04 belastingverordeningen 2010.pdf

Korte inhoud : Voorstel tot aanpassing van de belastingverordeningen 2010 Uithuizen, 29 oktober 2009. AAN DE RAAD. Inleiding In de begroting 2010 wordt voorgesteld de tarieven van alle belastingen, rech-ten en leges te verhogen met 3%. De uitzonderingen op deze regel zijn de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen (OZB). Voorgesteld wordt de afvalstoffenhef-fing, net als voorgaande jaren, niet te verhogen. Voor de rioolheffing is het uitgangspunt kostendekkendheid, het stijgingspercentage is afhankelijk van de kostenontwikkeling. En voor de OZB blijft de opbrengststijging beperkt tot 2%. Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de volgende verordeningen: ? Verordening reinigingsheffingen 2010 ? Verordening hondenbelasting 2010 ? Verordening forensenbelasting 2010 ? Verordening lijkbezorgingsrechten 2010 De tarieven in bijgevoegde verordeningen zijn, zoals voorgesteld, met 3% ver-hoogd, met uitzondering van de tarieven in het hoofdstuk afvalstoffenheffing in de tarieventabel van de Verordening reinigingsheffingen 2010. De volgende verordeningen worden buiten beschouwing gelaten: ? Verordening onroerende zaakbelastingen. De tarieven voor 2010 zijn afhankelijk van de nieuwe WOZ-waarden naar het prijspeil van 1 januari 2009. De herwaardering is op dit moment nog niet volledig is afge-rond. ? Verordening rioolheffing. Met ingang van 2010 komen de oude riool- rechten te vervallen. Deze worden vervangen door een nieuwe rioolhef-fing. De invoering van de rioolheffing hangt samen met het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. ? Legesverordening. Voor 2010 willen we de legesverordening in over- stemming brengen met de modelverordening leges van de VNG. Ook in DEAL verband wordt nu, in verband met de invoering van de Wet Wa-bo, een werkgroep gevormd die zich tot doel stelt de legesverordenin-gen in de loop van 2010 te uniformeren. In de werkgroep zal ook de modelverordening van de VNG centraal staan. Door nu in Eemsmond al de modelverordening van de VNG voor 2010 als uitgangspunt te ne-men lopen we hier alvast op vooruit. Deze verordeningen zullen worden voorgelegd in de vergadering van 10 de-cember 2009. Bij het opstellen van de nieuwe verordeningen is verder uitgegaan van de mo-delverordeningen van de VNG, uiteraard rekening houdend met de voor Eem-smond eerder bepaalde aanpassingen. Verordening lijkbezorgingsrechten In de beleidsregels ‘Regels voor de graven, asbestbezorging, en gedenkplaat-sen’ is in 2009 een wijziging doorgevoerd. Door deze wijziging is het mogelijk gemaakt dat, onder bepaalde voorwaarden, zonder toestemming van het colle-ge, een urn kan worden bijgezet in een bestaand graf. Het betreft dan een ei-gen graf ouder dan 10 jaar. In de Verordening lijkbezorgingsrechten is nu een apart tarief opgenomen (artikel 3.1.5 en 3.2.5) voor een dergelijke bijzetting. Financiële consequenties De gevolgen van de diverse tariefaanpassingen zijn verwerkt in de begroting 2010. Voorstel Wij stellen u voor bijgevoegde ontwerpverordeningen vast te stellen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, M. van Beek, burgemeester W.J.M. Haarsma, secretaris

Source: http://www.archief.eemsmond.nl/files/raadsstukken/raad%202009/12-11-2009/04%20Belastingverordeningen%202010.pdf

© nug ltd

HAVING A LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY What is the prostate? The prostate is one of the male sex glands. The prostate adds nutrients and fluid to the sperm. During ejaculation, the prostate secretes fluid that is part of the semen. The prostate is about the size of a walnut and lies just below the urinary bladder and surrounds the upper part of the urethra. The urethra is the t

yad-vashem.org.il

The names of the Holocaust victims that appear on this list were taken from Pages of Testimony submitted to Yad Vashem First name Family name Place of birth Date of birth Age Place of residence Place of death Date of death www.yadvashem.org The names of the Holocaust victims that appear on this list were taken from Pages of Testimony submitted to Yad Vashem First name F

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles