Efs missionsförening i hammarbykyrkan styrelse

EFS Missionsförening i Hammarbykyrkan
Nytt från Styrelsen

2013-06-04

EFS-föreningens styrelse har haft två sammanträ-
den (2/5 och 4/6) sedan du fick det förra numret
av Nytt från Styrelsen. Bägge mötena har varit
extremt långa, vilket förstås speglar att styrelsen
haft massor av frågor att ta tag i nu när Skarp-
näcks församling per den 1/7 överger det formella
samarbete vi haft med dem i mer än 20 år.


Huvuddelen av tiden vid mötena har ägnats åt de viktiga framtidsfrågorna, åt skapandet av "Nya
Hammarbykyrkan". Sammantaget kan styrelsen nöjt konstatera att det nu ser ut som om vi
kommer att kunna hålla igång den absoluta majoriteten av de aktiviteter som vi tidigare drivit -
med frivilliga krafter och en väsentligt mindre personalstyrka.
Anställda/arvoderade

Styrelsen har beslutat om följande när det gäller anställda/arvoderade från och med höststarten
2013:
 Annahita Parsan arbetar 50 % som EFS-präst för den svenska verksamheten (som vikare för
barnlediga Hanna Bäckström) och 50 % som EFS-präst för den farsitalande verksamheten.  Gustaf Ericson ansvarar på timarvode för Gudsmötena för ungdomar på fredagar, samt kan medverka vid ett par andra ungdomssamlingar på fredagarna. Övriga ungdomsaktiviteter inkl musikcaféerna sköts av en grupp ungdomar i SALT:s styrelse.  Marie Lee Gustafsson anställs på ca 25 % som kantor med fokus på gudstjänstmusik och  Erika Hammarberg ansvarar mot timersättning för After Work Gospel.
Övrig utåtriktad verksamhet sköts helt av frivilliga. Det gäller t ex stickcafé, onsdagslunch, sön-
dagsskola, småbarnsång, musikcafé och scouting.
Styrelsen har lagt fast principen att arvode inte utgår till medlemmar som från annat håll har lön
eller pension som man kan leva på.
Nya "team"

Ett antal team har bildats för att svara för både planering och genomförande inom olika verksam-
hetsområden:
 Ett gudstjänstteam med uppgift att ansvara för gudstjänsternas innehåll. Henrik Roos är
 Ett musikteam med uppgift att ansvara för musiken i kyrkan. Ulf Johansson är sammankal- lande. Det hittillsvarande musikutskottets uppgifter övertas av musikteamet.  Ett teknikteam med uppgift att ansvara för telefoni, ljud, datorer, WIFI, projektorer mm. Nicke  Ett insamlingsteam med uppgift att utveckla och driva insamlingsarbetet, samt ansöka om pengar från externa källor/fonder. Marianne Dahl Radhe är sammankallande I övrigt gäller fortsatt den tidigare utskotts- och rådsorganisation. Dock avser styrelsen att under
hösten göra en grundlig översyn av föreningens hela organisation. I det sammanhanget kommer
också den framtida relationen mellan den "svenska" och "persiska" föreningen i kyrkan att tas
upp till behandling.
Budget 2013-2015

Ekonomiutskottet har utarbetat förslag till reviderad budget för 2013 samt långtidsbudget för
2014 och 2015. Förslaget antogs av styrelsen den 4/6. I budgeten antas föreningen nyttja ca 600
tkr per helår av de 3 mkr som församlingen i juli kommer att betala ut som kompensation för att
samarbetsavtalet bryts i förtid. Den reviderade budgeten innehåller också ett väsentligt ökat gi-
vande samt ökade intäkter från uthyrning av kyrkans lokaler.
Aktiviteter har satts igång kring följande:
 Placeringen av föreningens kapital (Ekonomiutskottet)
 Föreningens hyra till EFS Mittsverige för kyrkans lokaler (Fastighetsutskottet). Här har den
persiska gruppen lovat ta ansvar för städningen, vilket reducerar föreningens hyra med nära 100 tkr på årsbasis.  Öka uthyrningen av lokaler i kyrkan (Fastighetsutskottet).
 Hanteringen av nycklar eller ev införande av kodlås (Fastighetsutskottet).

Dagjour

Medlemmar som är daglediga har anmält sig som ansvariga för att hålla kyrkan öppen alla dagar
måndag - fredag. Styrelsen konstaterade dock att det behövs ytterligare några namn som åtmin-
stone är beredda att ställa upp som inhoppare när de ordinarie jouransvariga t ex vill ge sig iväg
på resor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så långt alltså styrelsens arbete med Hammarbykyrkans nystart i höst utan samarbete
med Skarpnäcks församling. Därutöver har styrelsen också behandlat följande frågor de
två senaste mötena:

Det ekonomiska läget
En ekonomisk rapport per den 31/5 behandlades av styrelsen den 4/6. Gåvomedlen har glädjan-
de nog ökat rejält även om det ännu är en bit kvar till den månadsnivå som behövs för framtiden.
Gemenskapshelgen den 28-29 september
Temat blir "Bygga kyrka tillsammans". Vi bjuder in även den persiska gruppen till gemenskaps-
helgen, som styrelsen hoppas skall bli en viktig byggsten i byggande av "Nya Hammarbykyrkan".

Info om givande till EFS Riks
Totalt bidrog EFS-föreningen med 100 tkr och enskilda medlemmar med 115 tkr till EFS Riks
under 2012.
Föreningens lägenhet på Nathorstvägen
Nuvarande hyresgäst flyttar. Finns det någon i föreningen som vill bo i lägenheten och som mot-
prestation medverka aktivt som frivillig i föreningens arbete?
Avtackning
I anslutning till gudstjänsten den 9/6 kommer Anders Lennse och Anna Hallberg att avtackas för
sin tid som församlingsanställda med placering i Hammarbykyrkan. I och med att samarbetsavta-
let upphör övergår de till andra tjänster i Skarpnäcks församling - men kommer som medlemmar
i EFS-föreningen att även fortsättningsvis i mån av tid delta i verksamheten i Hammarbykyrkan.

Carl-Olof Strand
styrelsens sekreterare

Årsavgiften 2013

Vi skickade med ett tidigare nummer av Nytt från styrelsen ut en "faktura" på medlems-
avgiften till EFS-föreningen. Vi påminner om avgiften om det är så att du ännu inte beta-
lat.
Medlemsavgiften är 300 kr per medlem och för studerande ungdom 50 kr. Avgiften är i
princip frivillig eftersom vi inte utesluter medlemmar som glömmer eller väljer att inte
betala avgiften. Men att betala avgiften är ändå en viktig signal om att man vill tillhöra
och stödja föreningens verksamhet i Hammarbykyrkan.

Source: http://www.hammarbykyrkan.nu/bilder/NFS_20130604.pdf

gasolutions.co.uk

1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY/UNDERTAKINGCentral Solutions (UK) LtdUnit 59 Askern Industrial EstateMoss RoadAskernDoncasterDN6 0DD07775 514 02001302 708 895The Full Text for all R-Phrases are Displayed in Section 16Extremely flammable. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. PRESSURISED CONTAINER - increase in te

justiciasantafe.gov.ar

MEDIDA CAUTELAR. ACTOS DEL CONSEJO DE LA MAGSITRATURA. REVISIÓN. INTERÉS LEGÍTIMO A LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA. FALTA DE MOTIVACIÓN. SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA. A y S, tomo 26, pág. 88/101Santa Fe, 7 de noviembre de 2011. VISTOS: Estos autos caratulados “GALVÁN, Noemí Matilde Zulema contra PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.- sobre MEDIDA CAUTELAR ” (Expte. C.C.A.1 n° 142, año 2011), veni

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles