Summary of product characteristics

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 en 100 mg harde capsules
Atomoxetine

Belangrijke zaken die u over uw geneesmiddel moet weten
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD

De volledige benaming voor ADHD is ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Het geneesmiddel helpt u met uw hersenactiviteit. Het kan helpen uw aandacht te verbeteren, u helpen u te concentreren en u minder impulsief te maken. Naast dit geneesmiddel moet u ook andere hulp voor ADHD hebben.
Lees rubriek 1 voor meer informatie.
Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt indien u :

problemen heeft met uw geestelijke gezondheid, een probleem heeft met uw hart of bloedsomloop, ernstige problemen heeft met de bloedvaten in uw hersenen, zoals een beroerte.
Lees rubriek 2 voor meer informatie.
Terwijl u dit geneesmiddel gebruikt:

Bezoek uw arts regelmatig. Dit is omdat uw arts wilt nagaan hoe dit geneesmiddel werkt. Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Als u dit geneesmiddel langer dan een jaar gebruikt, kan uw arts stoppen met dit geneesmiddel om te zien of het nog nodig is. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen en jonge mensen zijn: hoofdpijn, maagpijn, geen honger hebben, zich misselijk voelen of misselijk zijn, een slaperig gevoel, verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag (pols). De meest voorkomende bijwerking bij volwassenen zijn: zich misselijk voelen, droge mond, hoofdpijn, geen honger hebben, niet kunnen slapen, verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag (pols).
Lees de rubrieken 3 en 4 voor meer informatie.

Neem direkt contact op met uw arts indien het volgende gebeurt:
uw stemming en hoe u zich voelt verandert u voelt problemen met uw hart bijv. een snelle of ongebruikelijke hartslag
Lees de rubrieken 2 en 4 voor meer informatie.
De rest van deze bijsluiter bevat meer gedetailleerde en andere belangrijke informatie
over het veilig en effectief gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Deze bijsluiter is ingedeeld in rubrieken:
De rubrieken 1 tot 6 zijn voor ouders en verzorgers (soms genoemd ‘uw begeleiders’).
De laatste rubriek is speciaal bedoeld voor kinderen of jongeren. Alle rubrieken zijn echter
geschreven alsof een kind of jongere die dit geneesmiddel gebruikt, dit zelf leest.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Strattera en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Wanneer mag u Strattera niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Inhoud van de verpakking en overige informatie WAT IS STRATTERA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT?

Waarvoor wordt dit middel gebruikt? Strattera bevat atomoxetine dat gebruikt wordt bij de behandeling van aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) Het wordt gebruikt: Het wordt alleen gebruikt als onderdeel van een breed behandelprogramma van de ziekte, dat
ook behandelingen zonder geneesmiddelen vereist, zoals begeleiding en gedragstherapie.
Het dient niet gebruikt te worden als behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar
omdat niet bekend is of het geneesmiddel bij hen werkt of veilig is.
Bij volwassenen wordt Strattera gebruikt om ADHD te behandelen als de verschijnselen erg
veel problemen geven en uw werk of sociale leven beïnvloeden en als u als kind symptomen
van de ziekte hebt gehad.
Hoe werkt het
Strattera verhoogt de hoeveelheid noradrenaline in de hersenen. Dit is een chemische stof die
van nature wordt geproduceerd en die de aandacht verhoogt en de impulsiviteit en
hyperactiviteit verlaagt bij patiënten met ADHD. Dit geneesmiddel is voorgeschreven om de
symptomen van ADHD onder controle te helpen houden. Dit geneesmiddel is geen
stimulerend middel en is daarom niet verslavend.
Nadat u gestart bent met het geneesmiddel kan het een paar weken duren voordat de
symptomen volledig verbeteren.
Over ADHD
Kinderen en jongeren met ADHD vinden het moeilijk:
Het is niet hun schuld dat ze dit niet kunnen. Veel kinderen en jongeren hebben hier moeite mee. Echter met ADHD kan dit problemen veroorzaken met het leven van alledag. Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijkheden hebben bij het leren en het maken van huiswerk. Ze vinden het moeilijk zich thuis, op school of elders netjes te gedragen. ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jongere. Volwassenen met ADHD vinden alle dingen die kinderen moeilijk vinden ook moeilijk, echter dit kan betekenen dat zij problemen hebben met: WANNEER MAG U STRATTERA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
u bent allergisch (overgevoelig) voor atomoxetine of voor één van de andere bestanddelen van Strattera. u hebt de afgelopen twee weken een geneesmiddel ingenomen uit de groep monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), bijvoorbeeld fenelzine. Een MAO-remmer wordt soms gebruikt bij depressie en andere psychische problemen; inname van Strattera met een MAO-remmer kan ernstige bijwerkingen veroorzaken of levensbedreigend zijn. U moet ook tenmiste 14 dagen wachten na het stoppen van Strattera voordat u een MAO-remmer inneemt. u lijdt aan de oogaandoening die nauwe-kamerhoekglaucoom heet (verhoogde druk in uw ogen). u hebt ernstige problemen met uw hart, die door een verhoging van de hartslag en/of bloeddruk zou kunnen worden beïnvloed. Dit zou namelijk een effect van Strattera kunnen zijn. u hebt ernstige problemen met de bloedvaten in uw hersenen- zoals een beroerte, zwelling en verzwakking van een deel van een bloedvat (aneurysma) of vernauwde of geblokkeerde bloedvaten. u hebt een tumor aan uw bijnier (feochromocytoom).
Gebruik geen Strattera als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u daar
niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Strattera
gebruikt, omdat Strattera deze problemen erger kan maken.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt indien u:
gedachten hebt uzelf te doden of probeert uzelf te doden problemen met uw hart hebt (inclusief hartstoornissen) of een verhoogde hartslag; Strattera kan een stijging van de hartslagfrequentie (pols) veroorzaken; plotselinge dood is gemeld bij patiënten met hartstoornissen aan hoge bloeddruk lijdt; Strattera kan de bloeddruk verhogen een lage bloeddruk hebt; Strattera kan duizeligheid of flauwvallen veroorzaken bij mensen met een lage bloeddruk problemen hebt met plotselinge veranderingen van uw bloeddruk of hartslag een hart- en vaatziekte hebt of in het verleden een hartaanval hebt gehad leverproblemen hebt; u heeft misschien een lagere dosis nodig psychotische symptomen hebt, waaronder hallucinaties (het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn), het geloven van dingen die niet waar zijn of wantrouwend zijn een manie hebt (opgetogen of erg opgewonden voelen, hetgeen voor ongewoon gedrag zorgt) en opwinding (agitatie) onvriendelijke en boze (vijandige) gevoelens hebt een geschiedenis van epilepsie hebt of toevallen (convulsies) hebt gehad door andere redenen; Strattera kan leiden tot een toename in het optreden van convulsies een andere gemoedstoestand hebt dan gebruikelijk (stemmingswisselingen) of zich ongelukkig voelt moeilijk te controleren, herhaaldelijke bewegingen van een lichaamsdeel hebt of geluiden en woorden herhaalt
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u start met de behandeling als een van
bovenstaande situaties op u van toepassing is, omdat Strattera deze problemen erger kan
maken. Uw arts zal willen volgen hoe dit geneesmiddel u beïnvloedt.
Controles die uw arts zal uitvoeren voordat u begint met het innemen van Strattera.
Deze controles dienen om te beslissen of Strattera het juiste geneesmiddel voor u is.
Uw arts zal het volgende meten:
bloeddruk en hartslag (pols) voordat en gedurende de tijd dat u Strattera gebruikt lengte en gewicht als u een kind of een jongere bent gedurende de tijd dat u Strattera gebruikt naar andere geneesmiddelen die u gebruikt of er in uw familie gevallen van plotseling onverwacht overlijden zijn geweest naar andere medische problemen (zoals hartproblemen) die u of uw familie zou kunnen hebben
Het is belangrijk dat u zoveel informatie verstrekt als u kan. Dit zal uw arts helpen te beslissen
of Strattera voor u het juiste geneesmiddel is. Uw arts kan besluiten dat andere medische
onderzoeken nodig zijn voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Strattera nog andere geneesmiddelen of hebt u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Uw arts bepaalt of u Strattera met andere geneesmiddelen
kunt innemen en in sommige gevallen kan uw arts het nodig vinden uw dosis aan te passen of
langzamer te verhogen.
Gebruik Strattera niet met geneesmiddelen genaamd MAO’s (monoamineoxidase-remmers),
die voor de behandeling van depressie worden gebruikt. Zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit
middel niet gebruiken?”.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, kan Strattera invloed hebben op hoe goed deze werken
of op de bijwerkingen die ze kunnen veroorzaken. Check het met uw arts of apotheker voordat
u Strattera gaat gebruiken als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
-
geneesmiddelen die de bloeddruk doen toenemen of geneesmiddelen die gebruikt worden om de bloeddruk te reguleren. geneesmiddelen zoals antidepressiva, bijvoorbeeld imipramine, venlafaxine, mirtazapine, fluoxetine en paroxetine sommige middelen tegen hoest en verkoudheid, die geneesmiddelen bevatten die de bloeddruk kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dit na te vragen bij uw apotheker als u een van deze producten koopt. sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen met betrekking tot de geestelijke gezondheid geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij de kans op toevallen vergroten sommige geneesmiddelen die er voor zorgen dat Strattera langer dan normaal in het lichaam blijft (zoals kinidine en terbinafine) salbutamol ( een geneesmiddel om astma te behandelen) ingenomen via de mond of geïnjecteerd kan het u het gevoel geven dat uw hart op hol slaat, maar dit zal uw astma niet erger maken Als de geneesmiddelen hieronder worden gebruikt samen met Strattera kunnen zij leiden tot een verhoogde kans op een abnormaal hartritme: geneesmiddelen die gebruikt worden bij het onder controle houden van het hartritme geneesmiddelen die de zoutconcentratie in het bloed veranderen geneesmiddelen voor malariapreventie en -behandeling sommige antibiotica (zoals erythromycine en moxifloxacine) Als u er aan twijfelt of een geneesmiddel dat u gebruikt in de lijst hierboven staat, neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u Strattera gaat gebruiken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het is niet bekend of Strattera invloed kan hebben op een ongeboren baby of wordt
uitgescheiden in de moedermelk.
Gebruik Strattera niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts u dat heeft aangeraden. Als u
borstvoeding geeft zou u óf het gebruik van Strattera moeten vermijden óf moeten stoppen
met de borstvoeding.
Als u:
denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Strattera gaat gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt zich na het innemen van Strattera vermoeid, slaperig of duizelig voelen. U moet goed
oppassen bij het besturen van een auto of het bedienen van zware machines totdat u weet welk
effect Strattera op u heeft. Indien u zich vermoeid, slaperig of duizelig voelt, dient u geen auto
te rijden of gevaarlijke machines te bedienen.
Belangrijke informatie over de inhoud van de capsules
Strattera capsules zijn niet bedoeld om geopend te worden omdat de inhoud van de capsule
het oog kan irriteren. Als de inhoud van capsules in contact komt met het oog, dient het
betreffende oog direkt met water gespoeld te worden en er dient medisch advies verkregen te
worden. Handen en elk ander deel van het lichaam dat mogelijk in contact is geweest met de
inhoud van de capsule, dienen ook zo snel mogelijk gewassen te worden.
3.
HOE GEBRUIKT U STRATTERA ?
Gebruik Strattera altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Dit is meestal één of twee keer per dag (’s ochtends en laat in de middag of vroeg in de avond). Als u Strattera eenmaal per dag gebruikt kan uw arts dat veranderen in tweemaal per dag als u slaperig bent of uzelf misselijk voelt. De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Capsules mogen niet worden opengemaakt en de inhoud van de capsules mag er niet uitgehaald worden en op een andere manier worden ingenomen. Door het geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, zult u het minder snel
vergeten in te nemen.
Hoeveel moet ik gebruiken?
Kinderen en jongeren (6 jaar en ouder):
Je arts vertelt je hoeveel Strattera je moet nemen en zal dit bepalen op basis van jouw
lichaamsgewicht. Hij/zij zal je normaal gesproken met een lagere dosis laten starten voordat
Strattera wordt verhoogd naar een hoeveelheid die ingenomen moet worden volgens jouw
lichaamsgewicht:
-
Lichaamsgewicht tot 70 kg: een totale dagelijkse startdosering van 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht gedurende ten minste 7 dagen. Jouw arts kan daarna bepalen om dit te verhogen naar de gebruikelijke onderhoudsdosering van ongeveer 1,2 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. Lichaamsgewicht boven 70 kg: een totale dagelijkse startdosering van 40 mg gedurende ten minste 7 dagen. Jouw arts kan dan bepalen om dit te verhogen naar de gebruikelijke onderhoudsdosering van 80 mg per dag. De maximale dagelijkse dosering die uw arts zal voorschrijven is 100 mg.
Volwassenen
Strattera dient gestart te worden met een totale dagelijkse dosering van 40 mg gedurende ten
minste 7 dagen. Uw arts kan dan besluiten om dit te verhogen naar de gebruikelijke
onderhoudsdosering van 80 mg – 100 mg per dag. De maximale dagelijkse dosering die uw
arts zal voorschrijven is 100 mg.
Indien u problemen met uw lever heeft, kan uw arts een lagere dosis voorschrijven.
Hebt u te veel van dit middel gebruikt?
Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp
afdeling van een ziekenhuis en geef aan hoeveel capsules u hebt ingenomen. De vaakst
gemelde symptomen van een overdosis waren maagdarmsymptomen, slaperigheid,
duizeligheid, trillingen en abnormaal gedrag.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een dosis overslaat, moet u die zo snel mogelijk innemen, maar u mag binnen een
periode van 24 uur niet meer dan uw totale dagelijkse dosis gebruiken. Neem geen dubbele
dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als u stopt met het gebruik van Strattera zijn er normaal gesproken geen bijwerkingen, maar
uw ADHD symptomen kunnen terugkomen. Raadpleeg uw arts voordat u stopt met de
behandeling.
Zaken die uw arts zal uitvoeren als u onder behandeling bent
Uw arts zal enkele onderzoeken uitvoeren

voordat u begint - om er zeker van te zijn dat Strattera veilig is en nuttig voor u zal zijn. nadat u gestart bent – deze zullen ten minste iedere 6 maanden uitgevoerd worden, maar mogelijk vaker. Deze zullen ook worden gedaan als uw dosis wordt veranderd. Deze onderzoeken zijn onder andere: het meten van lengte en gewicht van kinderen en jongeren controleren of u problemen heeft of dat bijwerkingen erger worden als u Strattera gebruikt
Langetermijnbehandeling
Strattera hoeft niet voor altijd gebruikt te worden. Als u Strattera meer dan een jaar gebruikt,
zal uw arts uw behandeling opnieuw beoordelen om te kijken of het geneesmiddel nog nodig
is.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Hoewel de meeste mensen bijwerkingen krijgen vinden de meeste mensen
dat Strattera hen helpt. Uw arts zal met u praten over deze bijwerkingen.
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van onderstaande bijwerkingen
krijgt, moet u meteen een arts raadplegen.
soms (komen voor bij 1 op de 1.000 mensen)

het gevoel of de aanwezigheid van een versnelde hartslag, abnormaal ritme van het hart onvriendelijke of boze (vijandelijke) gevoelens stemmingswisselingen of stemmingsveranderingen erstige overgevoeligheidsreacties met verschijnselen van netelroos (kleine verhoogde, jeukende plekken op de huid) psychotische verschijnselen waaronder hallucinaties (het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn), het geloven van dingen die niet waar zijn of wantrouwend zijn Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben een verhoogd risico (komen voor bij minder
dan 1 op de 100 mensen) op bijwerkingen als:

stemmingswisselingen of stemmingsveranderingen
Volwassenen hebben een verlaagd risico (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000
mensen) op bijwerkingen als:

psychotische verschijnselen waaronder hallucinaties (het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn), het geloven van dingen die niet waar zijn of wantrouwend zijn
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)
U moet onmiddellijk stoppen met Strattera en onmiddellijk contact opnemen met uw
arts als u een van de volgende verschijnselen heeft:

pijn in de buik, die zeer doet wanneer er op gedrukt wordt (gevoeligheid) op de rechterkant net onder de ribben een ziek gevoel (misselijkheid) dat onverklaarbaar is
Andere gemelde bijwerkingen zijn de volgende. Neem contact op met uw arts of
apotheker als zij ernstig worden.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 mensen)
KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar
VOLWASSENEN
Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)
KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar
VOLWASSENEN
het gevoel of de aanwezigheid van een versnelde hartslag problemen met het naar het toilet gaan zoals niet kunnen plassen, vaak moeten plassen of haperingen bij het plassen, pijn bij het plassen ontsteking van de prostaatklier (prostatitis) moeilijkheden om een erectie te behouden Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)
KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar
VOLWASSENEN
Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)
KINDEREN EN JONGEREN vanaf 6 jaar
VOLWASSENEN
haperingen bij het plassen, pijn bij het plassen
Effecten op de groei
Sommige kinderen ondervonden een verminderde groei (gewicht en lengte) als ze Strattera
begonnen te gebruiken. Bij langdurige behandeling herstelden kinderen echter naar het
gewicht en de lengte die hoort bij hun leeftijd. Uw arts zal de lengte en het gewicht van uw
kind in de gaten houden. Als uw kind niet groeit of aankomt in gewicht als verwacht, kan uw
arts de dosis van uw kind wijzigen of besluiten tijdelijk te stoppen met Strattera.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, websitDoor bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer ionformatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U STRATTERA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities nodig.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met gerneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er indit middel?

De werkzame stof is atomoxetine hydrochloride. Elke harde capsule bevat atomoxetine hydrochloride gelijkwaardig aan 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg of 100 mg atomoxetine De andere stoffen in dit middel zijn: gepregelatiniseerd zetmeel en dimeticon. De capsule omhulsels bevatten natriumlaurylsulfaat en gelatine. De kleurstoffen van het capsule- omhulsel zijn: Geel ijzeroxide E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg en 100 mg) Titanium dioxide E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg en 100 mg) FD&C blauw 2 (indigo karmijn) E132 (25 mg, 40 mg en 60 mg) Rood ijzeroxide E172 (80 mg en 100 mg) Eetbare zwarte inkt (bevat schellak en zwart ijzeroxide E172) Hoe ziet Strattera er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Capsule, hard, 10 mg (wit, opdruk Lilly 3227/10 mg)
Capsule, hard, 18 mg (goud/wit, opdruk Lilly 3238/18 mg)
Capsule, hard, 25 mg (blauw/wit, opdruk Lilly 3228/25 mg)
Capsule, hard, 40 mg (blauw, opdruk Lilly 3229/40 mg)
Capsule, hard, 60 mg (blauw/goud, opdruk Lilly 3239/60 mg)
Capsule, hard, 80 mg (bruin/wit, opdruk Lilly 3250/80 mg)
Capsule, hard, 100 mg (bruin, opdruk Lilly 3251/100 mg)
Strattera capsules zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 7, 14, 28 of 56 capsules. Mogelijk
worden niet alle genoemde verpakkingsgroottes in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Nederland.
In het register ingeschreven onder RVG 31494, RVG 31495, RVG 31496, RVG 31497, RVG
31498, RVG 100389 en RVG 100392.
De fabrikant is:
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.
Strattera is een handelsmerk van Eli Lilly and Company Limited.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd mei 2013
Voor informatie over dit product neemt kunt u contact opnemen met:
Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, Postbus 379, 3991 RA Houten, Nederland.
Tel: +31 (0) 30 6025800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Deze informatie dient om je te helpen de belangrijkste zaken over je geneesmiddel Strattera te
leren kennen.
Als je er niet van houdt te lezen, kan iemand als je moeder, je vader of je verzorger (soms
genoemd je ‘begeleider’) dit voor je lezen en je vragen beantwoorden.
Het kan handig zijn steeds maar kleine stukjes tegelijk te lezen.
Waarom heb ik dit geneesmiddel gekregen?
Dit geneesmiddel kan kinderen en jonge mensen met ADHD helpen
ADHD kan er voor zorgen dat je: - heel actief bent - geen aandacht kan geven - snel dingen doet zonder na te denken wat er gaat gebeuren (impulsief) Het beinvloedt het leren, het maken van vrienden en hoe je over jezelf denkt. Dat is niet jouw schuld.
Als je dit geneesmiddel gebruikt
Naast het gebruiken van dit geneesmiddel zal je ook hulp krijgen bij het leren om te gaan met je ADHD, zoals praten met ADHD-specialisten. Dit geneesmiddel zou je moeten helpen, maar het geneest ADHD niet. Je zult verschillende keren per jaar naar je arts moeten gaan voor een check-up. Dat is om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel werkt en dat je goed groeit en je goed ontwikkelt. Meisjes moeten hun arts meteen vertellen als ze denken zwanger te zijn. We weten niet hoe dit geneesmiddel werkt op ongeboren babies. Als je seks hebt, praat dan met je arts over anticonceptie.
Sommige mensen kunnen dit geneesmiddel niet gebruiken
Je kan dit geneesmiddel niet gebruiken als je:
in de afgelopen twee weken een geneesmiddel gebruikt hebt dat bekend staat als een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer), bijvoorbeeld fenelzine een oogziekte hebt die nauwe-kamerhoekglaucoom heet (verhoogde druk in je ogen) ernstige problemen met de bloedvaten in je hersens hebt
Sommige mensen moeten eerst met hun arts praten voordat ze dit geneesmiddel
gebruiken
Je moet met je arts praten als je:
andere geneesmiddelen gebruikt – je arts moet op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen die je gebruikt gedachten hebt over jezelf of anderen pijn doen problemen hebt met je hartslag: te snelle of overslaande hartslag terwijl je je niet inspant stemmen hoort of dingen ziet die anderen niet horen of zien problemen hebt met gemakkelijk boos worden
Hoe neem ik mijn capsules in?
Slik je geneesmiddel door met water, met of zonder voedsel. De capsules mogen niet worden opengemaakt. Als de capsule breekt en de inhoud komt in contact met je huid of je ogen, vraag dan hulp van een volwassene. Je arts zal je vertellen hoe vaak per dag je je geneesmiddel moet innemen. Neem je geneesnmiddel elke dag op dezelfde tijd in; dat helpt je er aan te denken dat je het moet innemen. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder met je arts te praten.
Mogelijke bijwerkingen
Bijwerkingen zijn de niet gewenste dingen die kunnen gebeuren als je een geneesmiddel
gebruikt. Als een van de volgende dingen gebeurt, vertel dat dan meteen aan een volwassene
die je volledig vertrouwt. Zij kunnen dan met je arts praten. De belangrijkste dingen die met
je kunnen gebeuren zijn:
Je denkt er aan je zelf te doden of je hebt daar gevoelens over Je bent erg ongelukkig of je hebt andere stemmingen dan normaal (stemmingswisselingen) Je hebt tekenen van een allergische reactie zoals huiduitslag, jeuk of bultjes op je huid, een gezwollen gezicht, lippen, tong of andere delen van je lichaam, ademnood, hijgen of moeilijkheden bij het ademen Je ziet, voelt of hoort dingen die een ander niet ziet, voelt of hoort Leverletsel: pijn in je buik, die zeer doet wanneer er op gedrukt wordt (gevoeligheid) op de rechterkant net onder de ribben
Omdat het geneesmiddel je een slaperig gevoel kan geven, is het belangrijk geen
buitensporten te doen zoals paardrijden of fietsen, zwemmen of in bomen klimmen. Je zou
jezelf en anderen kunnen bezeren.
Als je je op een of andere manier niet lekker voelt als je je geneesmiddel gebruikt, vertel
dat dan aan een volwassene die je volledig vertrouwt.
Andere dingen om te onthouden

Let er op dat je je geneesmiddel op een veilige plaats bewaart, zodat niemand anders het kan gebruiken; dat geldt in het bijzonder voor jongere broers of zussen. Geef dit geneesmiddel niet door aan een ander, want het is alleen voor jou bestemd. Het kan jou helpen, maar een ander benadelen. Als je vergeet je geneesmiddel in te nemen neem dan de volgende keer geen twee capsules. Neem op de volgende normale tijd maar één capsule. Als je teveel geneesmiddel gebruikt vertel dat dan meteen aan je moeder, vader of verzorger. Het is belangrijk niet te veel geneesmiddel te gebruiken, anders wordt je ziek. Stop niet met je geneesmiddel totdat je arts zegt dat dat OK is.
Wie moet ik het vragen als er iets is dat ik niet begrijp?
Je moeder, vader, verzorger, je arts, verpleegkundige of apotheker zullen je kunnen helpen.

Source: http://www.strattera.nl/global/img/NL/Landing-Pages/Strattera/Strattera-Bijsluiter.pdf

tepco.co.jp.cache.yimg.jp

Nuclides Analysis Result of the Radioactive Materials in the Seawater< Coast, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station >North of Unit 5-6 Discharge Channel at FukushimaAround South Discharge Channel of Fukushima(Approx. 30m North of Unit 5-6 Discharge Channel) (Appox. 1.3km South of Unit 1-4 Discharge Channel) the Reactor Regulation (Bq/L)* The density specified by the Reactor Regulation

1cleg_oa.indd

Glucosamine, Chondroitin Sulfate, and the Two in Combination Daniel O. Clegg, M.D., Domenic J. Reda, Ph.D., Crystal L. Harris, Pharm.D., Marguerite A. Klein, M.S., James R. O’Dell, M.D., Michele M. Hooper, M.D., John D. Bradley, M.D., Clifton O. Bingham III, M.D., Michael H. Weisman, M.D., Christopher G. Jackson, M.D., Nancy E. Lane, M.D., John J. Cush, M.D., Larry W. Moreland, M.D., H. Ralp

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles