Deponit® t 5, - 10, - 15

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Deponit T 5, pleister voor transderm aal gebruik 18,7 m g/9 cm 2
Deponit T 10, pleister voor transderm aal gebruik 37,4 m g/18 cm 2
Deponit T 15, pleister voor transderm aal gebruik 56,2 m g/27 cm 2

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start m et het gebruik van dit geneesmiddel.
Bew aar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als w aarvoor u het Wanneer één van de bijw erkingen ernstig w ordt of als er bij u een bijw erking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. In deze bijsluiter:
Wat is Deponit T en w aarvoor w ordt het gebruikt Wat u moet w eten voordat u Deponit T gebruikt WAT IS DEPONIT T EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Deponit T pleisters w orden toegepast om aanval en van hartkramp (angina pectoris) te voorkomen. Deponit T behoort tot de groep van bloedvatverw ijders, die w orden gebruikt voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Deponit T zijn pleisters w aaruit het nitroglycerine zeer gelijkmatig w ordt afgegeven en aldus door de intacte huid heen in het bloed komt. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DEPONIT T GEBRUIKT
Gebruik Deponit T niet
- Als u al ergisch (overgevoelig) bent voor nitraatverbindingen, zoals nitroglycerine of voor één van de andere
- bij acute bloedsomloopstoornissen (bijvoorbeeld shock) - bij zeer lage bloeddruk - bij verlaagd bloedvolume (hypovolemie) - bij shocktoestand ten gevolge van bijv. een hartinfarct - bij ziekten w aarbij de druk in de hersenen of in het oog verhoogd is - een hartspierziekte die gepaard gaat met vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie) - ontsteking van het hartzakje (constrictieve pericarditis) - bij ernstige bloedarmoede - w anneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil (Viagra), vardenafil, tadalafil), omdat deze geneesmiddelen de w erking van Deponit T kunnen versterken.
Wees extra voorzichtig m et Deponit T
De pleisters zijn niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp. Indien
tijdens het gebruik van Deponit T pleisters een aanval optreedt, moet deze onderdrukt w orden met een snel w erkend
middel, bijvoorbeeld een tablet onder de tong.
Als u recent een hartinfarct heeft gehad of u lijdt aan acuut hartfalen, mag de behandeling met Deponit T al een
onder strikt medisch toezicht w orden ondergaan.
U mag niet plotseling stoppen met de behandeling.
Voorzichtigheid is geboden w anneer u lijdt aan één van de volgende aandoeningen:
- Lage vul ingsdruk van het hart
- Vernauw ing van de hartslagader of hartklepafsluiting
- Plotselinge bloeddrukdalingen bij het opstaan
Gew enning, d.w .z. vermindering of verlies van w erkzaamheid, kan optreden w anneer Deponit T pleisters,
gedurende een lange periode, 24 uur per dag w ordt gedragen. Om dit te voorkomen, dient u de pleisters al een
overdag te dragen en 's avonds voor het slapen gaan te verw ijderen. Zie verder onder 'Aanw ijzingen voor het
gebruik'.
U mag geen zogenaamde fosfodiësterase remmers (zoals sildenafil, vardenafil , tadalafil) gebruiken als u onder
behandeling staat met Deponit T. Het bloeddrukverlagend effect w ordt namelijk versterkt door fosfodiësterase
remmers, w at kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanval en. U mag ook niet kortdurend stoppen met
Deponit T, om dergelijke geneesmiddelen te gebruiken.
Tijdens de behandeling met Deponit T kan een tijdelijk zuurstoftekort in het bloed (hypoxemie) optreden bij patiënten
met een aandoening aan de kransslagaders van het hart.
Gebruik m et andere geneesm iddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
De bloeddruk kan versterkt dalen, w anneer u de pleisters tegelijk gebruikt met:
- andere bloedvatverw ijdende stoffen
- bloeddrukverlagende middelen, zoals bètablokkers, calciumantagonisten
- middelen tegen depressies
- alcohol.
De w erking van Deponit T kan verminderen bij gelijktijdig gebruik van middelen tegen reuma (bijv. indometacine).
Deponit kan de w erking van bepaalde middelen tegen migraine verster ken.
Zogenaamde NSAIDs, behalve acetylsalycylzuur, kunnen de w erking van Deponit T verminderen.
Gelijktijdige toediening met amifostine en acetylsalicylzuur kan de w erking van Deponit T versterken.
U mag geen fosfodiësterase remmers (zoals sildenafil, vardenafil, tadalafil) gebruiken.

Zw angerschap en borstvoeding

Tijdens de zw angerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Deponit T w ordt afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van m achines
Bij sommige patiënten kan duizeligheid of verlaging van de bloeddruk (na opstaan uit liggende positie) optreden. Dit
geldt vooral in het begin van de behandeling en bij gelijktijdig gebruik van alcohol. Als dit het geval is, moet u geen
auto rijden of machines gebruiken.
HOE WORDT DEPONIT T GEBRUIKT
De arts of de apotheker heeft u verteld hoe u Deponit T moet gebruiken. Dit staat ook op het etiket van de apotheek.
Houdt u zich strikt aan deze aanw ijzingen.
Hoe m oet u Deponit T gebruiken?
De pleister moet 's morgens direct na het opstaan w orden opgeplakt en in de loop van de avond w orden verw ijderd.
Soms schrijft de arts het omgekeerde voor: 's avonds voor het slapen gaan een pleister opplakken, die dan in de
loop van de ochtend moet w orden afgenomen. Elke pleister moet op hetzelfde tijdstip van de dag w orden
aangebracht.
Gebruik bij kinderen
De veiligheid en w erkzaamheid van Deponit T bij kinderen is niet bekend.
Praktische aanw ijzingen
De pleisters moeten pas vlak voor het opplakken uit het zakje w orden gehaald. Het zakje bij één der inkepingen
openscheuren (figuur 1).
figuur 1 De pleister uit het zakje nemen, met de harde afdekfolie naar u toegekeerd tussen duim en w ijsvinger van beide handen vastpakken en langs de gegolfde lijn naar achteren ombuigen (figuur 2). figuur 2 Eén helft van het afdekfolie van de pleister lostrekken en de pleister met de kleefkant op de huid plakken. Verw ijder vervolgens het overgebleven afdekfolie van de pleister. Probeer daarbij de kleeflaag niet met de vingers aan te raken (figuur 3) figuur 3 Druk de pleister met een vlakke hand goed aan. (figuur 4) figuur 4 Plak de pleister op een schone en droge plaats aan de linker - of rechterzijde van de borstkas. Eventueel kunnen de pleisters ook aan de binnenkant van de bovenarm of dij w orden geplakt (figuur 5). figuur 5
De huid ter plaatse moet gaaf zijn en niet teveel behaard. Bij een behaarde huid moeten de haren eerst w orden
w eggeknipt. Gebruik geen huidverzorgingsproducten op plaats onder de pleister. Vervolgens de pleister goed
aandrukken.
Om huidreacties te voorkomen is het belangrijk dagelijks een andere plaats op de huid te kiezen, bijvoorbeeld
afw isselend op de linker- en rechterzijde van de borst, of op de binnenkant van de linker of rechter bovenarm.
Wanneer u een plek heeft gekozen, mag deze plek de eerstvolgende 2 tot 3 dagen niet opnieuw gebruikt w orden.
De pleisters hechten goed aan de huid. Douchen, zw emmen en sportbeoefening zijn mogelijk zonder dat de
w erkzaamheid van de pleisters verloren gaat. De kleef stoffen van de pleisters zijn niet irriterend. Eventueel op de
huid achterblijvende resten van de kleeflaag kunnen gemakkelijk met w asbenzine w orden verw ijderd.
Gebruikte pleisters dienen buiten bereik van kinderen te w orden w eggegooid en mogen niet opnie uw w orden
gebruikt.
Welke sterkte Deponit T m oet u gebruiken?
In het algemeen w ordt begonnen met 1 pleister Deponit T 5 per dag. Eventueel kan uw arts besluiten de dosering te
verhogen tot 1 pleister Deponit T 10 (of 2 pleisters Deponit T 5) of 1 pleister Deponit T 15 (of 1 pleister Deponit 5 en
1 pleister Deponit T 10).

De pleister mag niet w orden doorgeknipt.
Hoelang m oet u Deponit T gebruiken?
Uw arts zal u vertel en hoelang u Deponit T zult moeten gebruiken. De behandeling met Deponit T pleisters mag niet
plotseling w orden gestopt. Bij overgang op een therapie met een ander geneesmiddel kan het nodig zijn de
behandeling met Deponit T nog enige tijd voort te zetten.
Wat u m oet doen als u m eer van Deponit T heeft gebruikt dan u zou m ogen
Bij overdosering zal de bloeddruk te sterk dalen, w aardoor de patiënt kan flauw val en.
De kans op overdosering is heel klein. Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient u
onmiddel ijk contact op te nemen met uw arts. Verw ijder de pleister(s), reinig de huid en leg de patiënt eventueel
neer met de benen omhoog.
Wat u m oet doen w anneer u bent vergeten Deponit T te gebruiken
Wanneer u uw pleister vergeet op te plakken, kunt u dit in de loop van de dag alsnog doen. 's Avonds dient u de
pleister dan voor het slapen gaan te verw ijderen.
In die geval en w aarbij de arts heeft aanbevolen om de pleister voor het slapen gaan op te plakken, geldt het
omgekeerde. Eventueel kan tijdens de nacht alsnog een pleister w orden geplakt, die dan 's morgens moet w ord en
verw ijderd.
Wanneer te laat w ordt ontdekt dat een pleister vergeten is (na het tijdstip w aarop de pleister normaal verw ijderd
w ordt), dient de pleister de volgende dag op het normale tijdstip te w orden aangebracht.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan Deponit T bijw erkingen veroorzaken, hoew el niet iedereen deze bijw erkingen krijgt. Bijw erkingen kunnen: - zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten); vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten); zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten); zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten). Van sommige bijw erkingen is niet bekend hoe vaak zij voorkomen (niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet w orden bepaald) soms: verergerde symptomen van hartkramp. vaak: duizeligheid (inclusief duizeligheid als gevolg van het omhoog komen uit een zittende of liggende houding), slaperigheid zeer zelden: rood w orden van de huid; zeer ernstige al ergische reactie w aarbij grote blaren ontstaan vaak: lage bloeddruk na opstaan uit zittende of liggende houding soms: flauw val en (soms samengaand met hartritmestoornissen) zelden: rood w orden van de huid (flush) niet bekend: zuurstoftekort in het bloed (hypoxemie) Soms: al ergische huidreacties (zoals uitslag, jeuk op de plaats van de pleister, branderig gevoel en rood w orden van de huid. Dit verdw ijnt w anneer de pleister verw ijderd is.); huidirritatie Ernstige bloeddrukverlaging die gepaard gaat met misselijkheid, braken, rusteloosheid, bleekheid, versnelde hartslag en overmatig zw eten zijn gemeld voor organische nitraten. Zoals bij andere nitraten, veroorzaakt Deponit T soms dosisafhankelijke hoofdpijn door verw ijde bloedvaten in de hersenen. Deze neemt vaak na enkele dagen af, ondanks het voortzetten van de behandeling. Indien de hoofdpijn aanblijft tussen de behandelingen in, dient de hoofdpijn behandeld te w orden met milde pijnstil ers. Als de hoofdpijn die niet op deze behandeling reageert, neem dan contact op met uw arts. Hij kan beslissen om de dosis te verlagen of de behandeling te stoppen. Na het verw ijderen van de pleister verdw ijnt mogelijke roodheid van de huid meestal binnen een aantal uur. De plaats van toediening dient regelmatig gew ijzigd te w orden om lokale irritatie te voorkomen. Raadpleeg uw arts bij ernstige klachten of w anneer de klachten langere tijd aanhouden. Wanneer één van de bijw erkingen ernstig w ordt of als er bij u een bijw erking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. HOE BEWAART U DEPONIT T
Deponit T moet w orden bew aard in de oorspronkelijke verpakking beneden 25°C. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking en het zakje vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na'. De eerste tw ee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaartal. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Geneesmiddelen dienen niet w eggegooid te w orden via het afvalw ater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker w at u met medicijnen moet doen w anneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zul en helpen bij de bescherming van het milieu. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat De ponit T
- Het w erkzame bestanddeel is nitroglycerine
Een pleister Deponit T 5 bevat 18,7 mg nitroglycerine per 9 cm . 2 Een pleister Deponit T 10 bevat 37,4 mg nitroglycerine per 18 cm . Een pleister Deponit T 15 bevat 56,2 mg nitroglycerine per 27 cm .

- Het andere bestanddeel is Acrylaat-vinylacetaatcopolymeer.
Hoe ziet Deponit T eruit en w at is de inhoud van de verpakking
Deponit T is een doorzichtige pleister voor gebruik op de huid.
Elke pleister is apart verpakt in een zakje. Elke doos bevat 30 pleisters.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:
Vrijgiftefabrikant
Tel (023) 5668777
Inschrijving in het register
Deponit T 5 is ingeschreven onder RVG 17464.
Deponit T 10 is ingeschreven onder RVG 17465.
Deponit T 15 is ingeschreven onder RVG 17466.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012

Voor nadere informatie over Deponit T kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op
de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Source: http://www.takeda.nl/~/media/Countries/nl/Files/Overige/DeponitT5-T10-T15juni2012.pdf

Microsoft word - talking points_injection epidural 10 92012_final.doc

Medication Recall / Fungal Meningitis from Injection Investigation NOTE: All new and/or updated information is noted with asterisks (**). • The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Food and Drug Administration (FDA), in partnership with state health departments are investigating a cluster of clinical meningitis cases following spinal injections. • Most patients received e

icp.puc.cl

The Journal of Experimental Education , 2002 , 71 (1), 83–92 Problems With Null Hypothesis Significance Testing (NHST): What Do the Textbooks Say? JEFFREY A. GLINER NANCY L. LEECH GEORGE A. MORGAN Colorado State University ABSTRACT. The first of 3 objectives in this study was to address the major problem with Null Hypothesis Significance Testing (NHST) and 2 common misconceptions relat

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles