Aleksis.naantali.fi

LAUSUNTO YH-ANTURA OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSASIASSA
ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE

KH § 325Yhteyspäällikkö Martti Sipponen 14.8.2012 YH-Antura Oy / toimitusjohtaja Mikko Laurila on lähettänyt Naan ta lin kau-pungille seuraavan kirjeen: "Hakemus aravarajoitusasiassa, Alppilankatu 4, Naantali
YH-Antura Oy on YH-Yhtymä Länsi Oy:n omistama yleis-hyödyllinen ty täryhtiö, jolla on noin 900 vuokra-asuntoa.
Vuokra-asunnoista 705 asuntoa on asuntoja, jotka muodostu-vat arava- ja korkotukilainoitetuista vuokrata loista. Loputvuokra-asunnoista muodostuvat vapaarahoitteisista asun-to-osakeyhtiöistä ja yk sittäisistä aravalainoitetuista asun-to-osakeyhtiöiden osakkeista.
Vapautumista haetaan yksittäisille aravarahoitetuille osake-huoneistoille. Aravalainoitettua asuntokantaa koskevat arava-lainsäädännössä säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotkasäätelevät mm. asunnon myyntiä (Ara varajoituslaki1190/1993 § 8). YH-Antura Oy hakee Asumisen rahoitus- jakehittämiskeskukselta vapautusta aravarajoituksista, jotta sevoisi myydä erilliset osakehuoneistot vapaasti. Huoneistot ontarkoitus myydä sitä mu kaa, kun vuokralaiset muuttavat asun-noista pois. Hakemukseen tarvitaan mukaan kaupungin lau-sunto.
Yksittäisiä asuntoja on yhteensä 31 kappaletta. Yksittäistenvuokra-asunto jen omistus asunto-osakeyhtiössä, joissa enem-mistö omistajan muodostaa yksittäiset asunnon omistajat, onpitkäjänteisen vuokra-asuntojen hoidon ja kunnossapidon kan-nalta mahdotonta. Omistusasuntojen ja vuokra-asunnon omis-tajien intres sit koko kiinteistön ylläpidossa ovat hyvin erilaisetja kun nossapito tapahtuu eri aikaperspektiivillä. Lisäksi yksit-täisen vuokra-asun non hoito- ja ylläpito kustannukset ovat mo-nikertaiset verrattuna kokonaisen vuokra-asuntotalon yksittäi-sen asunnon kustannuksiin. Yksittäiset asunnot eivät sovelluomista jan nykyiseen omistuspolitiikkaan.
Vuokra-asuntojen hakijoiden vaatimustaso on kasvanut jaasuntojen nykyi nen varustelutaso ei vastaa hakijoiden tarpei-siin. Tulevaisuudessa taloudel liseksi haasteeksi muodostuu se,ettei alueen käypä vuokrataso riitä katta maan asuntojen oma-kustannusperiaatteen mukaisia kuluja.
Vapautukset eivät vaikuta asukkaiden mahdollisuuksiin saadako. alueelta vuokra-asuntoa. Yksittäisten osakehuoneistojenmyynti sitä mukaa, kun ne vapautuvat asukkailta, on yleishyö-dyllisen yh tiön tavoitteiden mukaista. Asukkaita ei irtisanota,jolloin myynti ajoittuu useammalle vuodelle eikä häiritsemyytävien asuntojen markkinatilannetta alueella." YH-Antura Oy:n hakemus ARA:lle aravarajoituksista vapaut tami-seksi, As. Oy Naantalin Alppilanhovi As. Oy Naantalin Alppilanhovin kaksi rakennusta ovat valmistu neet vuo-sina 1991 ja 1992. Asuntoja on hakemuksen mukaisesti 31 kpl ja niidenpin ta-ala on 1 883,5 m². Jär jestely, jossa osan huoneistoista omista vat yksi-tyi set ja mer kittävä osa on vuokrattu sa man omis tajan toimesta, on har vi-naista Valtio kontto rin lainoit tamassa tuo tannos sa.
Kaupunginhallitus antaa Asumisen ra hoi tus- ja ke hit tä mis kes-kuk selle seuraavaan lausunnon: Naanta lin kau punki puol taa YH-Antu ra Oy:n hakemustaAs. Oy Naantalin Alppilanhovin 31 asunnon vapauttamisestaara varajoituksista, kos ka huo neistot on tar koi tus myy dä si tämu kaa, kun vuokra laiset muut tavat asun noista pois.
Naantalin kaupunki edellyttää kui tenkin, että YH-Antura Oypyrkii jatkossa uudisrakentamisella turvaa maan omalta osal-taan vuokra-asumista Naantalissa.
Merkittiin, että Mikko Rönnholm poistui kokouksesta esteelli-senä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Source: http://aleksis.naantali.fi/poytakirjat/kokous/20121792-9.PDF

Microsoft word - document

Subject: 50 year old male with better Diabetes Control and Weight Loss in 6 months William M. is a 50 year old male who was diagnosed with Diabetes Mellitus Type 2 approximately 4 years ago after experiencing increased thirst and urination. William has a medical history of Hypertension and Hyperlipidemia. William became a member of Wellness4Life in July 2007. Prior to joining Wellness4

ggd-ev.de

DIAGNOSE UND THERAPIE DES MORBUS GAUCHER: AKTUELLE EMPFEHLUNGEN DER DEUTSCHEN THERAPIE-ZENTREN IM JAHRE 2000 Prof. Dr. Claus Niederau 1 , Prof. Dr. Arndt Rolfs 2 , PD Dr. Stephan vom Dahl 3 , Prof. Dr. Dieter Häussinger 3 Dr. Ludger Wilhelm Poll 4, Dr. Eugen Mengel 5, Prof. Dr. Michael Beck 5 1 Innere Abteilung, St. Josef-Hospital Oberhausen, Akademisches Lehrkrankenhau

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles