Házirend végleges 2013

A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2687 Bercel, Petőfi S. út 2.
Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219
bercelrehab@nograd.hu
www.bercelrehab.hu
HÁZIREND
Hatályos: 2013. január 15-től
TARTALOMJEGYZÉK

VII. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYZET KAPCSOLATA VIII. HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS IX. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE X. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE XI. AZ ÉRTÉK ÉS VAGYON MEGŐRZÉSÉRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS 1. Az intézményi és személyi térítési díj megállapítása XIII. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 5. Ruházattal, textíliával való ellátás tisztálkodó szerekkel való ellátás 6. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje 8. Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása 9. Szocioterápiás foglalkozások szervezése 11. Elektromos gépek használatának rendje 12. A kérelmek, panaszok eljárásrendje XV. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK SZOLGÁLTATÁSOK XVI. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. Az intézményi jogviszony megszűnik 2. Más intézménybe történő áthelyezés esetei 3. A házirend súlyos megsértésének esetei XX. A LAKÓOTTHONRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK A Házirend a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (a továbbiakban: intézmény) belső életének rendjét szabályozó igazgatói rendelkezés, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével készült.
Az intézmény neve:
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Az intézmény címe:

Székhely: 2687 Bercel Petőfi S. út 2.
Telephely: 2687 Bercel, Kenderváros út 23.
Az intézmény fenntartója:

Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Működési területe: értelmileg fogyatékosok vonatkozásában Nógrád Megye, súlyosan
látássérült értelmi fogyatékosok esetén valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdése értelmében a bentlakást nyújtó intézmény esetében – az
intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki az intézmény külön
jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel.
A HÁZIREND HATÁLYA
A házirend kiterjed az intézményben – gondozási egységekben - elhelyezett ellátottakra, az intézmény alkalmazásában lévő közalkalmazottakra, érinti a hozzátartozókat, látogatókat, gondnokokat. A HÁZIREND CÉLJA
1. A házirend célja, hogy az intézmény rendjét, az intézményi ellátottak nyugalmát, a társadalmi tulajdon megóvását, az intézmény zavartalan működését biztosítsa, tájékoztatást adjon alapvető szabályokról, szabályozza az intézmény mindennapi életét, az érdekvédelmet. 2. Az otthonban ellátottak, hozzátartozók megismerjék az intézmény alapfeladatát és az azon felül biztosított szolgáltatások körét, annak feltételeit, módjait. 3. A házirend betartása mindenki számára egyformán kötelező, amely megköveteli a közösségi élet szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátottak és az alkalmazottak egymás közötti megfelelő kapcsolatrendszerének kialakítását. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATA
1. Formája: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás 2. Típusa: fogyatékos személyek otthona tanköteles koron túli értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása (50 férőhelyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő. Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 1. Formája: ápolást, gondozást, nyújtó intézményi ellátás, rehabilitációs intézményi tanköteles koron túli értelmi fogyatékos és látássérült értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona (45 férőhely), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, b. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi és látássérült enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye (3 férőhely), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. c) Értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása történik Engedélyezett férőhelyek száma összesen: 60 fő. ÚJ ELLÁTOTT FELVÉTELE
Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének szóbeli vagy írásbeli kezdeményezésére történik. Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el. Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. a) az előgondozás II. szakaszának időpontja, b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. Férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az ellátást igénylő behívásról, a kérelem elutasítása esetén pedig írásban értesíti a kérelmezőt, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat. Az igénylő a szolgáltatás kérelmezésekor jelzi a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényét, amelyről az intézményvezető dönt, és döntését nyilvántartásban rögzíti. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor – a jogszabályi előírás vagy a fenntartó döntése alapján jövedelemnyilatkozatot. A nyomtatványon lehetősége van az ellátottnak, vagy a térítési díjat megfizető más személynek arra, hogy nyilatkozatot tegyen az intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi térítési díj megfizetésének vállalásáról. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését). A vagyonnyilatkozatnak mind a pénzvagyonra-, mind az ingatlanvagyonra vonatkozó részét értelemszerűen ki kell tölteni, kivéve a rehabilitációs intézményt és rehabilitációs célú lakóotthont, ahol csak a pénzvagyonról kell nyilatkozni. Kétség esetén az intézményvezető feladata az ingatlanvagyonra vonatkozó nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartás adataiba való személyes betekintés útján. Új ellátott befogadására munkanapokon 08.00 órától - 15.00 óráig kerülhet sor a szükséges okmányok megléte esetén. Az intézménybe történő felvételt a vezető pedagógus az intézményvezető ápolóval és a szociális ügyintézővel közösen végzi. Információkat szereznek a lakóról és elvégzik a szükséges adminisztrációs feladatokat. Az intézményi beutalásra és elhelyezésre csak egy éven belüli negatív tüdőszűrő lelet és háziorvosi igazolás alapján kerülhet sor, mely tartalmazza, hogy a nevezett személy fertőző betegségben nem szenved. Az ellátást igénybe vevőt és törvényes képviselőjét az intézmény működéséről, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, a mulasztás következményeiről és a házirendről az intézmény igazgatója köteles tájékoztatni. A jogosult hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni, hogy a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a nyilvántartásokhoz, haladéktalanul közli az adataiban bekövetkezett változásokat. Az intézmény vezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt az intézményi férőhely elfoglalásakor. LAKÓKÖRNYEZET
Az intézmény a telephellyel együtt összesen: 110 ellátotti férőhellyel működik, Bercel község központjában. Földrajzi adottságából adódóan elkülönült részen helyezkedik el. A települést a vasúthálózat elkerüli, ugyanakkor a rendszeres autóbusz járat a nap minden szakában lehetővé teszi annak jó megközelítését. A Petőfi S. úti székhely a buszmegállótól 3 perc, a Kenderváros úti telephely 5 perc alatt elérhető. A székhely és a telephely parkosított. A Petőfi S. úti székhelyen az ellátottak elhelyezésére többségében emeletes ágyakkal berendezett 2-10 ágyas szobák állnak rendelkezésre. A Kenderváros úti telephelyen a főépületben 48 fő koedukált ellátására heverőkkel berendezett (1 főre 6,6m2) lakótér biztosított, továbbá 12 fő részére intézményi háttérrel működő ápoló-gondozó célú lakóotthon áll rendelkezésre. A székhelyen és a telephelyen lévő intézmény is rendelkezik betegszobával. Az élettársaknak külön szoba nincs, de a Kenderváros úti telephelyen „intimszoba” áll az ellátottak rendelkezésére. A szociális helyiségek, a társalgók az ellátottak szükségleteinek kielégítését szolgálják. A székhelyen lévő intézmény utólagosan akadálymentesített, infokommunikációs jelzésekkel, eszközökkel ellátott. AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI
Az ellátásban részesülők egymás közti kapcsolattartásának alapja az alkalmazkodás, az egymás segítése, a másik ember jogainak tiszteletben tartása. Az ellátottak egymás szobáiban tartósan nem tartózkodhatnak. Az ellátottak alapvető érdeke a tulajdonjog tiszteletben tartása, a saját és egymás ingóságainak védelme és az intézmény vagyontárgyainak megóvása. A szándékos károkozás önkéntes beismerésének hiányában, a sértett fél (intézmény, ellátott) jogos igényét polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. A lakószoba az ott élő személyek „intim szférája”, ezért a lakótársaknak és dolgozóknak kötelessége az általános etikai normák betartása, betartatása. Az ellátottak törekedjenek a nyugodt légkör megteremtésére. Ennek érdekében: - a pihenni vágyók nyugalmát ne zavarják, - minden ellátott egyenrangú, egymás felett nem uralkodhatnak, - villanyoltás után a hálószobában szórakoztató, műszaki eszközöket már ne - dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet, - az ellátott – saját egészsége érdekében – élelmiszert a szobában nem tárolhat, annak elhelyezésére közös használatú helyiségben hűtőszekrények állnak rendelkezésre, melyben névvel ellátott zárt edényben történik a tárolás. - a lakószobában utcai cipőt ne használjanak. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYZET KAPCSOLATA
1. Az intézmény dolgozóinak feladata munkakörüknek megfelelően az ellátottak ápolása, gondozása, segítése, a biztonságos és barátságos légkör kialakítása. 2. Valamennyi dolgozónak és ellátottnak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. 3. Az intézmény dolgozói nem élhetnek vissza az ellátott fogyatékosságával, sértő megjegyzést nem tehetnek, testi fenyítést nem alkalmazhatnak. 4. Az intézmény dolgozói kötelesek az ellátottak személyiségi jogait tiszteletben tartani, azok gyakorlásában nem akadályozhatják. 5. Az intézmény igazgatója gondoskodik a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről. Az intézmény dolgozói az ellátott bizalmas megnyilvánulásait kötelesek tapintattal kezelni. 6. A dolgozók az ellátottaktól és a hozzátartozóktól sem pénzbeli, sem természetbeni
ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el.
7. Az intézményi dolgozóknak az ellátottakkal és hozzátartozóikkal történő mindenféle 8. Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel életjáradéki és örökösödési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnését követő egy évig nem köthet, amelyről köteles írásban nyilatkozni. 9. A lakó köteles az értéktárgyak cseréjét, eladását a vezető pedagógusnak jelenteni a nyilvántartások pontos vezetése érdekében. 10. Az ellátottak közötti konfliktushelyzeteket a dolgozók a lehetőségekhez képest kötelesek megelőzni-, illetve megakadályozni. 11. Korlátozó intézkedés kizárólag veszélyeztető, illetve közvetlenül veszélyeztető magatartás esetén alkalmazható, az ilyen magatartások elhárításához szükséges legrövidebb ideig alkalmazható. 12. Az ellátottak védelmében a veszélyeztető magatartást tanúsító lakó megfékezhető, elsősorban a pszichikai-, indokolt esetben a kémiai vagy biológiai korlátozást kell alkalmazni. 13. A korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályokat az intézmény Szervezeti és 14. Az ellátottak túlzott alkoholfogyasztása esetén a szolgálatban lévő ápoló köteles az ellátás szükségességének mértékében intézkedni az emberi méltósághoz való jog korlátozása nélkül. 15. Az élelmiszerek tárolásánál a higiéniai szabályok betartása kötelező, ételmaradékok 16. A dohányzás az intézmény területén a dohányzásra kijelölt helyeken engedélyezett. 17. A lakóval szemben testi fenyítés, testi kényszer nem alkalmazható, kivéve ha az idegen veszélyeztető tárgy elvételére, a megtámadottal való közvetlen testi kontaktus megszüntetésére irányul. 18. Törekedni kell arra, hogy a lakók a szexuális élet gyakorlását a többiek jó ízlésének megsértése nélkül, szándékaik tiszteletben tartása mellett folytassák. 19. Párkapcsolati konfliktusok rendezésébe csak a lakók kérésére kapcsolódhat intézményi dolgozó, gondnokság alatt álló lakó párkapcsolati problémáinak rendezésébe a törvényes képviselőt be kell vonni. HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
Évente 1 alkalommal illetve szükség szerint szülői értekezletet tartunk. Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és tartja meg, aki tájékoztatást ad a szakmai munkáról, az ellátottakat érintő változásokról. Látogatók fogadása:
Látogatót minden nap fogadunk 09:00-18:00 óráig. A látogatást szükséges jelezni a
pedagógus- vagy nővérszobában.
A látogató az ellátott hálószobáját megtekintheti, de a zsúfoltságra tekintettel a
tartózkodás a társalgóban lehetséges. A látogató által hozott élelem elfogyasztása az
ellátotti ebédlőben történhet.
Az ellátott egészségi állapotáról az intézményvezető ápoló, vagy a műszakban lévő ápoló-gondozó, mentális állapotáról, pénzügyi helyzetéről a mentálhigiénés csoport illetékes tagja adhat felvilágosítást. Ellátottaink levelezését a fejlesztő pedagógusok segítik. A leveleket és egyéb postai küldeményeket az intézményi átvételt követően, bontatlanul, érkezés után vehetik át a címzettek. A postán érkezett küldemények felbontásában, elolvasásában a mentálhigiénés csoport tagjai segítenek, melyről az esemény naplóban feljegyzést készítenek, s arról szükség esetén az intézmény vezetőségét, szociális ügyintézőt tájékoztatják. Az intézmény 35/384-011 telefonszámán bármikor hívható. Kenderváros úti telephely telefonszáma: 35/535-035, és 35/535-036. Saját mobil telefont az ellátottak tarthatnak, amennyiben szükséges, annak használatához a fejlesztő pedagógus segítséget nyújt. A mobiltelefon használatával az ellátott nem zavarhatja az intézményi rendet. Az ellátott az intézményi telefont magánbeszélgetésre nem használhatja. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE
Kimenő:
- Csoportos kimenő történhet az intézmény szervezésében, a segítséget igénylő ellátottak mellé kíséretet biztosítunk. - Megfelelő egészségi állapotú és tájékozódási képességgel rendelkező ellátott 09.00 - 11.00 óráig 13.00 – 17.30 óráig A kimenő a fejlesztő pedagógus, szociális és mentálhigiénés munkatárs vagy a szolgálatban lévő ápoló értesítésével, kilépő kártyával történhet. Az ellátott a kimenő idejét és visszaérkezés idejét a szolgálatban lévő ápolóval közli. Az ápoló a kimenő idő megsértéséről köteles tájékoztatni az intézményvezető ápolót és az igazgatót illetve arról is, ha a kimenő idő alatt az ellátottat valamilyen sérelem érte. Ha testi-lelki bántalmazás éri kimenő idő alatt az ellátottat, a szolgálatban lévő ápolónak azonnali kötelessége értesíteni az intézmény vezetőségét és a rendőrséget. Az egyéni kimenő korlátozása a korlátozó intézkedések szabályainak alkalmazásával lehetséges, melyet minden esetben dokumentálni és engedélyeztetni szükséges az előírásoknak megfelelően. Eltávozás
Eltávozás esete: eltávozásnak számít, ha az ellátott a települést elhagyja. Eltávozásra az eltávozás időtartamától függetlenül csak a megfelelő nyomtatványon való engedélyezés után mehet az ellátott. Az ellátott az eltávozás szándékát az eltávozás előtt két nappal a fejlesztő pedagógusoknak vagy a szociális és mentálhigiénés munkatársaknak bejelenti, akik erről haladéktalanul tájékoztatják az igazgatót és engedélyeztetik vele az eltávozást. Az igazgató távolléte esetén a vezető pedagógus, annak távolléte esetén az intézményvezető ápoló adja meg az engedélyt. Egy napot meghaladó eltávozásra csak abban az esetben mehet az ellátott, ha általa megjelölt tartózkodási helyről (család, barát stb.) írásos nyilatkozat áll rendelkezésre, illetve a hozzátartozó telefonon vagy személyesen szóbeli nyilatkozatot tesz az intézmény vezetősége felé arra vonatkozóan, hogy fogadják, felügyeletét, gyógyszereinek beadását vállalják. Eltávozáskor az intézményvezető ápoló nyilatkozata szükséges, hogy az ellátott megfelelő egészségi állapota lehetővé teszi az eltávozást. Eltávozáskor és visszaérkezéskor az ápoló az intézményből kivitt, illetve visszahozott ruházatról, gyógyszerről leltárt készít a megfelelő formanyomtatványon. A leltár egy példányát az ellátottnak vagy kísérőjének átadja. Az ápoló a sorszámozott, hitelesített eltávozási naplóba bevezeti az eltávozás és visszaérkezés időpontját. Ha az ellátott az engedélyezett eltávozási idő végére nem érkezik vissza az intézménybe és tartózkodási helyéről érdemi információval nem rendelkezünk, 24 óra várakozás után az ellátott körözését kéri az igazgató, akadályoztatása esetén a vezető pedagógus vagy az intézményvezető ápoló illetve a mentálhigiénés csoport tagjai Balassagyarmat Rendőrkapitányságtól. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE
Az ellátott az intézménybe elhelyezésre, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott mennyiségben hozhatja magával személyes használati tárgyait. Az intézménybe (korlátozás nélkül) behozható személyes holmik:
- személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg két váltás szezonnak megfelelő felső ruházat, 4 váltás fehérnemű, törölköző, fürdőlepedő, pizsama, két pár cipő, papucs), - ágytextília, - tisztálkodó szerek, eszközök, - személyes használatra szánt kisebb eszközök (evőeszköz, tányér, pohár, tálca - személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, TV, video, - lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, képek, kisebb dísztárgyak,
Az intézmény igazgatójával egyeztetve:

- Bútor, kerékpár, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű Veszélyeztető tárgyak köre és birtoklásuk feltételének szabályozása:

Veszélyeztető tárgyak: szúró, vágó eszközök, éles, hegyes kés, bicska, olló, stb.
Saját és mások testi épségét veszélyeztető tárgyat az ellátott nem birtokolhat. Ha az intézmény
dolgozójának tudomására jut, hogy a tiltás ellenére ilyen tárgy került az ellátott birtokába,
abban az esetben felszólítja annak átadására, majd biztonságos, zárt helyen tárolja azt.
AZ ÉRTÉK ÉS VAGYON MEGŐRZÉSÉRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK
ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI
Az újonnan felvett intézményi ellátott által magával hozott nagy értékű (20.000,- Ft feletti) betétkönyvet, értéklevelet, készpénzt, ékszert az ellátott, illetve törvényes képviselője írásos kérelmére az intézmény vezetője két tanú jelenlétében megőrzésre átveszi, arról nyilvántartást vezet. Az átvétel hárompéldányos elismervény ellenében történik, melynek egy példánya az ellátottnál, illetve törvényes képviselőjénél marad, egy példány az ellátott személyi anyagába, egy példány irattárba kerül. Készpénzt az átvételt követő 48 órán belül az ellátott nyilatkozata alapján betétkönyvbe a berceli Takarékszövetkezetnél helyezzük el. Ékszerek esetén az átadott értéket lezárt vaskazettában, páncélszekrényben őrizzük. Intézményi ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése az alábbiak szerint történik: a.) Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Bercel: névre szóló egyéni betétkönyvek. b.) Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Bercel: névre szóló egyéni folyószámlák c.) MÁK Salgótarján: letéti számla Az ellátottak saját pénzeszközeinek felhasználásáról külön szabályzat rendelkezik. A letéti tárgyak, értékek nyilvántartását az intézmény szociális ügyintézője végzi. Az ellátott vagy hozzátartozóik, gondnokaik kérésére a pénzeszközök állományáról tájékoztatást ad. Az intézményi ellátottak által megőrzésre leadott értékeit az ellátott, illetve gondnoka kérésére tanúk jelenlétében kiadjuk. Az értékek átvételét az ellátott, illetve gondnoka - tanú jelenlétében - aláírásával igazolja. TÉRÍTÉSI DÍJ
Az intézményi és személyi térítési díj megállapítása
• Az intézményekben nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni. • A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézmény vezetője konkrét összegben állapítja meg a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint. • Amennyiben az ellátásra jogosult – a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok kivételével – a rendszeres jövedelméből az intézményi térítési díj mértékével azonos összegű személyi térítési díj megfizetésére nem képes, azaz a részére megállapított fizetendő jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj mértékének összegét és rendelkezik jelentős pénz-, vagy ingatlanvagyonnal, a személyi térítési díj a kötelezett nevén fennálló jelentős pénz-, vagy ingatlanvagyon figyelembevételével • Ha az ellátásra jogosult az intézményi térítési díj mértékének megfelelő összegű személyi térítési díjat saját jövedelméből nem képes megfizetni, jelentős pénz-, vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, vagy a pénz- és ingatlanvagyona figyelembe vételével sem képes annak 100%-ban történő megfizetésre, a tartásra köteles hozzátartozó fizetési kötelezettségét az intézményvezető állapítja meg a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint. • Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj megállapításáról szóló intézményvezető által kiadott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a NMIK-hez fordulhat. Ezekben az esetben az Intézmény-fenntartási Főosztály vezetője határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A befizetés, visszafizetés rendje
- A személyi térítési díjat a kötelezettek havonta utólag fizetik meg, a tárgyhónapot - A tartásra kötelezett hozzátartozók és a törvényes képviselők csekken, illetve átutalással teljesítik a térítési díj befizetési kötelezettségüket. - Az ellátott a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. - Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére: az egészségügyi intézményben történő kezelések időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, egyéb esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni. - A befizetett térítési díjakról negyedévente kimutatás készül. - A keletkezett hátralék az intézményben nyilvántartásba kerül, negyedévente a fenntartó erről értesítést kap. Az intézmény negyedévente felszólítást küld az érintettnek a díjhátralék összegéről. Amennyiben a felszólítás ellenére sem rendezi a tartozást, a fenntartó intézkedik annak behajtásáról. - A túlfizetés a következő havi térítési díjba kerül beszámításra. Költőpénz
A gondnokság alatt álló ellátottak részére gondnokaik költőpénzt biztosítanak, melyet többségében az intézmény számlájára utalnak. A jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére az intézmény saját költségvetéséből költőpénzt biztosít. A havi költőpénz minimális mértéke megegyezik a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 20%-ával, illetve 30%-ával, ha a vagyon is megterhelésre kerül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117/A. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az intézményi ellátottak kérésére - a szociális ügyintéző – az ellátottak betétkönyvéből, vagy letéti számláján összegyűlt pénzéből költőpénzt biztosít. Költőpénz kifizetése kéthetente történik. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK
Napirend
- Ébresztő ideje: hétköznapokon reggel 06.00 óra, ünnepnapokon és hétvégén
07.00 óra. Hétköznap 07.00 óráig, hétvégén 07.30 óráig beágyazás, mosakodás, öltözködés. A korábban ébredők kötelesek ügyelni a lakótársaik nyugalmára. - Lefekvés ideje: fürdés, illetve vacsora után az ellátott igénye szerint. Televíziót
a társalgóban lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarják. Szobákban rádió, televízió csak egymás zavarása nélkül hallgatható. Villanyoltás (hétköznap 22 óra, hétvégén 23 óra) után televíziót nézni, esetleg olvasó lámpát használni csak a szobatársak engedélyével lehet. - Étkezések ideje:
Munkaidő
Munkáltatóval szerződéses jogviszonyban álló munkavégzés esetén:
Főkefe Non-profit Kft-nél dolgozók esetén: 09.00 - 13.30 óráig, közben 30 perc szünet.
KÉZMŰ Non-profit Kft-nél dolgozók esetén: 08.00 – 12.00 óráig.
Pihenőidő
Az ellátott mentális illetve szomatikus állapotától függően.
Közös helyiségek használata
- Közös helyiségek: társalgó, ebédlő, foglalkoztató helyiség, szociális helyiségek - Az intézmény ellátottjai a társalgót általában munkaidő után 15.00 órától 22.00 óráig illetve pénteken és szombaton 23.00 óráig vehetik igénybe. Ettől eltérően a fejlesztő pedagógus, illetve a szociális és mentálhigiénés munkatárs által szervezett foglalkozások időtartamára. - Ebédlőt étkezések időpontjában, látogatók által hozott élelem elfogyasztása idejére, illetve az ellátott saját részére vásárolt élelmiszer elfogyasztása idejére. - Mentálhigiénés helyiség 08.00 órától – 16.00 óráig, ezen túl szervezett - Vizesblokkok használata: Az intézmény ellátottjai időkorlátozással (napi 2 óra) illetve szükség szerint vehetik igénybe. Az önellátó képesség és az intimitás figyelembe vételével biztosított a segítségnyújtás. - Tisztálkodáshoz az alapvető szereket az intézmény részben biztosítja. - Az intézményi ellátottak saját jövedelmükből, igényüknek megfelelően tisztálkodási, pipere szereket vásárolhatnak. Élelmezéssel kapcsolatos ellátás
- Ellátottjaink napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás ételt – az orvos javaslatára - biztosítunk. A hét valamennyi napján meleg ebédet, a szombat és vasárnap kivételével meleg vacsorát biztosítunk. - Az étkeztetés a székhelyen és telephelyen 2 turnusban történik. A fekvőbeteg, mozgáskorlátozott ellátott étkeztetése a betegszobában, lakószobában, illetve a folyosón kialakított helyen megoldott. - Az étkeztetés időpontján túl kiszolgálás csak indokolt esetben lehetséges. - Az étkeztetést a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ biztosítja. - Egyéni főzési lehetőségre teakonyha hiányában nincs mód. - Az ellátottak saját jövedelmükből igényüknek megfelelően élelmiszert vásárolhatnak, annak tárolásáról az intézményvezető ápoló rendelkezései alapján a mindenkori szolgálatban lévő ápoló gondoskodik. - Az egy hétre előre elkészített étrend tájékoztatás céljából a székhelyen és a - Csomagban érkezett, vagy látogatók által hozott élelmiszert a szolgálatban lévő szakdolgozó átvizsgálja, romlott élelem esetén azt az ellátottal közösen megsemmisíti, a fogyasztható élelem a hűtőben kerül tárolásra. Élvezeti cikkek fogyasztása
- Kávé: az ellátottak egészségének megóvása érdekében, továbbá balesetvédelem
és tűzrendészeti előírások miatt a kávéfőzés a lakószobákban nem megengedett. Kávéautomata a székhelyen és a telephelyen az ellátottak rendelkezésére áll. Vállalkozó által biztosított szolgáltatás a kávéfőzési lehetőség. A kávéfőzés és a kiadagolás valamint ennek névszerinti nyilvántartása a szakdolgozók (ápoló-gondozó) feladata. A havi elszámolás a nyilvántartás alapján az ellátottak saját pénzéből történik, melyet a szociális ügyintéző bonyolít. - Dohányzás: tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt a lakószobákban nem
lehet dohányozni. Dohányzásra kijelölt hely a székhelyen és a telephelyen biztosított. Az ellátottak számára saját pénzükből kerül beszerzése a dohány (cigaretta) előzetes igényfelmérés, pénzügyi helyzet alapján, amelyet a szociális ügyintézők bonyolítanak. Az ellátott minden hónap elején kapja meg a havi dohány és cigaretta árut. Amennyiben a helyzet indokolja, az ápolók adagolják ki az ellátottnak a cigaretta mennyiséget. - Alkoholfogyasztás: az intézmény területén nem ajánlott. Az ittas állapot
fegyelemsértésnek minősül, amennyiben azzal társait vagy a napi életmenetet zavarja. Amennyiben az alkoholfogyasztás következtében ön- és közveszélyes magatartást tanúsít, valamint az orvosi utasításban szereplő szigorú alkoholtilalom be nem tartása, korlátozó intézkedés elrendelését vonja maga után. Az eljárás a korlátozó intézkedések szabályzata alapján történik. 5. Ruházattal, textíliával való ellátás tisztálkodó szerekkel való ellátás

- Amennyiben az ellátott megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem rendelkezik és elhasználódott ruházatának pótlása illetve a tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása jövedelméből nem lehetséges, akkor az intézmény biztosítja azt. - Az ellátott igénye és ízlése szerint saját jövedelméből ruházatot, tisztálkodó szereket vásárolhat, melyhez segítséget nyújtanak az intézmény szociális ügyintézői. - Az ellátott saját ruházatát egyéni azonosítóval kell ellátni, mely a ruházat belső - Évente egy alkalommal az elhasználódott ruházatot – a Selejtezési Szabályzat - Az intézmény biztosítja az ágytextíliát, de az ellátott használhatja a saját - Az intézmény a személyi higiéné érdekében központilag biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje
- Az intézményi és az ellátottak saját tulajdonában levő ruhaneműk mosásáról és javításáról az intézmény saját mosodája gondoskodik, mely szolgáltatás ingyenes. - Személyes ruhaneműk egyéni mosására a Kenderváros úti telephelyen és a - Az intézmény mosodája vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg tisztítandó ruházatot az ellátott saját költségén a Tisztítószolgálaton keresztül tisztíttathatja. Egészségügyi ellátás
Az intézményben az egészségügyi alapellátást a település háziorvosa, a pszichiátriai szakellátást pedig pszichiáter szakorvos megbízási szerződés alapján látja el. - Orvosi rendelés a székhelyen és a telephelyen a működési engedélyben meghatározottak szerint történik. Fekvőbetegek esetében a lakószobákban történik a vizsgálat, tiszteletben tartva az ellátott emberi méltósághoz való jogát. - Rendelési időn kívül a műszakvezető ápoló dönt az orvos vagy mentő hívásának - Az ellátottak egészségügyi problémáikat elsősorban a velük közvetlen kapcsolatban lévő ápolónak jelzik, aki az intézményvezető ápolóval együtt megteszi a szükséges intézkedéseket. - Az ellátottak részére a jogszabályban meghatározott mindenkori „alaplistás” gyógyszereket (2. sz. függelék) az intézmény térítésmentesen biztosítja. Az alaplistás gyógyszerek körébe nem tartozó egyéb gyógyszerszükségletek költségét a hatályos rendeletben meghatározott módon az ellátásban részesülő fizeti meg. Az „alaplistás” gyógyszerek jegyzéke a gondozási egységekben kifüggesztésre kerül. - Az állapotjavuláshoz szükséges test-távoli gyógyászati segédeszközök biztosítása az intézmény feladata, amely az intézmény tulajdonát képezi. A testközeli segédeszközök költségeinek viselése az ellátottat terheli, kivéve, ha a költség viselésére nem képes. - Amennyiben az ellátott nem az intézmény háziorvosát választja kezelő orvosának, gyógyszereiről és orvoshoz jutásáról magának kell gondoskodnia. - Állapotromlás, kórházi kezelés esetén az intézmény értesíti a hozzátartozót, - A borotválást az ápolási tevékenység részeként az intézmény biztosítja. - A körömvágást – amennyiben szükséges – térítésmentesen a gondozók végzik. 8.
Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása
- Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, a fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosított. - A szociális foglalkoztatás feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának - Az ellátott foglalkoztatásáról - a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredménye alapján a szociális intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntésről írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. Szocioterápiás foglalkozások szervezése
- Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. - A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választjuk meg, az egyéni fejlesztési tervben, megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái: a) a munkaterápia, b) a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás. - A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik szakértői vélemény, ennek hiányában az intézményvezető megítélése szerint - nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. - Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem éri el a napi négy órát és a heti húsz - A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján az intézmény vezetője és a foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. Ha az ellátott költőpénzben részesül, a költőpénz összege nem csökkenthető a munkaterápiás jutalom összegével. - A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetője határoz. - A munkaterápiára fordítható összeg havi 30.000.-Ft, melyet az intézményben működő - A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény környezetében, foglalkoztató helyiségben és az intézményen kívül is. - Terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákat szervezünk, melynek heti időbeosztása a következő: HETIREND I. gondozási egység
CSÜTÖRTÖK
8:30-11:30
8:30-11:30
8:30-11:30
8:30-11:30
8:30-11:30
Játékterápia, mozgás,
Ének - zene
Irodalmi jellegű
Kreatív, művészeti
Kiscsoportos
szórakozás
foglalkozás
foglalkozás
jellegű foglalkozás
beszélgetés
Játékterápis,
Ének-zene
Irodalmi jellegű
Kreatív, művészeti
Kiscsoportos
Mozgás,
Foglalkozás
foglalkozás
jellegű foglalkozás
beszélgetés
szórakozás
13:30 - 15:30
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
Irodalmi jellegű
Kreatív, művészeti
Ének, vers és tánc
Nagycsoportos
szakkör,
jellegű szakkör
Sport, játék
szakkör
foglalkozás
Hitoktatás
Számítástechnikai
szakkör
Ének, vers és
Nagycsoportos
Irodalmi jellegű
szakkör
Számítástechnikai
táncszakkör
foglalkozás
foglalkozás
Bibliai foglalkozás,
szakkör
Torna szakkör
Hitoktatás
Lelki gondozás
HETIREND II-III. gondozási egység
CSÜTÖRTÖK
8:30-11:30
8:30-11:30
8:30-11:30
8:30-11:30
8:30-11:30
Kreatív,
manuális,
Irodalmi jellegű
Munkaterápia
Játékterápia,
Tánc és ének
művészeti jellegű
foglalkozás
foglalkozás
Szórakozás
foglalkozás
foglalkozás
Kiscsoportos
Parkrendezés
Játékterápia, szórakozás
Ének-zene foglalkozás
Irodalmi
beszélgetés
Kreatív foglakozás
foglalkozás
13:30 - 15:30
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
Munkaterápia
Nagycsoportos
Testmozgás és sport
Kreatív, manuális,
Kiscsoportos
foglalkozás
foglalkozás
jellegű foglalkozás
művészeti jellegű
beszélgetés
Parkrendezés
Nagycsoportos
Hittan óra
foglalkozás
Tánc, sport
foglalkozás
Bibliai foglalkozás
Művészeti szakkör
szakkör

10. Szabadidős programok

- Az intézmény mentálhigiénés foglalkoztatás keretében biztosítja: a) a személyre szabott bánásmódot, b) az egyéni és csoportos beszélgetéseket, c) a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, d) az ellátott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, e) a hitélet gyakorlásának feltételeit. - A fejlesztő pedagógusok és a szociális és mentálhigiénés munkatársak 11. Elektromos gépek használatának rendje
A saját tulajdonban lévő elektromos készülékek használatára csak az intézmény igazgatója
adhat engedélyt az intézmény elektromos hálózatának teherbírását figyelembe véve.
Az ellátott a saját tulajdonában lévő elektromos készülék használata után havonta
hozzájárulást köteles fizetni.
Hűtőszekrény
Számítógép tartozékokkal 200,-Ft
Intézményi tulajdonban lévő számítógépet ellátott nem használhat. Internet használat költsége
saját tulajdonú számítógépen az ellátott terhére, engedéllyel történhet.

12. A kérelmek, panaszok eljárásrendje
Az ellátottak kérelmükkel, vagy panaszukkal, írásban az intézmény igazgatójához
fordulhatnak. Ezekre az igazgató 15 napon belül szintén írásban köteles válaszolni. Az
Ellátottjogi Képviselő fogadónapjain, valamint bármely kifüggesztett elérhetőségén is adott a
lehetőség a panaszok bejelentésére. Amennyiben az ellátott nem kap választ, vagy a kapott
válasszal nem elégedett, a fenntartóhoz fordulhat.
13. Fogadóórák rendje:

Az intézmény igazgatója a vezető pedagógus és az intézményvezető ápoló részvételével, heti
rendszerességgel fogadóórát tart az ellátottak számára, melyen egyéni panaszaik, kéréseik,
problémáik kerülnek megbeszélésre.
A fogadóórák rendje a következő:
Petőfi S. úti székhelyen:
Ideje - szerda 13.30-14.30-ig
Helye- székhely társalgója
Kenderváros út 23. szám alatti telephelyen:
Ideje - szerda 14.40-15.40-ig
Helye - telephely társalgója
A fogadóórák rendje a székhelyen és telephelyen jól látható helyen kifüggesztésre kerül.
14. Haláleset

- Az ellátott elhalálozásával kapcsolatos teendőket részben a műszakvezető ápoló, részben a szociális ügyintéző szervezi. - A törvényes képviselő, valamint a nyilvántartásban szereplő hozzátartozó értesítéséről az igazgató gondoskodik. - Az elhunyt személyes tulajdonú használati tárgyairól, ruhaneműiről leltár készül, melyet két tanúval dokumentáltan igazoltatni szükséges. A leltárban foglaltak a vagyon és értéktárgyak, a pénzösszeggel együtt a hagyatéki végzésben megjelölt örökösnek kerül kiadásra. - Ha az elhunytnak nincs megtakarított pénze, akkor a köztemetésről az illetékes települési önkormányzat intézkedik. - Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél. - Amennyiben az elhunyt az intézménnyel kötött megállapodásban saját költségén történő eltemettetéséről rendelkezett, úgy az intézmény az elhunyt megtakarított pénze terhére gondoskodik a gyászszertartásról, végtisztesség megadásáról. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az intézmény felszerelésének, berendezési tárgyainak, eszközeinek eltulajdonítása, szándékos
rongálása esetén az ellátott kártérítést köteles fizetni, illetve bírósági eljárás indítható ellene.
Amennyiben az intézményi ellátott társai vagyonát képező eszközeiben kárt tesz, a kár
megtérítésére kötelezett.
Az intézmény tulajdonát képező színes TV-t, képmagnót, HI-FI torony kezelését ellátottra
bízni még eseti jelleggel sem szabad. A felsorolt készülékeket fejlesztő pedagógus vagy
szociális és mentálhigiénés munkatárs, annak távollétében ápoló-gondozó kezeli.
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
1 Az intézmény az ellátottak igényének megfelelően megszervezi az intézményi költségvetésből nem biztosítható szolgáltatások körét. 2 Kozmetika, pedikűr, gyógymasszázs, büfé, kirándulások, üdülés, színház, mozi, múzeumlátogatás, sportrendezvényeken való részvétel, mely szolgáltatások, programok önköltségesek. 3 A hajvágást egyéni kívánságoknak megfelelően a fodrász végzi, melynek térítési díja az ellátottat, ill. törvényes képviselőjét terheli. 4 Keresettel vagy jövedelemmel nem rendelkező ellátottak rendezvényeken való részvételét az intézményben működő alapítvány támogathatja. 5 Az intézményi gépkocsi magáncélra történő használata csak indokolt esetben, és térítés ellenében vehető igénybe, melyben az intézmény igazgatója dönt. 6 Az intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve a gondnok az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI
Az intézményi jogviszony megszűnik ha:
- az intézmény jogutód nélkül megszűnik, - az ellátott legalább 60 napig engedély nélkül indokolatlanul távol marad, - az ellátott más intézménybe történő áthelyezésével, - az ellátott vagy gondnoka kérésére, - az ellátott a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti, - az ellátott halálával, - határozott időre szóló beutalás esetén a határidő lejártával, - intézményi elhelyezése nem indokolt. Rehabilitációs részlegen élő ellátottak részére sikeres rehabilitáció (önálló életvitel megkezdése) esetén az intézmény utógondozást biztosít. Ennek keretében a gondozás megszűnésétől számítva legalább hat hónapig segítséget nyújt: - segíti családi, lakókörnyezetbe való beilleszkedését, - segítő intézményekkel (pl. családsegítő) kapcsolatot tart, - támogatja a munkahelyi beilleszkedést, - tanácsadással, iránymutatással segít az önálló életvitel kialakításában. Az utógondozó személyét az intézmény igazgatója jelöli ki. Az utógondozó a rehabilitált személy állapotáról, körülményeiről az intézmény igazgatóját tájékoztatja. Más intézménybe történő áthelyezés esetei:
Más intézménybe történő áthelyezés akkor kezdeményezhető, ha: - az ellátott egészségi állapotának változása indokolja, - az adott intézményben állapotára való tekintettel tovább nem rehabilitálható, - az ellátott vagy a hozzátartozó kéri - a házirendet többször súlyosan megsérti. A házirend súlyos megsértésének esetei:
a) az ellátott társainak életét veszélyeztető magatartást tanúsít, b) súlyos bűncselekményt követ el, c) az intézmény tulajdonában szándékosan kárt okoz, d) ha a lakóközösségbe beilleszkedni képtelen, e) kimenők és eltávozások rendjét sorozatosan megszegi, f) 60 nap engedélyezett szabadság leteltét követő 15 napig nem tér vissza az intézménybe Az a)-f) pontig elkövetett házirend súlyos megsértés esetei az intézményi jogviszony megszűnését vonhatják maguk után. A HITÉLET GYAKORLÁSA
Az ellátásban részesülők számára adott a lehetőség az egyéni vallásgyakorlásra. Az intézményi ellátottak egyházi szertartásokon önként vehetnek részt. Az ellátottak részére a székhelyen és a telephelyen kialakításra került a hitélet gyakorlására alkalmas hely. Katolikus és baptista hitoktatók minden héten egy-egy alkalommal hitoktatást tartanak az érdeklődők számára. A hitélet gyakorlását minden esetben, tiszteletben kell tartani. ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM
Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmére Érdekképviseleti Fórum szolgál, amely a székhelyen és telephelyen 5 – 5 taggal működik. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:
- intézményi ellátást igénybe vevők közül: - intézmény dolgozóinak képviseletében: - az ellátott hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül - intézményt fenntartó szervezet képviseletében A fórum tagjainak névsorát a 3. sz. függelék tartalmazza. A fórum feladata, hatásköre
- Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a Szakmai Programot, az éves munkatervet, a Házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. - Megtárgyalja az intézményben élők panaszait – kivéve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. - Tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. - Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. A fórum működése
a) A fórum tagjainak megválasztása lakógyűlésen nyílt szavazással (egyszerű szótöbbséggel) történik, kivéve az intézmény fenntartó szervezet képviselőjét, akit maga a szervezet delegál. b) A fórum tagjai közül elnököt választ, melyhez a tagok többségének igen c) Az elnök gondoskodik az ülések összehívásáról, vezeti a fórum üléseit, melyről d) A fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, munkájáról évente egyszer lakógyűlésen beszámol. e) A fórum határozatképes akkor, ha ülésein a tagok több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Ülésein az intézmény vezetője tanácskozási joggal vesz részt. A fórum tagságának megszűnése
- fórum mandátumának lejártával,
- a tag lemondásával,
- a tag halálával,
- a tag visszahívásával,
- az intézményi ellátásban részesülő jogviszonyának megszűnésével.
A tagság megszűnése esetén az új tagot a megszűnést követő 60 napon belül kell megválasztani. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Tájékoztatási kötelezettség
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmező tájékoztatásban részesül. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. Az értesítés illetőleg tájékoztatás tartalmazza: o az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az annak elmulasztása esetén követendő eljárást, o az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket. Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt. A jegyző a megkeresésre tájékoztatást ad - a beköltözés elmaradásának indokairól, az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról. Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését. Az intézménybe történő felvételkor az ellátott és hozzátartozója, gondnoka tájékoztatást kap: az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás – különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés – rendjéről panaszjoguk gyakorlásának módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles adatokat szolgáltatni az intézményben a vezetett nyilvántartásokhoz nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. Az intézmény igazgatója köteles értesíteni az ellátottat, illetve gondnokát,
hozzátartozóját
:
a) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, az áthelyezés kezdeményezéséről, b) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében A LAKÓOTTHONRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
1. A lakóotthonban fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 2. A lakóotthon az intézmény telekhatárán belül, annak szervezeti egységeként működik. Az igénybevétel módja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései szerint történik. 3. A lakóotthonban élő személyek, valamint az ott dolgozó szakemberek kötelessége az etikai normák betartása, betartatása, a szobák intimitásának tiszteletben tartása. 4. Az ellátottak együttélésük során törekedjenek a nyugodt légkör megteremtésére: a) A társalgó a közös együttlétek színtere, melyet mindenki egyaránt használhat, azzal, hogy a pihenni vágyók nyugalmát ne zavarják. b) Minden ellátott egyenrangú, egymást nem terrorizálhatják, egymás felett nem c) Élelmiszert a konyhában rendelkezésre álló hűtőszekrényben tárolhatnak. d) A lakószobában mellőzzék az utcai cipő használatát. 5. Valamennyi dolgozónak és ellátottnak egymáshoz való viszonya a kölcsönös tiszteletre épül, amely elvárja az udvariasságot, tapintatot, megértést az ésszerű határokig. 6. Az ellátott - amennyiben rendelkezik saját jövedelemmel, készpénzzel -, lehetősége van saját bútorzat vásárlására, korlátozott mennyiségben az elhelyezési körülményekre való tekintettel. Akik nem rendelkeznek saját bútorzattal, azok részére az intézmény biztosítja azt. 7. Az ellátott korlátozás nélkül behozhatja személyes használati tárgyait, személyes dolgait (ágynemű, ruhanemű, tisztálkodó szerek), kisebb használati eszközét, (TV, videó, magnó, rádió, villanyborotva, hajszárító stb.) 8. A lakószobák esztétikus díszítése a fejlesztő pedagógus és a szociális és mentálhigiénés munkatárs irányítása mellett folyik. 9. A lakóotthonban az intézményi térítési díj megállapítása a hatályos jogszabályok alapján történik. Mivel a lakóotthon ápoló-gondozó célú, ezért a hatályos jogszabály szerint a térítési díj megállapítása a központi épületben elhelyezett ellátottakéhoz hasonló módon történik. 10. Elvárás, hogy a lakószobák és közös helyiségek tiszták és rendezettek legyenek. A lakószobák takarítását önállóan, illetve takarítónő és a szociális és mentálhigiénés munkatárs segítségével végzik, szükség szerinti gyakorisággal. A közösen használt helyiségeket (konyha, társalgó, fürdőszoba stb.) a takarítónő takarítja az ellátottak bevonásával. A tisztítószereket az intézmény biztosítja. Z Á R A D É K
1. A házirend változásairól az intézmény az Érdekképviseleti Fórum tagjait 2013. január 09. napján tájékoztatta, akik azt véleményezték és egyetértően támogatták. 2. Jelen Házirendet egységes szerkezetben a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője a 2013. január 15-én kelt 154-2/2013. számú döntésével jóváhagyta, amely 2013. január 15. napján lép hatályba. 3. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága 12/2011. (IV. 19.) HSZB számú határozatával jóváhagyott Házirend. I. sz. Függelék
Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2687 Bercel, Petőfi S. út 2.
Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219
bercelrehab@nograd.hu
www.bercelrehab.hu
INTÉZMÉNYI GYÓGYSZERES ALAPLISTA
(I/2000 (I.7.) SZCSM rendeletmódosítás 52.§ alapján) RENDSZERES GYÓGYSZERKÉSZLET
Hatóanyag
Készítmény
Apo-famotidin 20, 40 mg ftbl. Phamotidin 1A Pharma 20, 40 mg ftbl. Famotidin Hexal 20, 40 mg ftbl. Motidin Salazopyrin tbl. Salazopyrin EN 0,5 g tbl. Carvedilol ratiopharma 6,25, 12,5, 25 mg tbl. Sulfamethoxazole és trimetropim Sumetrolim tbl. II. sz. Függelék
Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2687 Bercel, Petőfi S. út 2.
Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219
bercelrehab@nograd.hu
www.bercelrehab.hu
Az eseti gyógyszerkészlet
1/2000.(I.7.) 52. §. SzCsM rendelet feltételei alapján
A 03 A Szintetikus görcsoldók
Papaverine (Papaverinum hydrochloricum 0.04 g tbl.) Papaverine (Papaverinum hydrochloricum inj.)
A 03 F Propulsív szerek


A 07 D Bélmozgatást csökkentő szerek


C 08 C Heveny vérnyomás-emelkedés csökkentésére szolgáló szerek


M 02 Fájdalom és lázcsillapítók


N 02 Fájdalom és lázcsillapítók

Metamizol-nátrium (Algopyrin 500 mg tbl.)

N 05 B Anxioliticumok


N 05 C Altatók, nyugtatók

A 06 A Hashajtók


R 06 A Szisztémás antihisztaminok


C 01 B Antiarritmiás szerek

……………………………………… III. sz. Függelék
Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2687 Bercel, Petőfi S. út 2.
Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219
bercelrehab@nograd.hu
www.bercelrehab.hu

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai

I. gondozási egység (Petőfi S.út 2.székhely)
Bíró Tibor
Ellátást igénybe vevő hozzátartozója/ II. – III.gondozási egység (Kenderváros út 23 .telephely) Ellátást igénybe vevő hozzátartozója/

Source: http://rhost.dyndns.info/MyWeb/www_bercelrehab_hu/dokumentumok/harmonia_hazirend_20130109.pdf

emdristanbul.com

Copyright Ó Blackwell Munksgaard 2004Ephedra alkaloids and brief relapse inEMDR-treated obsessive compulsivedisorderFluvoxamine with no compulsive hand washing and no mooddisturbance. In his review of the adverse effects of some herbal medicines,While there is still debate about the mechanism of action ofErnst (1) draws attention to reports that ma-huang, a herbalEMDR in post-traumatic s

biomedpharmajournal.org

Biomedical & Pharmacology Journal Vol. 6 (2), 471-475 (2013) A Retrospective Study on Clinical Characteristics of Rheumatoid Arthritis Patients B. PRemkumAR*1, m. SRinivASAmuRthy2 and k. RAjAgoPAl3 1JNTUH-Research Scholar (External) - PSG College of Pharmacy, Coimbatore, Tamilnadu, India. 2Vignan Institute of Pharmaceutical Sciences, Hyderabad, Andrapradesh, India. 3Zydus Cadi

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles