Microsoft word - permanent-stalspuitmiddel.doc

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 15 september 2003 – Herzien: 21 januari 2008


Permanent-Stalspuitmiddel
1. Identificatie van het product en van het bedrijf

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts.

2. Samenstelling - informatie over de bestanddelen

* Voor toelichting R-zinnen zie hoofdstuk 16.
3. Risico's

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen. Oppervlaktewatervervuilend. Zeer vergiftig voor vissen en andere waterorganismen en voor bijen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 15 september 2003 – Herzien: 21 januari 2008


Permanent-Stalspuitmiddel

4. Eerste hulpmaatregelen
Bij vermoedelijke vergiftiging patiënt naar een arts brengen en het etiket of de verpakking meenemen. Persoon in de frisse lucht brengen en tot rust laten komen. Bij onwel zijn een arts waarschuwen. Spoel de ogen langdurig met veel water en raadpleeg een arts. Huid wassen met water en zeep. Bij irritatie een arts raadplegen. Onmiddellijk een arts waarschuwen. Geen braken opwekken. Bij braken het hoofd laag houden om inademing te voorkomen. Het middel bevat 22,5% permethrin (een pyrethroid), 2,5% pyrethrum en aromatische koolwaterstoffen. Behandeling is symptomatisch en ondersteunend. Een specifiek antidotum is niet bekend.
5. Maatregelen ter brandbestrijding
Bluswater gescheiden verzamelen; bluswater mag niet in het riool terechtkomen.
6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen
Sluit het gebied af en ontzeg de toegang aan onbevoegden. Voorkom aanraking met huid en ogen. Handschoenen, adembescherming, veiligheidsbril en beschermende kleding worden aanbevolen. Actieve stoffen zijn zeer giftig voor vissen en ander waterorganismen. Voorkom lozing in riool of natuurlijke omgeving. Opnemen met absorberend materiaal en in schone, droge, gemerkte containers afgesloten opslaan tot afvoer. Als chemisch afval volgens de plaatselijke voorschriften verwerken. Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 15 september 2003 – Herzien: 21 januari 2008


Permanent-Stalspuitmiddel

7. Hantering en opslag
De gebruikelijke normen en voorschriften bij de omgang met chemicaliën dienen in acht te worden genomen. Draag geschikte (werk)kleding. Zorg voor goede ventilatie. Product rechtop, vorstvrij, op een droge plaats, bewaren in de originele, gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen en niet in de nabijheid van eet- en drinkwaren en diervoeder. Bewaren bij kamertemperatuur. Tenminste twee jaar houdbaar, indien opgeslagen volgens de voorschriften.
8. Maatregelen bij blootstelling - persoonlijke bescherming
Aromatische koolwaterstoffen: MAC-waarde TGG 8u = 100 mg/m3. Het dragen van geschikte handschoenen (latex) wordt aanbevolen. Het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Draag geschikte (werk)kleding. Niet eten, drinken of roken. Fysische en chemische eigenschappen
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 15 september 2003 – Herzien: 21 januari 2008


Permanent-Stalspuitmiddel

10. Stabiliteit en reactiviteit
Product is stabiel onder normale omstandigheden. In het algemeen met andere insecticiden en fungiciden in alkalivrije middelen.
11. Toxicologische informatie

Pyrethroiden, natuurlijk pyrethrum en koolwaterstoffen. LD(product, oraal, rat)50 > 2000 mg/kg. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen. Niet carcinogeen, niet mutageen, niet teratogeen.
12. Ecologische informatie
Zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen en voor bijen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Werkzame stoffen zijn biologisch afbreekbaar.
13. Afvalverwerking

Afvoeren en verwerken volgens nationale / lokale voorschriften voor (klein) chemisch afval.
14. Transport

UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., oplossing van koolwaterstoffen en permethrin 22.5%, 3, III. Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 15 september 2003 – Herzien: 21 januari 2008


Permanent-Stalspuitmiddel

15. Wettelijk verplichte informatie
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
16. Overige informatie

R20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 15 september 2003 – Herzien: 21 januari


Permanent-Stalspuitmiddel

16. Overige informatie (vervolg)

Schadelijk; kan longschade veroorzaken na inslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen Veiligheidsinformatiebladen van de componenten. The Pesticide Manual (ISBN: 1 901396 11 8). § 15: Etikettering aangepast aan voorschriften volgens Ctgb Denka International B.V. is niet aansprakelijk voor enige verwonding, verlies, schade of kosten, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van haar producten of van de gegevens in dit veiligheidsinformatieblad, daar zij geen controle kan uitoefenen op het gebruik door de afnemer. De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad ten aanzien van veiligheid. De afnemer moet zelf vaststellen of het product geschikt is voor zijn toepassing.

Source: http://www.melkveehouderijproducten.nl/media/pdf/387.pdf

sajs.org

Golden Gate Highlands National Park management plan South Africa’s Golden Gate Highlands National Park AUTHORS: The Golden Gate Highlands National Park (GGHNP) is on the foothills of the Maluti Mountains and is the only national park in the eastern Free State Province of South Africa. The park is famous for its impressive sandstone formations.1 It was established in 1963 for the purp

Microsoft word - richard beasley essay.doc

ClinicalTrials.gov identifier: NCT00799110 ClinicalTrials.gov identifier: NCT00899574 PLEASE ALLOW ME TO INTRODUCE MYSELF. My name is Richard Beasley and I have a special reason for contacting you, which I will explain right after sharing with you a relevant segment of I have a multi-expertise engineering background which has allowed me opportunities to work on a variety of scientific and exp

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles