Microsoft word - nsb curriculum vitae-2007

Gift med Henriette. 2 børn: Milena 12 år, Nicolai 14 år Engelsk og tysk mundtligt og skriftligt på forhandlingsniveau. Skandinavisk på godt forståelses- og samtaleniveau. Superbruger på MS-Office, systemadministrator på Superoffice Roning, cykling, naturoplevelser, familie, IT, læsning af biografier og faglitteratur, frimærker. Personligt vil jeg beskrive mig selv som god til at skabe begejstring og entusiasme, kan øge andres selvagtelse, samt eminent til at skabe teamwork. Er metodisk og struktureret, god til at planlægge og systematisere, kan få noget fra hånden og er fysisk udholdende. BA i erhvervssprog, engelsk/tysk, Handelshøjskolen i Jura 1. årsprøve, Københavns Universitet Reserveofficer ved Den Kongelige Livgarde Power and Influence, AKTI Consulting Group Aventis Pharma, internt: Salgschefskursus Diverse kurser af en til flere dages varighed. Den samlede MS-Office pakke omfattende Word, Excell, Powerpoint, Access, Frontpage, superoffice og Internet. Desuden kurser i salg og præsentationsteknik samt assertionstræning og transaktionsanalyse. LIF eksamen. Lovpligtig eksamen, der berettiger til job som lægemiddel-konsulent.Indeholder fagene: anatomi, fysiologi, biokemi og sygdomslære på sygeplejeskeniveau samt lægemiddellære på tandlægeniveau. Selvstudium. ______________________________________________________________________________________ Forsvaret 1982 - ? Siden 1982 og frem til 2006 har jeg været aktiv officer af reserven og tilknyttet Den Kongelige Livgarde. I 2006 blev mit kontraktforhold med Forsvaret ændret med opløsning af værnepligtshæren. Nu ansat i Forsvaret med basiskontrakt. Som officer af reserven har jeg stor erfaring med ledelse af op til 150 mand ”fra en træstub” ofte under vanskelige forhold og under stort tidspres. Endvidere har jeg erfaring med projektarbejde og samarbejde på tværs af organisationer både med danske og udenlandske enheder. Jeg har haft næsten alle funktioner i bataljonen og min sidste funktion var chef/stabskompagni/II/LG. Min militære karriere har givet mig en god indsigt i både ledelse og alle andre samarbejdsrelationer. En indsigt jeg har kunnet drage god nytte af i min civile karriere. ______________________________________________________________________________________ Erhvervserfaring Danmarks største rekrutterings- og vikarvirksomhed. Rekrutteringskonsulent Opbygning af kundeportefølje gennem aktiv salgsindsats fordelt på kundebesøg, canvas, direct mailudsendelser og e-mailudsendelser, samt opbygning af emnebankdatabase gennem netannoncering og interview af kandidater. Gennemførelse af ansættelser af vikarer og rekrutteringer til både offentlige og private virksomheder. Virksomheden beskæftiger sig med vikar- og rekrutteringsydelser til alle typer virksomheder. Afdelingsleder Etablering af ny afdeling i Næstved. Opbygning af kundeportefølje gennem aktiv salgsindsats fordelt på kundebesøg, canvas, direct mailudsendelser og e-mailudsendelser til selvstændigt opbygget e-mail database, samt opbygning af vikar- og emnebankdatabase gennem netannoncering og interview af kandidater. Gennemførelse af ansættelser af vikarer og rekrutteringer til både offentlige og private virksomheder. Daglig drift af kontoret samt ledelse af en personale-konsulent. Virksomheden beskæftiger sig med rekruttering og gennemførelse af kontaktforløb af ledige dagpengemodtagere. Chefkonsulent Daglig drift af Maribokontoret hos BækhøjGruppen. Daglig ledelse for 2 medarbejdere i Maribo. Gennemførelse af kontaktforløb for ledige dagpengemodtagere. Undervisning i jobsøgning samt i projekter etableret mellem BækhøjGruppen og kunder både i privat og offentligt regi. Nyetableret virksomhed, der har specialiseret sig i genplacering af personer med længerevarende uddannelser. Markedschef Ansvar for markedsindsatsen i Østdanmark, herunder rekruttering, uddannelse og træning af personale. Gennemførelse af salg og markedsføring herunder salgsbesøg, udfærdigelse af salgsfolder og forfattede et jobsøgningskompendium. Projektleder Oprettelse, idriftsættelse samt drift af kontorer i regionerne med tilhørende jobsøgningsseminarer. Ansvarlig for faktureringsgrundlaget for de enkelte projekter. rekruttering og udvælgelse, samt organisations- og ledelsesudvikling. Konsulent Under min ansættelse gennemførte jeg Mercuri Urvals interne undervisning, som indeholder test, tolkning af test, udvurdering, arbejdsanalyse, samt salg. Mine opgaver var mangeartede og indeholdt bl.a. undervisning i jobsøgning både ude af huset og i huset i jobklubber. Endvidere gennemførte jeg længerevarende undervisnings- og vejledningsforløb med tilhørende planlægning og koordinering både internt i Mercuri Urval og med eksterne samarbejdspartnere. Ved gennemførelse af forløbene virkede jeg tillige som projektleder i relation til kunderne og til projekterne igen både med kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Desuden varetog jeg kontaktforløb for både ledige seniorer og akademikere. Ansvarlig for opretholdelse og drift af Nykøbing kontoret, hvor jeg gennemførte afklarings- og vejledningsforløb for AF-Storstrøm og for lokale kommuner. Forløbene for AF strakte sig over 7 uger og indeholdt praktisk gennemførelse af test, personbedømmelse og interview af kursisterne, vejledning i jobsøgning, samt undervisning i alle jobsøgningens aspekter. Samarbejdet med de lokale kommuner drejede sig om projekter for at få sygedagpengemodtagere i arbejde igen. virksomhedspraktik og endelig afklaring. Lejlighedsvist jobsøgning” for afskedigede medarbejdere hos virksomheder, der havde reduceret I et team af dedikerede kolleger varetog jeg det samlede kontaktforløb i samarbejde med AF Storkøbenhavn. Her håndterede vi ½ af den samlede mængde af ledige, som AF-Storkøbenhavn havde udliciteret til private aktører. Dette arbejde indebar kontaktsamtaler med ledige akademikere, vejledning, coaching og lovpligtig aktivering. Desuden varetog jeg den nødvendige administration, herunder udfærdigelse af jobplaner samt øvrige blanketter. Danmarks ældste kursusvirksomhed indenfor ledelses- og personlig udvikling med fokus på udvikling af enkeltpersoner, teams og hele organisationer. Virksomheden omsætter i Danmark for ca. 11,5 mio. DKK. Seniorkonsulent Ansvarlig for salg af åbne kurser, samt deltog i markedsføring af virksomheden overfor eksisterende og nye kunder sammen med den markedsføringsansvarlige. Afholdt undervisning, træning og personlig feedback på kurset ”Power and Influence”. Projektansvarlig ved implementering af ny salgsdatabase. Ansvar for daglig drift og udvikling af databasen. Salgsansvaret lå på de åbne kurser, hvor jeg stod for kundekontakten og opfølgningen. Det var mit ansvar som salgsansvarlig at stå for mødeplanlægningen for den administrerende direktør og partneren hos kunder, der vil have In Company kurser. Markedsføringen udførte jeg i samarbejde med PLT Consult, der var AKTI Consulting Group’s outsourcede markedsføringssamarbejdspartner. Her foretog jeg brancheanalyse, udarbejdede direct mails til udvalgte kunder, samt foretog opfølgning pr. brev e-mail eller telefon. Undervisningen bestod af lektionsafholdelse og foredrag i AKTI Consulting Group’s største produkt ”Power and Influence”. Herunder foretog jeg bl.a. øvelsesgennemgang, øvelsesmonitorering og gav øvelsesfeedback efter gennemførte øvelser. Øvelsesfeedback’en var bygget op som en personlig feedback til de deltagere, der deltog i øvelsen. Deltagerne var ledere og projektledere fra dansk erhvervsliv. Succesen måltes på deltagernes feedbackark, som de udfærdigede løbende og afleverede ved kursus afslutning. Her fik jeg meget fine tilbagemeldinger. Projektledelsen indebar analyse af opgave/problemformulering, netværksanalyse, samt projektformulering. Den praktiske ledelse af projektet opfølgning af både interne og eksterne deltagere. Succesen af arbejdet var formuleret i succeskriterierne og forankringsplanen og blev fulgt op af en feedback ved afslutningen af projektet for både interne og eksterne samarbejdspartnere i relation til projektet. Systemadministrationen indebar i første omgang implementering af salgsdatabasen, herunder udfærdigelse af koncepthåndbog, samt hands-on opsætning af salgsdatabase. Da data var fuldt importeret indebar funktionen daglige drift af salgsdatabase, sikkerhed på databasen og uddannelse af brugere. For at systemet forblev et optimalt arbejdsredskab foretog jeg en stadig udvikling af systemet, opdateringsvedligeholdelse og var ansvarlig for hands-on gennemførelse af forankringsplanen. En af verdens førende medicinalvirksomheder med fokus på behandlingen af hjertekar, diabetes, allergi og cancer. Virksomheden omsætter i Danmark for ca. 100 mio. DKK. Salgschef Ansvarlig for rekruttering, uddannelse og rådgivning af 10 lægemiddelkonsulenter, som varetog det nationale salg af hjertekar- og diabetes produkter til praktiserende læger og apoteker. Hjertekarproduktet (Triatec®) udbygger i perioden sin førende position med yderligere 20%. Diabetesproduktet (Amaryl®) var markedsledende og markedsandelen øgedes med yderligere 15%. Den positive salgsfremgang var bl.a. resultatet af en intensiv salgstræning af konsulenterne, hvor jeg var ansvarlig for planlægning og praktisk gennemførelse af 3 årlige salgstræningsseminare. I hele perioden gennemførte jeg en månedlig samkørselsdag med hver enkelt sælger, samtidig gennemgik nyansatte sælgere en intensiv uddannelse og salgstræning under min ledelse. Vedrørende IT har jeg indgående erfaring med brugen af regneark til beregning omkostningsbudgetter, nedbrydning af parallelimportsalg fra amtsniveau til modulniveau. I efteråret 2000 var jeg projektleder på arrangement af en 2 dages lægekongres med deltagelse af 200 læger. Det var mit ansvar at stå for det praktiske arrangement: Bookning af hotelværelser, modtagelse og registrering, opbygning af salgsstande og opsætning af mødelokaler i samarbejde med hotellet, Fællesudvalget (lægegruppen), sekretærer samt produktchefer i Aventis Pharma. Endvidere udarbejdede jeg en håndbog for lægemiddelkonsulenter indeholdende interne procedurer, distriktsplanlægning, arbejdsmetodik, samt forslag til mødeafholdelse hos læger og apoteker. AstraZeneca A/S er en af verdens førende medicinalvirksomheder, som i Danmark i år 2000 havde en omsætning på ca. 650 mio. DKK. Et af hovedprodukterne er Losec®, som i 2000 omsatte for 120 mio. DKK. I en periode assisterede jeg markedschefen m.h.p. implementering af distriktsplanlægning for hele Danmark. Endvidere deltog jeg i salgstræning, samt indkøring af nye konsulenter. Lægemiddelkonsulent Som lægemiddelkonsulent var min primære funktion aftale- og mødeplanlægning, gennemførelse af salgsbesøg og aftenmøder for de praktiserende læger og apoteker. Jeg fik en omfattende erfaring i salg til en eller flere læger, samt undervisning af lægegrupper og apoteksansatte i sygdomsbehandling og årsager til sygdommenes opståen. Efter nogle års ansættelse opnåede jeg at blive den næstmest sælgende konsulent i Danmark afsluttende med et salgsbudget på 35 mio. DKK, som blev opfyldt. I flere år deltog jeg som fast medlem af afdelingens kampagnekomite, som kommunikationsstrategier, samt samarbejde med reklamebureauer. Gennem min erhvervssproglige baggrund oversatte jeg flere gange faglitteratur fra både svensk, engelsk og tysk til dansk, bl.a. patientvejledninger, en bog om udvikling af mavesår, behandling, samt undervisningsmateriale til brug ved mindre lægemøder. Desuden fungerede jeg som korrekturlæser for produktcheferne, medicinsk afdeling, samt markedschefen. På grund af min store interesse for IT fungerede jeg siden 1993 som testperson og sparringspartner for IT afdelingen mht. udvikling og afprøvning af nyt software. Som superbruger assisterede jeg med at optimere salgsdatabasen med en øget akkumulering af viden om kunderne til følge. Endvidere bidrog jeg med tekstopbygning på virksomhedens intranet og deltog senere ved opbygning, test og implementering af virksomhedens datawarehousesystem. Amerikansk ejet medicinalvirksomhed, som i perioden blev førende indenfor høfeberbehandling. Lægemiddelkonsulent I denne virksomhed gennemgik jeg en intensiv salgs- og konsulenttræning omfattende: salgsbesøg, canvas, booking af kundebesøg, effektiv kørsels- og distriktsplanlægning. Endvidere afholdelse af foredrag for læger og apotekspersonale i mindre såvel som større grupper. Allerede et år efter min ansættelse opnåede jeg den højeste besøgsfrekvens, planlægningssystem. Efter 3 års ansættelse opnåede jeg den næsthøjeste markedsandel i virksomheden. Sommerguide I perioden havde jeg sæsonstudiejob som sommerguide på Tuborg, hvor jeg fik en omfattende erfaring i at informere små som store grupper på dansk, skandinavisk, tysk, engelsk og fransk i Tuborgs historie og produktionsmetoder. Chef for Stabskompagniet (logistik) ved II/Livgardebataljon. Gennemført mønstring (genindkaldelse) for stabskompagniet 28. april – 7. maj medd14 dages øvelse i Finderup øvelsesterræn. Stabskursus. Varighed: 14 dage Kursus omfattede stabsarbejde, planlægning, strategi, taktik, logistik og koordinering. Officerskursus II. Brevskolekursus. Varighed: 1 år. Kursus omfatter: Taktik, efterretningstjeneste, Warschawapagt-taktik, samarbejde civilt/militært, planlægning, befalingsmetodik og våbenlære. Mønstring (genindkaldelse)af 3/II/LG i 14 dage, deltog som DF Officerskursus I. Brevskolekursus. Varighed: 1 år. Kursus omfatter: Taktik, befalingsmetodik, våbenlære Warschawapagt- Ansat som reserveofficer med rådighedskontrakt. Hærens Kampskole, Oksbøl. Varighed: 4½ måneder. Uddannelsen omfatter: Taktik, logistik, føring, instruktøruddannelse og våbenlære. Sergentskolen, Sønderborg. Varighed: 6 måneder. Uddannelsen omfatter: Taktik, befalingsmetodik, instruktøruddannelse og mandskabsbehandling. Indkaldt til Den Kongelige Livgarde. Varighed: 3 måneder. Rekrutuddannelse.

Source: http://www.sawman.dk/Microsoft%20Word%20-%20NSB%20Curriculum%20Vitae-2007.pdf

lmaleidykla.lt

ÞEMËS ÛKIO MOKSLAI. 2004. Nr. 2. P. 44–51Modestas Ruþauskas, Èeslova Butrimaitë-Ambrozevièienë© Lietuvos mokslø akademijos leidykla, 2004Most common pathogenic bacteria and theirPathological material from pigs was investigated in the Veterinary Ins-titute of Lithuanian Veterinary Academy and National Veterinary Labo-ratory during a 5-year period. Pathological material was investig

Microsoft word - mail collectif 8 janvier 2005.doc

Mail collectif du 8 janvier 2005 Et pour commencer, tous mes meilleurs vœux, une très heureuse année 2005 à vous tous ! Merci à vous pour tous les courriers et mails envoyés pour Noël et Nouvel An ! J’espère que vous allez tous très bien en ce commencement d’année, malgré les examens pour certains Un mois et demi depuis le dernier mail collectif … gloups, le temps passe v

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles