Tips47 - hoe omgaan met spierpijn en tremoren.indd

HOE OMGAAN MET SPIERPIJN EN TREMOREN
Dit artikel vertrekt vanuit de ervaring van spierpijn en ker maakt om te rechtop te staan, om van een stoel op te tremoren (bevingen) die pALS ondervinden en uit vragen staan of te om te wandelen. Baclofen heeft gewoonlijk heel zoals het verschil tussen beide en hoe die best te behande- weinig bijeff ecten, terwijl tizanadine duizeligheid en een droge mond kan veroorzaken, en dat laatste kan dan weer een pluspunt zijn om speekselvloed (saliva) te beheersen. Spierpijn en tremoren hebben slechts een ding gemeen: Spijtig genoeg hebben sommige mensen het moeilijk om zij hebben betrekking op spieren. Maar in feite verschillen deze geneesmiddelen in gelijk welke mate te verdragen. In- de beide sterk. In strikte zin is een tremor een sterk ritmi- dien die twee geneesmiddelen niet werken tegen spierpijn, sche beweging die je opmerkt bij Parkinson’s patiënten. kunnen andere gebruikt worden: cyclobenzaprinte (Flexeril) Het is een heen-en-weer gaande ritmische, onvrijwillige beweging. Een beweging die lijkt op een gecoördineerde verfi jnde activiteit zoals die van een naaister. Sommige Soms slagen pALS er niet in om voldoende vloeistof in te pALS gebruiken de term ‘tremor’ wanneer zij in feite over nemen, zij vermijden vaak drank omwille van hun bewe- een spierfalen spreken. Wanneer mensen hun spieren tot gingsmoeilijkheden. Maar hydratatie - genoeg vloeistof de limiet drukken, zie je die spieren reageren. Dat merk je binnenkrijgen – kan soms helpen om spierkramp en bijvoorbeeld bij gewichtheff ers op de Olympische Spelen. spasmen te verminderen. Het is ook nodig om er voor te Voor pALS lijkt die limiet erg vlug bereikbaar te zijn. Zo kan zorgen dat de elektrolyten in het lichaam op een gezond het oplichten van de pols van het tafeloppervlak al een ge- peil gehouden worden. Soms halen mensen voordeel uit vecht met de zwaartekracht zijn, en de spiertrekking die er het feit dat zij goed ingelicht worden – meestal door een op volgt kan op een tremor lijken omdat die actie niet kan fysiotherapeut – over hoe spierkrampen kunnen vermeden worden. Bijvoorbeeld, indien je kuitspier in een kramp trekt, licht dan je voet en je tenen op waardoor je spier in een De bron van spierpijn bij ALS lijkt integendeel ietwat meer tegengestelde richting getrokken wordt dan dewelke de complex te zijn. Mensen voelen vaak onbehaaglijkheid in kramp veroorzaakte en waarmee de oorzaak van de kramp hun spieren van kramp tot spasme. Iedereen heeft al eens vermeden wordt. Er bestaat een manier om te zorgen voor een spierkramp, bijvoorbeeld na lang zitten of liggen in een een tegenkracht voor de meeste spieren die verkrampen. benauwde positie. Sommigen krijgen ’s nachts krampen. Bezigheidstherapie kan ook een hulp zijn omdat je daarmee Dergelijke dingen komen vaak voor bij ALS. Een gelijkaardig kan leren om te gaan met aangepaste hulpmiddelen of met fenomeen is normaal bij pALS. Een ander soort spierpijn andere strategieën om de moeilijkheden die door spierpro- komt voor wanneer mensen proberen zich te bewegen met blemen veroorzaakt worden te verhelpen. Zelfs indien een gebruik van bijna al hun kracht. Dit gebeurt bij pALS voor geneesmiddel een poosje kan werken, kan het soms minder activiteiten die soms doodgewoon zijn, zoals het borstelen eff ectief worden. Het is belangrijk om regelmatig opnieuw van het kapsel. Anderen kunnen bijvoorbeeld gewrichtspijn te bekijken of de therapie of de behandeling die je gebruikt nog steeds de beste aanpak van je probleem is.
Behandelingen voor spierpijn zijn in essentie gericht op het De complexiteit van spierproblemen en van de overweldi- verminderen van spierspanning of spiertonus (een continue gende impact die zij kunnen hebben op het dagelijks leven en passieve partiële samentrekking van spieren) en spasti- van pALS wijzen op het belang van het op consult gaan in citeit. Geneesmiddelen die oraal ingenomen worden zoals een kliniek die door de ALSA gecertifi eerd. In de kliniek is baclofen en tizanadine (Zanafl ex) worden vaak gebruikt, een team van experten beschikbaar dat verscheidene dis- startend van een kleine dosis en met gradueel toenemende ciplines vertegenwoordigen – medicatie, beademingsthe- doseringen. Die medicamenten worden gradueel bijge- rapie, fysiotherapie, bezigheidstherapie en verpleging – en steld omdat de verminderderende spiertonus het moeilij- dat samenwerkt om jouw problemen samen aan te pakken.
HOE HET RISICO OP UITDROGING VOORKOMEN
Op hete dagen kan je als pALS vlugger last krijgen van uit- pALS met een PEG moeten er zeker aan denken ook puur droging. En hoe ouder men is, des te meer dit gevaar bestaat.
water tot zich te nemen. De vloeibare voeding bevat niet genoeg vloeistof voor een ganse dag wanneer het Personen met ALS moeten daarom beseff en dat inname van warm is. Wanneer je echtgeno(o)t(e), verzorger of vriend vloeistoff en op deze dagen nog belangrijker is dan op ande- een drankje neemt, doe het ook, via uw buis. Het is een re dagen. Want door dehydratatie worden de afscheidingen goede manier om te realiseren hoeveel vloeistof je nodig in de keel dikker en kan het nog moeilijker worden om te hebt, aangezien je dezelfde omgeving deelt. Wat alcohol slikken en om deze uitscheidingen uit te hoesten, zeker als betreft, dit is niet de gepaste vloeistof in warme dagen. je daarbij een zwakke hoest hebt. Dit alles kan verminderd Alcohol zal de dehydratatie nog meer in de hand werken. worden door het drinken van voldoende water. Een goede Indien je toch alcohol gebruikt, is het zeker van groot be manier om dehydratatie te meten is de kleur van de urine lang om hierbij extra water te drinken.
te bekijken. De nieren houden zo veel mogelijk vloeistof bij en slechts de overtollige vloeistof wordt verzonden naar de Naast de extra vloeistof is het ook belangrijk om genoeg blaas. Een donkergele geconcentreerde urine is een teken vezels in te nemen, dit om constipatie te verhinderen. dat men gedehydrateerd is. Lichtgele urine daarentegen be- Metamucil® is een poeder dat als vezelsupplement bij je tekend dat je genoeg vloeistoff en binnenkrijgt.
voeding kan ingenomen worden. Voeg 1 theelepel water bij het poeder, meng het en voeg het elke dag toe bij Omdat vele pALS slikproblemen hebben zullen zij – meer als het vloeibaar voedsel van je sonde. Jevity® is een ander andere personen – de nijging hebben minder te drinken dan vezelsupplement dat bij de voeding kan ingenomen vereist. Personen met een PEG moeten extra opletten, want worden. Bespreek dit wel eerst met uw diëtist wanneer je zij denken dat zij door hun vloeibare voeding genoeg vloei- stof binnenkrijgen, maar dat is niet altijd zo. Sommige patien-ten vertellen zelfs dat zij doelbewust hun vloeibare opnames • Wanneer je slikcapaciteiten het toelaten, houdt dan verminderen tijdens het reizen om sanitaire behoeftes eventueel ijsblokjes bij de hand om regelmatig aan te nippen. Overweeg ook eens een lekker ijsje of sorbet. Ze bieden verschillende voordelen: ze verfrissen, ze geven Hieronder enkele tips om uitdroging te vermijden.
extra vloeistof en ze zijn een genot om te eten.
Als je problemen hebt met slikken probeer dan Thick-It®. • Maak je niet ongerust om tijdens het reizen wat meer Het is een poeder dat toegevoegd wordt aan water en naar het toilet te moeten gaan. De reizen zijn de moeite dat zo de vloeistof in een honingachtige brei verandert, waard, en plan op voorhand extra tijd in om wat meer die het gemakkelijk maakt de vloeistof naar je keel te naar de badkamer te gaan. Want dehydratatie kan zeer brengen en te slikken. Dit is ook nuttig voor mensen die ernstige gevolgen hebben. Vergeet niet dat ons lichaam zwakheid hebben om de lippen te sluiten.
Blijf dus drinken en geniet van de zomer
Bron: The Exchange
Vertaling: ALS Liga: Bea Peeters

Source: http://alsliga.be/uploads/media/Tips47.pdf

startquitting.org

Become a nonsmoker! Are you ready? By Mark B renn aman , M.Ed . Plot your position Congratulations! You’re either thinking about quittingor have decided to quit smoking. You’re at thebeginning of one of the most important journeys of your Lifestyle change life and this guide will help you map your way andyou’ll have extra confidence in your quit because of thepreparation tha

Stabililty of omeprazole in syrspend sf alka (reconstituted)

Stability of Omeprazole in SyrSpend SF Alka (Reconstituted) Paul A. Whaley, BS ABSTRACT Mark A. Voudrie II, MS, PMP omeprazole is used in the treatment of dyspepsia, peptic ulcer dis- Bridget Sorenson, CAPM ease, gastroesophageal reflux disease, laryngopharyngeal reflux, and zollinger–ellison syndrome. omeprazole is marketed by Astrazeneca under a number of names, most

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles