Tifax.pdf

Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande ELFA artikelnr36-077-10 Dimmer 1000VA tyristor Dimrar 1000VA för konv. transformatorer
lysrör över EL-FD förkopplingsdon
samt varvtalsreglering
Infällda IP20
Dimmer 60-1000VA 1-pol
E-nummer:
Varvtalsreglering av 1-fas motorer 60-600VA Säkring: Automatiskt överlastskydd
Strömställare: 1-pol, tryckströmställare
Anslutningsklämmor: Skruvanslutning, godkända för
Mått: 82x82 mm
överkoppling. OBS! Nolledare måste anslutas till dimmern Stödram: Av stålplåt 4 st nyckelhål
Inbyggnadsdjup inf: 32 mm
Kåpfastsättning: Centrerad 6-kantsmutter
Montage:
Material: Termoplast. Innehåller ej halogen, PVC eller bly
Trend och Decora inf IP20: I apparatdosa c-c 60 mm
Färg: E-vit NCS 1005Y20R
Trend och Decora up IP20: I dosa E 18 307 96 E-vit
Radioavstörning: Enligt CISPR 14
Märkström: 10A
Certifierad: S, N, Fi
Märkspänning: 230V -10%+6% 50 Hz
Märkeffekt: Glödljus 40-1000W.
Konventionell trafo 60-1000VA.
OBS! Tag hänsyn till trafons egenförbrukning.
Lysrör Ø26 mm eller 4- stifts kompaktlysrör över EL-FD
don 36-900W. Dimmern har även en tändtrafoutgång
vilket innebär att den även kan reglera äldre lysrör
Dimrar 1000VA
För glödljus, konventionella transformatorer, lysrör med förkopplingsdon
samt varvtalsreglering av 1 fas asynkronmotorer 60-600VA
E E 19 016 34, -35, -40
Elektroniska reaktorer EL-FD
Elektroniska reaktorer EL-FD 2F för
för Ø26 mm lysrör
4-stifts kompaktlysrör
Viktigt att tänka på
Kontrollera att dimmern är anpassad för belastningen.
Lysrör Ø26 mm och 4-stifts kompaktlysrör kräver elektroniska förkopplingsdon enl ovanstående tabeller.
Äldre typer av lysrör, Ø38 mm, kräver att armaturen är försedd med tändtransformator, typ T40 RS alt. T80 RS samt att bottenlast, typ LZ4 är inkopplad.
Vid reglering av lysrör Ø26 mm ska dimmern inte kompletteras med bottenlast. Detta kan reducera ljusstyrkan och reglerområdet. Blanda ej lysrör med olika effekter i samma installation, då de tänder vid olika start Kompaktlysrör under 18W kan ej ljusregleras.
Innan reglering sker är det viktigt att lysrörer ”bränns in” ca 100 timmar.
Kontrollera att rören vridits på plats ordentligt. Dålig kontakt kan ge kallstart.
Vid rörbyte skall donet göras spänningslöst, annars kan donet gå i ”standby”.
Dimmers 1000VA for conventional
transformers, fluorescent tubes over
EL-FD connection units and centrifugal
regulating, flush mounted IP20
TECHNICAL INFORMATION
Dimmer 60-1000VA 1-pole
Art. no.:
Centrifugal regulation of 1-phase motors 60-600V.
Fuse: Automatic overload protection.
Switch: 1-pole press-switch.
Outer measurements: 82x82 mm
Connectors: Screw connection. Approved for bridge
Mounting depth: 32 mm
connections. Note: Neutral wire must be connected to Mounting: Flush IP20: In unit-box c-c 60 mm
Mounting: Surface IP20: In box E 18 307 96 Ivory or
Supporting frame: Steel plate, 4 keyholes.
Cover mounting: Centred 6-sided nut.
Rated current: 10A
Material: Thermoplastic. Contains no halogen, PVC, or
Rated voltage: 230V -10%+6% 50Hz
Rated Power: Incandescent light 40-1000W
Radio disturbance suppression: According to CISPR 14.
Certified: S, N, Fi
Note: Consider the transformer’s internal consumptionFluorescent tube Ø26 mm or 4-pin compact tube overEL-FD unit 36-900W. The dimmer also has an ignitiontransformer outlet so that it can also regulate older Dimrar 1000VA
For incandescent lights, conventional transformers, fluorescent tubes with connection
devices and centrifugal regulation of 1-phase asynchronous motors 60-600VA
E 19 016 34, -35, -40
For compact fluorescent tube regulating
For fluorescent tube regulating
Electronic reactor for
Electronic reactor for compact
Ø 26 mm type EL-FD
fluorescent tube type EL-FD 2F
For compact fluorescent tubes Art. no.
TECHNICAL INFORMATION
Important to remember
• Check that the dimmer is adapted to the load.
• Fluorescent tube Ø26 mm and 4-pin compact fluorescent tube require electronic
connection units according to above table.
• Older types of fluorescent tube, Ø38 mm require the fixture to be fitted with ignition
transformer type T40 RS or T80 RS and that the bottom load, type LZ4 is connected.
• When regulating fluorescent tube Ø26 mm, the dimmer must not be supplemented with
bottom load. This can reduce the light intensity and the regulation span.
• Do not mix fluorescent tubes with other effects in the same installation, because they
ignite at different start currents.
• Compact fluorescent tubes under 18W cannot be light-regulated.
• Before regulation takes place, it is important that fluorescent tubes are ”burnt in” for
approx. 100 hours.
• Check that the tube has been twisted into place properly. Poor contact can give a cold
• When changing tubes, current to the unit should be cut, otherwise the unit can go onto
”standby”.

Source: http://www.elfa-ru.ru/uploads/tdpdf/03607710.pdf

El material humano (00-000).qxp

EL MATERIAL HUMANO (00-000).qxp 5/3/09 16:55 Página 5EL MATERIAL HUMANO (00-000).qxp 5/3/09 16:55 Página 6 Diseño de la colección: Julio Vivas y Estudio A Ilustración: fotografía de Uli Stelzner. Documento del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de GuatemalaISBN: 978-84-339-7191-3Depósito Legal: B. 8089-2009Liberdúplex, S.L.U., ctra. BV 2249, km

Epilim approved p i

SCHEDULING STATUS: PROPRIETARY NAME (and dosage form): Epilim® Liquid Sugar-free (Liquid) Epilim® CR 200 (Prolonged Release Tablets) Epilim ® CR 300 (Prolonged Release Tablets) Epilim ® CR 500 (Prolonged Release Tablets) Epilim® 100 Crushable (Tablets) Epilim ® Intravenous (Freeze-dried powder for intravenous injection) with Water for Injection – Epilim (Sol

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles