvad legede de, da der ikke var terne fi nder sted: Søndag 30. april.
spil og video? Er der nogle af legene, vi stadig kender – måske i en anden form menter end sidste år, skyldes det fl ere forhold. Sidste år tilmeldte hver arrangør tre aktiviteter, fordi der var tale om en stadig. Er barnets leg et naturligt eller ét arrangement. Dertil har Kulturarvssty- indgået i familiestrukturen til forskellige relsen i år valgt at lægge en ramme om Historiens Dag – det vil sige: Børns leg i i kunsten? Hvilke billeder ser vi af det le- Desuden har man med succes fået fl ere gende barn, og i hvilket lys har kunstnere arrangører i de større byer til at gå sam- fremstillet det legende barn i forskellige langt mere aktivitet i de større byer end sidste år. Samtidig er det håbet, at disse ”fyrtårne” vil virke inspirerende og skabe Åbent hus på Østrupgård i 1999. Kulturarvsstyrelsen ydede et ren og styrelsen var til stede og svarede på spørgsmål. Ligesom håndværkerne var af kostalden, fordi man efter råd fra Det i arbejde i løbet af dagen, så folk kunne kostald. Det skete, da Kulturarvsstyrelsen var tale om et umisteligt bygningsværk.
og ejeren af Østrupgård ved Faaborg på Fyn holdt åbent hus for at vise de seneste Der er restaurering i gang fl ere steder på rejst, og tavlene er ved at blive udmuret.
projekt er kostalden, som der var adgang Både arkitekten, håndværkerne, bygher- Det skal være lettere for elever og lærere skal skabe øget digital adgang til museers Frem til 2008 bliver der afsat mindst 20 mio. kr. til formålet, heraf 15 mio. kr. i en pulje, som bl.a. museerne kan søge til konference i Middelfart for at informere ers og andre institutioners digitale res- tivet og inspirere dem til at udnytte den sourcer, således at lærere og elever/stude- rende får ubesværet adgang til dem samt Her får deltagerne bl.a. lejlighed til at projekter på en uformel måde. Om efter- loge og digitale undervisnings- og formid- lingsmaterialer, herunder skoletjenester stillingsstande og ”dialog-øer”, hvor man kan gå rundt og kigge, snakke, vise frem, få gode idéer og skabe nye kontakter.
Hvis større dele af museernes materialer og samlinger bliver tilgængelige på in- ternettet, kan elever og lærere nemmere tilskud, de ellers ville gå glip af.
inddrage al den viden, der befi nder sig for det enkelte projekt ved at stille et her. Det kan være som forberedelse til et ”rigtigt” museumsbesøg, men det kan værktøj (forfatterværktøj) til rådighed for også være, at man i den daglige undervis- ning vil ”besøge” et museum i den anden tur sætter igen deres præg på særlige ternettet til at rette museets formidling fremtid. For også ved anden uddeling af regeringens pulje til særlige formidlings- et samarbejde mellem museer på tværs i sluttet at give støtte til 14 projekter efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. I alt mark” formidles i trykt og digital form. til i alt 12.035.544 kr., mens der kun var 3.766.000 kr. til rådighed i denne sidste af de særlige danske kystlandskaber, som et led i en større digital, formidlingsmæs- sig satsning, som museet er i færd med at meldt ud, at visse projekter ville få hø- jere prioritet end andre: Projekter, der sigtede på ny formidling af industrisam- Museet fortsætter med dette initiativ den lægge vægt på, at der var tale om for- skoler til brug for undervisning. Dermed strihistorien, som placerer sig centralt i midling af høj kvalitet i international Kulturkørekort – Historie til alle Tider. Et ling og dyrenes indvandring siden sidste istid. Læringsspillet skal styrke museets mer og aktiviteter, som kan integreres i undervisningen for at styrke børns histo- riske interesse og bevidsthed. 77.000 kr.
Etablering af børnekorps – Junior Guides. ”På sporet af 300 års dansk Kunst” er Projektet vil afprøve en utraditionel idé, hvor børn skal være guider til kunstvær- tilbud til skolebørn. Med digital formid- bidrager til formidling af et væsentligt industriminde og placerer sig centralt i skal projektet ruste både elever og lærere Udvikling af undervisningsforløb for 3. og supplere skolernes besøg på museet. - 4. klassetrin med interaktivt lærings- miljø. Projektet forsøger at integrere mobiltelefoner i et undervisningsforløb Etablering af digitalt kort med geologiske center for Undervisning. Projektet bygger lokaliteter til brug for børn og unge og oven på et igangværende digitalt
fortsættes side 5
forsat fra side 4
længere proces deltager i en art demokra- den vestsjællandske Åmose kan sikres for være færdig til behandling i Folketinget dannelser. Videnskabet skal fæstnes som Høj- og lavteknologisk formidling i muse- affald fra jægerstenalderen. I de fugtige ets nye besøgscenter. Museet videreudvik- nisk materiale som træ, ben og hjortetak. kan give et detaljeret indblik i jæger- og samlerfolkenes levevis. Intet andet sted i Europa kan fremvise en så rig og varieret, Sideløbende er der nedsat en følgegrup- dels tænkes anvendt i udstillingen, dels i beskytte ifølge EU’s bestemmelser. Des- ganisationer, grundejere, miljø- og fri- ning” i museets udstillinger. 40.000 kr.
truet af udtørring, efter at området for tion til de berørte jordejere, således at ca. 40 år siden blev drænet. Derfor har igangsat et projekt, der skal undersøge virke til at levendegøre skagensmalernes liv og kunst for de mange skolebørn, som i området, så naturen kan genoprettes, sen er dels at sikre natur- og kulturvær- dier, dels at skabe et rekreativt område, projekt omfatter mosens østlige del på særpræget naturområde og få ny viden Opprioritering af formidling til børn som om det landskab, dyre- og planteliv, der Midlerne til Åmose-projektet kommer fra en fi nanslovspulje på i alt 20 mio. kr. til fremme af nye naturprojekter. De fl este af pengene vil gå til tekniske analyser af, tjeneste og Sanitetsskole til huse på Jæ- gersborg Kaserne. På slottets plads mod øst ligger nu en stor, moderne bygning. vinkelrette alléer, stenbelægningerne , to mure og rødmalede porte, døre, luger og gitterporte i vest og en ny allé mod øst.
Jægersborg Kasernes historie går tilbage til 1730’erne. Anlægget blev oprindelig stenbelægninger. En del af disse er gan- bygget som jægergård for Christian 6. i med, at arealerne har været brolagt helt ved Nyborg vil Kulturarvsstyrelsen frede Byggeriet blev påbegyndt i 1733 med hof- bygmester Lauritz de Thura som arkitekt, ind på gårdspladsen. I forvejen er herre- og var færdigt i 1747. Jægergården skulle gårdens hovedbygning og voldsted fredet.
Jægergården mistede forholdsvis hurtigt Det Særlige Bygningssyn tilslutter sig, omfatter selve broen af granitkvadre med kongelige jagt. I 1760 afskaffede Frederik var en kongelig jagtgård med fi re store rækværk med låger samt to lygtepæle, efter lod han Jægersborg Slot rive ned. Hundegårdene, som der ikke længere var været behandlet i Det Særlige Bygnings- syn og er nu i offentlig høring frem til cerskole skole ind i den tidligere jæger- mer den sandsynligvis fra 1700-tallet.Til gård. Tomten, hvor slottet havde ligget, blev nu udnyttet til stalde, ridebane og ridehus. Området har været militært lige Forslaget er nu sendt i offentlig høring En fi relænget gård på Overvej 2 i St. men har ikke været indforstået med Kul- turarvsstyrelsens krav. Derfor har de søgt indstillet til at få ophævet sin fredning. På nuværende tidspunkt står stuehuset begyndelsen af 1900-tallet. Gården blev store huller i taget. Også østlængen har store huller i taget og knækkede spær. I den tidligere svinestald i vestlængen er især det ”rippede” stuehus fremstår i dag utallige sager. Kulturarvsstyrelsen vars- ikke er søgt om eller givet tilladelse til. i en sådan ruinøs tilstand, at det ikke i lede i 2004 et påbud om istandsættelse, Det Særlige Bygningssyn fi nder ikke, at ejeren er blevet meldt til politiet. Til sidst gården længere har de kulturhistoriske solgte ejeren gården til nye ejere. De nye ejere har ønsket at sætte gården i stand, Medicinskab, fossiler og videoKulturarvsstyrelsen har uddelt 1.195.000 til en udstilling i Schweiz. Værket viser kr. fra erhvervelsessummen, der skal støt- te museerne i deres langsigtede planlæg- ning af erhvervelser. Der var ansøgt om i Christen Købke: ”Nakskov Kirke”. 1841. alt 2.090.000 kr. til at erhverve genstande forhånd opstillede variationsmuligheder. til en samlet værdi af 6.352.114 kr.
Hensigten var at afpersonalisere kunsten, leri, der er en væsentlig tilføjelse til mu- seets hovedgenre, landskabsmaleriet, der fokus, men erstattet af tilsynekomsten af om året. Kulturarvsstyrelsen beslutter, belyser landsdelens tidlige tiltrækning på hvem der skal have støtte efter indstillin- ger fra de faglige råd. Museerne kan kun pel på historien om de ikke-fastboende, søge om støtte til køb af genstande, ikke Samling af fossiler – specielt insekter. til at få fuldført opgaver, f.eks. konserve- i 1800-tallet rejste hertil fra København ringer. Følgende genstande har fået støtte Samlingen er en af de største af sin art og vil omtrent fordoble antallet af Stol- Ann Lislegaard: ”Bellona”. 2005. Anime- er ved Stolleklint at den internationalt to live in a Free State”. Videoinstallation. tidsperioder paleocæn og eocæn er blot- Væsentlig opfølgning på J. Koesters ”Pit døre, der bestandigt åbner sig blot for lagt. Samlingen er af stor betydning for Music” fra 1997. Videoen tager udgangs- i den tidlige del af tertiærtiden og er kondensat af en række historiske, politi- af science fi ction-romanen Dhalgren, der meget sjælden på globalt plan. Det er af ske, militære og sociale fortællinger, som Værket blev skabt til Den Danske Pavillon intakt. Den består af 1300 fossiler, hvoraf med bliver det et alternativt bud på en de 1230 er registreret i en database. De udgør fi sk, insekter, planter og få ube- fi ktive person Sandra, der slår sig ned i stemte emner. Insekterne lukker et stort Fristaden og undersøger sine omgivelser. Gordon Fazakerley. ”12 tegninger til San- hul i Fur Museums forsøg på at skabe en Værket blev i sin tid lavet specielt til en demoses jantelov”. 2004-05. Tegninger. udstilling på museets x-rum i 2001.
tuelle kulturelle og politiske situation i Danmark i 45 år, har han stadig den ude- frakommendes skarpe blik. Værket fi ndes cinprodukter stillet op på hylderne. Der inspiration, der udgik fra Asger Jorn som lungebetændelse, tuberkulose, mavesår, ideer. Fazakerley hører til den generation astma og forstoppelse. Desuden et antide- Fra samlingen gives støtte til erhvervelse pressivt middel, anafranil. Et tidligt værk dede med i begyndelsen af 1960’erne.
af et maleri af Edvard Weie, ”Personer i Paul Gernes: ”Schweizerfl ag”. 1976. af livsvilkår som sygdom og død i en uto- Værket fra 1976 består af 79 masonitpla- pisk stræben efter harmoni og det evige Slagelse er en så vigtig epoke af Slagelses historie, at den nu skal dokumenteres for ”Renæssancens Bygninger” bliver temaet, Henrik Madsen, støtter undersøgelsen.
kr. fra den såkaldte hastesum til Sydvest- Undersøgelsen bliver en af de første, der tutioner. Netop fordi fl ere kommuner i dag ønsker at profi lere sig på eliteidræt. European Heritage Days. I år er Danmark Museet havde planlagt at iværksætte un- investeres rundt omkring i landet på eli- dersøgelsen til næste år, men på grund teidrætsfaciliteter, markedsføringsbidrag 2006 er Renæssanceår, og idéen er, at m.m., er det sparsomt, hvad der fi ndes fremskynde projektet og har derfor søgt om haste-midler. Man frygter, at centrale aktører – herunder træner og vigtige Undersøgelsens resultater vil blive for- spillere – forsvinder fra Slagelse og der- tallet: slotte, herregårde og borgerhuse. deltagerobservation af livet i og omkring Slot og Børsen i København og Jens Bangs klubben, og det er vigtigt, at det sker i tioner til samarbejdspartnere og arrangø- rer. Styrelsen håber, at rigtigt mange vil – og nyrenæssancens – bygninger.
Kirke i Nordjylland er blevet stadfæstet Kulturarvsstyrelsen har ønsket – efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn blik over, hvilke aktiviteter der foregår – at ophæve fredningen af de dele af Må- på dagen. I lighed med de foregående år rup Kirke, der er automatisk fredet, fordi postkort og et hæfte om årets tema.
kirkens nordside og det meste af koret.

Source: http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/presse_og_nyt/dokumenter/nyhedsbreve_i_pdf/2006-3.pdf

Abstracts workshop 2.pdf

A Solid Waste Contaminated Site in the Negev Desert – Case Study U. Manandhar, R. Vulkan, O. Barazani, P. Sathiyamoorthy and A. Golan-Goldhirsh Ben-Gurion University of the Negev The Jacob Blaustein Institute for Desert research, Department of Dryland Biotechnologies Desert Plants Biotechnology Laboratory, Sede Boker Campus 84990, Israel A solid-waste-contaminated site in the N

Pinsent

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel procedimen-to. 1) CALABRESI Luigi, nato a Roma il 14-11-1937. Elett.dom.pr.st.avv. Michele Lener, Galleria del Corso, 1 - Milano. 2) LOGRANO Savino, nato a Spinazzola (BA)il 16-1-1940, res. a Torin

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles