Microsoft word - starycide sc.doc

STARYCIDE® SC
REG. NO. L 5256 Act No. 36 of 1947 REG. NR. L 5256 Wet Nr. 36 van 1947 AN INSECT GROWTH REGULATOR COCKROACHES, FISHMOTHS, KAKKERLAKKE, VISMOTTE, VLIEË, FLIES, MOSQUITOES, LITTER
ACTIVE INGREDIENT: / AKTIEWE BESTANDDEEL:

Triflumuron (benzoyl phenyl urea) 480 g/ℓ Triflumuron (bensoïel feniel ureum)
NET CONTENTS: / NETTO INHOUD: 200 ml, 500 ml
REGISTRATION HOLDER/REGISTRASIEHOUER:
Bayer (Pty.) Ltd. / (Edms.) Bpk.
Reg. No. / Nr. 1968/011192/07
P.O. Box / Posbus 143
ISANDO1600
SOUTH AFRICA / SUID-AFRIKA
TEL: (011) 921 5911
Batch No: / Lotnommer:
Date manufactured: / Datum vervaardig:
STARYCIDE® is a registered trademark of Bayer / is ‘n geregistreerde handelsmerk van Bayer.
UN NO. / VN NR. 3082
VERSIGTIG
STARYCIDE® SC

Reg. No. L5256 Act No. 36 of 1947
AN INSECT GROWTH REGULATOR WHICH INTERFERES WITH CHITIN SYNTHESIS AND
INTERRUPTS THE LARVAL MOULTING PROCESS. CONTROLS THE IMMATURE STAGES OF
COCKROACHES, FISHMOTHS, FLIES, MOSQUITOES, LITTER BEETLES AND FLEAS.
ACTIVE INGREDIENT: TRIFLUMURON (BENZOYL PHENYL UREA) 480 g/l

REGISTRATION HOLDER:
Bayer (Pty.) Ltd.
Reg. No. 1968/011192/07
P.O. Box 143
ISANDO 1600
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 921 5911

WARNINGS:

Handle with care.
May cause slight skin irritation.
Toxic to fish, crustacea and other aquatic and soil arthropods.
Store in original container, in a cool place and away from food and feedstuffs.
Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
Keep at temperatures not exceeding 40 ºC.
Do not apply to animals.
PRECAUTIONS:

Do not inhale the spray mist.
Wear protective clothing during application.
Wash with soap and water after use or accidental skin contact.
Wash clothing after day’s work.
Do not eat, drink or smoke whilst mixing or applying and before washing hands and face.
Avoid contamination of food, feed, drinking water and eating utensils.
Clean applicator thoroughly after use and do not leave pesticide mixture standing in applicators overnight.
Dispose of wash water where it will not contaminate food, grazing or water.
Triple rinse the empty pesticide container by inverting it over the spray or mixing tank and al owing it to
drain for at least 30 seconds after the flow as slowed down to a drip.
Thereafter rinse the container three times with a volume of water equal to a minimum of 10 % of that of
the container. Add the rinsings to the contents of the spray tank before destroying the container. Do not
use the empty container for any other purpose.
Do not walk across treated areas (e.g. carpets) until application has dried thoroughly.
Remove pets and cover or remove aquaria.
Do not contaminate dams, sewerage systems, drains, ponds, streams and other waterways with the
product or used containers.

DIRECTIONS FOR USE:
USE ONLY AS DIRECTED.
Starycide® SC can be used indoors and outdoors, in commercial and industrial premises, farms, food
handling and processing establishments, restaurants, offices, store rooms, hospitals, schools, barracks,
homes, hotels, ships, market places and warehouses.
PEST DOSAGE
Spray at a rate of 50-100 mℓ Use higher rate on absorbent spray mixture/m2. premises are vacuumed and that the vacuum bag contents are removed before treatment takes place. This is of particular importance where adult fleas are present. suitable insecticide to ensure that no re-infestation of the premises occurs. Starycide® SC must be applied
with an adulticide knockdown
product (e.g. Tempo® SC*).
Concurrent use of procedures 1-3
is necessary to achieve
satisfactory control.
4. Repeat when necessary.
Exterior use:
Pre-wetting the soil with a garden
hose may be required on very dry
soil.
4 mℓ/ 10 ℓ water/ 1000 ℓ Starycide® SC will then prevent the
manure.
2 mℓ/ 10 ℓ water/ 1000 ℓ thoroughly soaked. Repeat the manure. treatment when fresh layers of dung
have accumulated on top of the
treated layer, or when larger (older)
larvae appear.
Drip treatment of bunkered liquid
manure:

Establish the quantity of liquid
manure produced per day. Mix
Starycide® SC with sufficient water
and pour it into the manure (e.g. 4 mℓ
of product in 10 ℓ water for 1000 ℓ
manure). Ensure that this is mixed
well.
When the fly population decreases
(after about 2-3 weeks) reduce the
dose to 2 mℓ/ 1000 ℓ manure.
If there are infested parts of a floating
layer prior to drip treatment, treat
these as for surface treatment.
Spray at 100 mℓ spray crevices and other places where 2. For a quick initial result Starycide®
SC must be applied together with
an adulticide (e.g. Tempo® SC*).
disinfected. For best results allow disinfectant to dry before placing the litter into each house. 2. Spray the Starycide® SC mixture
to deliver 50 mℓ/m2 over the litter area of each house. Rake all spray treatments into the litter. present Starycide® SC must be
applied with a suitable adulticide
such as Baythroid® WP**.
2. Culex, Anopheles or 250 mℓ/ 10 ℓ water/ha. Starycide® SC is effective against the
youngest larval stages, which die when shedding their exoskeleton in preperation for transformation to the next instar. Treatment does not affect the
transformation of older larvae or
pupae into adults. The efficacy of
Starycide® SC should therefore be
determined by detection of new fourth
instar larvae or pupae. The detection
of first instar larvae is irrelevant, as
these will die as they attempt to pass
into the second instar.
Application:
For treatment of mixed populations:
1. Manual sprayers: Mix 12.5 mℓ with
10 ℓ water, sufficient for 500 m2 water area. 10 ℓ water, sufficient for 5000 m2 water area. etc.): Mix 500 mℓ product with 10 ℓ water, sufficient for 2 ha of water area. helicopter, etc.): Mix 250 mℓ product with 10 ℓ water, sufficient for 1 ha of water area.
Starycide® SC is a slow acting insecticide which has its greatest effect on the early juvenile stages of
insects. Where quick action is required the use of a knockdown product as tank mix with Starycide®
SC
is recommended.
*Tempo® SC, Reg. No. L4544 (Act No. 36 of 1947).
**Baythroid® WP, Reg. No. L2198 (Act No. 36 of 1947)
S.A. Poisoning Centre: (021) 931 6129 / 0800 333 444.
STARYCIDE® is a registered trademark of Bayer.
Bayer (Pty) Ltd. All unauthorized reproduction of this label is forbidden.
www.bayeres.co.za
STARYCIDE® SC

Reg. Nr. L5256 Wet Nr. 36 van 1947
‘N INSEKGROEIREGULEERDER WAT DIE SINTESE VAN CHITIEN INHIBEER EN DIE
LARFVERVELLINGSPROSES ONDERBREEK. BEHEER DIE ONVOLWASSE STADIA VAN
KAKKERLAKKE, VISMOTTE, VLIEË, MUSKIETE, KLEINMEELWURMS EN VLOOIE.
AKTIEWE BESTANDDEEL: Triflumuron (bensoïel feniel ureum) 480 g/ℓ
REGISTRASIEHOUER:
Bayer (Edms.) Bpk.
Reg. Nr. 1968/011192/07
Posbus 143
ISANDO 1600
SUID-AFRIKA
TEL: (011) 921 5911
VERSIGTIG

WAARSKUWINGS:
Hanteer versigtig.
Kan ligte velirritasie veroorsaak.
Giftig vir visse, skaaldiere en ander akwatiese- en grondgeleedpotige diere.
Berg in die oorspronklike houer in ‘n koel plek weg van voedsel en voer.
Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
Berg teen temperature wat nie 40 ºC oorskry nie.
Moenie op diere toedien nie.
VOORSORGMAATREËLS:
Moenie die spuitnewel inasem nie.
Dra beskermende klere tydens aanwending.
Was met seep en water na toevallige velkontak.
Klere moet na die dag se werk gewas word.
Moet nie eet, drink of rook tydens vermenging, toediening en voordat hande en gesig gewas is nie.
Voorkom besoedeling van voedsel, voer, drinkwater en eetgerei.
Maak toediener deeglik skoon na gebruik en moenie die mengsel oornag in die toediener laat staan
nie.
Raak van uitspoelwater ontslae waar dit nie voedsel, weiding of water sal besoedel nie.
Spoel die leë plaagdoderhouer drie keer uit deur dit oor die spuittenk of mengbak om te keer en dit toe te
laat om vir minstens 30 sekondes te dreineer nadat die vloei tot ‘n drup verminder het.
Spoel die houer daarna drie keer uit met ‘n volume water gelykstaande aan ‘n minimum van 10 % van
die houer. Gooi die spoelwater by die inhoud van die spuittenk voordat die houer vernietig word.
Moenie die leë houer vir enige ander doel gebruik nie.
Moenie oor behandelde areas (bv. tapyte) loop voordat die behandeling deeglik droog geword het nie.
Verwyder troeteldiere en bedek of verwyder akwaria.
Moenie damme, rioolstelsels, afvoerpype, dammetjies, riviere of ander waterweë met die produk of
gebruikte houers besoedel nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS:
GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.
Starycide® SC kan binne- en buitenshuis, in handels- en nywerheidspersele, plase, voedselverbruik- en
vervaardigingsinstansies, restourante, kantore, stoorkamers, hospitale, skole, barakke, huise, hotel e,
skepe, markplekke en pakhuise gebruik word.
PLAAG DOSIS
OPMERKINGS
Wend aan teen 50-100 mℓ Gebruik hoër dosis op absorberende spuitmengsel/m2. oppervlakke. 1. Dit word aanbeveel dat die perseel gestofsuig en die inhoud van die stofsuiersakke verwyder word voor bespuiting. Dit is van spesifieke belang wanneer volwasse vlooie teenwoordig is. met ‘n geskikte insekdoder behandel word om herbesmetting van die perseel te voorkom. volwasse vlooie moet Starycide®
SC
saam met ‘n volwasse uitklop
produk aangewend word (bv.
Tempo® SC*). Gelyktydige
gebruik van prosedures 1-3 is
nodig om bevredigende kontrole
te verkry.
4. Herhaal wanneer nodig.
Buitenshuise gebruik:
As die grond baie droog is mag dit
nodig wees om dit vooraf deeglik met
‘n tuinslang te benat.
Starycide® SC sal dan die
Drup behandeling van ‘n vloeibare
miskuil:
Bepaal die hoeveelheid vloeibare mis wat elke dag geproduseer word. Meng Starycide® SC met genoeg
water en voeg dit by die mis (bv. 4 mℓ
produk in 10 ℓ water vir ‘n 1000 ℓ mis).
Verseker goeie vermenging.
Onvolwasse kakkerlakke 10-20 mℓ/ 10 ℓ water. en vismotte mag wegkruip. Wend aan tot op die punt van afloop. moet Starycide® SC saam met ‘n
insekdoder vir volwasse insekte
aangewend word (bv. Tempo®
SC
*).
infestasies of vir langer nawerkende beheer. en ontsmet is. Vir beste resultate laat ontsmettingsmiddel toe om behoorlik droog te word voor die vloerbedekking gegooi word. 2. Spuit 50 mℓ/m2 Starycide® SC
mengsel oor die vloerbedekking van elke huis. Vermeng die vloerbedekking deur dit te hark. kewers teenwoordig is, moet
Starycide® SC saam met ‘n
geskikte volwasse insekdoder
soos Baythroid® WP** toegedien
word.
2. Culex, Anopheles of 250 mℓ/ 10 ℓ water/ha. Starycide® SC is doeltreffend teen
die jongste larf stadia, wat doodgaan
terwyl hulle vervel in voorbereiding vir
hulle metamorfose na die volgende
stadia. Behandeling beïnvloed nie
die metamorfose van die ouer larf
stadia of papies na volwassenes nie.
Die effektiwiteit van Starycide® SC
word met die waarneming van nuwe
vierde stadia larwes of papies bepaal.
Die waarneming van eerste stadia
larwes is nie belangrik nie, omdat
hulle eers vrek terwyl hulle vervel na
die tweede stadia.
Toediening:
Vir behandeling van gemengde
bevolkings:
1. Handsproeiers: Meng 12.5 mℓ met
10 ℓ water, genoeg vir 500 m2 water area. 10 ℓ water, genoeg vir 5000 m2 water area. (misopwekkers, ens.): Meng 500 mℓ produk met 10 ℓ water, genoeg helikopter, ens.): Meng 250 mℓ produk met 10 ℓ water, genoeg vir 1 ha water area.
Starycide® SC is ‘n stadigwerkende insekdoder wat veral teen die onvolwasse stadia van insekte
werk. Waar onmiddellike aksie verlang word, word die gebruik van ‘n aanbevole uitklopproduk as ‘n
tenkmengsel met Starycide® SC aanbeveel.
*Tempo® SC, Reg. Nr. L4544 (Wet Nr. 36 van 1947)
**Baythroid® WP, Reg. Nr. L2198 (Wet No. 36 van 1947)
S.A. Gifsentrum: (021) 931 6129 / 0800 333 444.
Starycide® is ‘n geregistreerde handelsmerk van Bayer.
Bayer (Edms.) Bpk. Alle ongemagtigde kopiëring van die etiket is verbode.
www.bayeres.co.za

Source: http://www.premise.co.za/docs/Starycide%20SC_EL.pdf

Human interest.xls

adidas Women's 5K Challenge 2009 - Human Interest List Kerry has run the last two 5K challenges, once on her own and then last year with her mum and her sister. Kerry has raised money for the Alzheimer's Society as Kerry lost her Nan in Dec 2007. Kerry has received treatment after discovering a lump on her left breast at the age of 38, and was later told that Kerry had a DCIS - non invasiv

sharepoint.mvla.net

IN DARWIN S WAKE By DAVID DENBY The New Yorker, July 21, 1997 Two anecdotes, both concerning Charles Darwin’s mouth. When Darwin was a student atCambridge, he was interested less in books and laboratories than in mucking about in ponds and pokingat dead logs. During his three years at the university, from 1828 to 1831, he attended precisely onecourse of lectures in the natural sciences, bota

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles