Bild

Tal vid Årets Farmaceut 2013
Thony Björk, Ordförande Sveriges Farmaceuter

25 September - WORLD PHARMACISTS DAY!
Vid fullmäktigemöte 2009 vid FIP-kongressen i Istanbul, Turkiet, föreslog det
turkiska farmaceutförbundet att man årligen skulle fira en Världsdag för
farmaceuter. Förslaget var att denna dag skulle firas den 25 september, den dag
som FIP (Federation Internationale Pharmaeutique – eller The International
Pharmaceutical Federation) grundades för drygt 100 år sedan.
Detta förslag godtogs enhälligt av Council och sedan 2010 har Internationella
Farmaceutdagen samordnats av FIP och firas genom att involvera alla
medlemsorganisationer, antingen med strukturerade, omfattande kampanjer eller
småskaliga projekt.
Varje år föreslår FIP ett nytt tema med syfte att visa upp farmaceutens positiva
inverkan på folkhälsoarbetet.
Låt mig först ta några ord om FIP.
FIP bildades 1912 och samlar nationella föreningar för farmaceuter verksamma
inom hela fältet: Vetenskap, myndigheter, utbildning, apotek mm.
FIP samlar idag 127 medlemsorganisationer som sammanlagt representerar över
3 miljoner farmaceuter över hela världen.
FIP har ett utvecklat samarbete med WHO och är alltid tillfrågade i alla frågor
som berör läkemedel. Det finns också Regionala Forum som stämmer överens
med WHO:s regionala struktur.
Arbetet sker genom sektioner och intressegrupper, såsom Community pharmacy
section, Industrial pharmacy section, Information section, mm.
Sverige representeras i FIP endast av Sveriges Farmaceuter, den enda
organisation som är medlem i FIP och har rösträtt i Fullmäktige, i Council.
Vi är också väl representerade i beslutande organ. Jag är en av 9 Vice
Presidenter i bureaun, i styrelsen, och jag är också President i FIP Foundation,
den organisation som bl.a. delar ut stipendier till farmaceuter från
utvecklingsländer för att möjliggöra deltagande i den årliga kongressen.
Vi har också svenskar engagerade i Industrisektionen, bla. Ulf Janzon på MSD och från och med i år också i styrelsen för Öppenvårdsapotekssektionen, Community Pharmacy section, Lars-Åke Söderlund. Inför valen i Community Pharmacy section i år nominerade Sveriges Farmaceuter Lars-Åke och han blev invald i ExCo, i styrelsen för sektionen, vilket vi tycker är mycket roligt! Som jag tidigare sagt så firar vi idag över hela världen The World Pharmacists day FIP har uppmanat sina medlemsorganisationer och farmaceuter från hela världen att årligen den 25 september delta i den Internationella Farmaceutdagen. Årets tema är: Farmaceuter – förenklar din läkemedelsanvändning, oavsett hur komplex den är. Detta tema går hand i hand med temat för den 73: e FIP världskongressen som hölls i Dublin första veckan i september i år: En framtida vision för komplexa patienter – integrerad vård i ett dynamiskt sammanhang. Globalt pågår det en förändring både inom apoteksbranschen och inom sjukvården. En spännande utveckling sker inte minst inom hälso- och sjukvården och som för med sig mycket hopp. Fler nya behandlingsmetoder och terapier blir tillgängliga för patienter. Oavsett om det är läkemedel, behandlingar eller tjänster som tillhandahålls av vårdgivare, kan farmaceuter och farmaceutiska forskare bidra till en allt mer komplex vård. Förståelse för och behandling av sjukdomar hos människor är komplicerat och utmanande, eftersom patienterna själva är komplexa. Denna komplexitet härrör från många faktorer – inklusive biologiska, medicinska, beteendevetenskapliga och sociala faktorer. Ju mer rättfram och enkel en läkemedelsbehandling är att följa, desto större är sannolikheten att patienten använder sina läkemedel rätt och fullföljer sin behandling. Farmaceuter är experter på läkemedel och finns med i många olika sammanhang där man kan hjälpa patienter att ta sina läkemedel på rätt sätt och på så sätt säkerställa att de får full nytta av sin behandling. Cancerpatienter eller transplanterade patienter, till exempel, har ofta mycket komplexa läkemedelsbehandlingar. Farmaceuter kan öka patientens förståelse för och följsamhet till terapin för att få optimal effekt av behandlingen. Vi måste hela tiden ställa oss frågan - Vad gör vi som farmaceuter för att möta och tillgodose behoven från allt mer komplexa patienter? Att medverka till att utforma strategier för att behandla komplexa patienter och att säkra att vi har kunskap och kompetens för att optimera vården, måste ingå i framtida initiativ både inom apoteksverksamheten och inom den farmaceutiska vetenskapen över hela världen. Vi måste alla bidra genom att dela med oss av våra tankar, visioner och lösningar för att förenkla läkemedelsanvändningen för alla patienter, oavsett hur komplexa de är. Vad har då farmaceuter bidragit till här i vårt land. Ja, en hel del vill jag påstå. Vi har i Sveriges Farmaceuter uppmärksammat en del av dessa genom utmärkelsen Årets Farmaceut. Här ser ni listan på samtliga mottagare av utmärkelsen sedan den instiftades. Listan är imponerande och några av tidigare Årets Farmaceuter finns här i salen ikväll. Jag vill ta tillfället i akt att lyfta fram några av tidigare års vinnare inom lite olika verksamhetsområden. Den förste mottagaren var Nils-Olof Strandqvist, mer känd som Nippe. Han blev Årets Farmaceut 1983. Nippe var en förgrundsfigur inom bl.a. internationell farmaci och var President i FIP mellan 1990-1994. Han var också grundare av Farmaceuter utan Gränser i Sverige. En annan farmaceut jag vill nämna är John Sjögren. John fick utmärkelsen 1994. Han är verksam inom området Galenisk farmaci och har spelat en viktig roll inom utveckling av läkemedel inom Astra-koncernen. Låt mig nämna några exempel: Seloken Zoc – en nära nog optimal beredning i den meningen att den åstadkommer en i princip konstant frisättning av läkemedel. Tabletten består av tusentals mikrokapslar som frigörs när tabletten faller sönder och sedan fördelas i mag-tarmkanalen, vilket ger en förlängd total passagetid för läkemedlet. Både den teknik som utvecklades för att producera stora mängder identiska pellets och metoden bakom framställningen av det speciella hölje som fordrades var innovationer i sig. - Ett annat exempel är en avancerad biofarmaceutisk beredningsform anpassad till den svårlösliga kalciumantagonisten felodipin (Plendil). Vare sig Duretter- eller Zoc-teknologin fungerade i det fallet. Idén var istället att först göra substansen mer lättlöslig genom att koppla på ytaktiva ämnen. För att kontrollera frisättningen bäddades substansen sedan in i en sakta svällande cellulosamatris. Läkemedlet diffunderar då mycket långsamt; frisättningen av läkemedelsmolekyler styrs istället av den långsamma nednötningen av tablettens ytlager. - Det tredje exemplet på en innovativ galenisk beredning är omeprazol (Losec), en om möjligt ännu större utmaning. Här var problemet att substansen är så labil. Den är känslig för variationer i temperatur, ljus, fukt och pH. Uppgiften blev att skydda den mot det mesta, men ändå få fram den till målmolekylerna i magsäckens parietalceller. Det tog fem år att ta fram en beredningsform, Losec-kapseln, som fungerade, Nästa farmaceut jag vill nämna är Per Manell. Per är en innovatör som varit verksam inom inte minst informationsteknologi/informationsfarmacin. Det har inte alltid varit givet att information om läkemedel skulle vara tillgängligt för alla. Patient FASS, där jag var den förste redaktören, kom 1983. Idag finns all information samlad på fass.se, som är en unik satsning som uppmärksammas inte minst i EU som ett bra exempel på hur information kan göras lättillgänglig. Här har Per varit en mycket drivande kraft. Nu är det dos som gäller för Per. Jag vill också nämna Ulrika Gillespie. Ulrika forskar inom området Äldre och Läkemedel 80 plus-studien har fått stor medial uppmärksamhet. I undersökningen gick apotekare igenom läkemedelsanvändningen hos patienter över 80 år i akutsjukvården. En uppföljning ett år efter utskrivningen visade att de cirka 200 patienter som fått interventionen hade 16 procent färre återbesök och akutinläggningar jämfört med en lika stor kontrollgrupp. Antalet sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel var hela 80 procent lägre i gruppen som fått träffa en apotekare. Innan jag avslöjar årets pristagare vill jag också nämna Tommy Westerlund. Tommy har länge varit verksam inom området socialfarmaci. Han har bl.a. tittat på vad apotekens rådgivning betytt för en bra användning av både Rx och receptfria läkemedel. Nu leder han det viktiga arbetet med kvalitetsindikatorer på apotek. Så till Årets Pristagare. Så här står det i statuten för priset om förutsättningarna för att komma ifråga för utmärkelsen. ”Utmärkelsen Årets Farmacevt tilldelas i Sverige verksam farmacevt, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället.” Utmärkelsen Årets Farmaceut 2013 går till Björn Wettermark, apotekare och docent vid KI, och chef för enheten för Uppföljning och utvärdering vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Björn är både chef/ledare och synnerligen aktiv och välrenommerad akademiker med ett gediget engagemang för utveckling av farmaceutisk kompetens och kunskap. Björn har under många år tydliggjort den farmaceutiska kompetensen både i praktisk uppföljning av hur läkemedel förskrivs och används och inom akademin. Björns arbete kännetecknas av kunskap och kompetens men också av en kreativitet och öppenhet för att tänka nytt och annorlunda. Av särskild betydelse är hans outtröttliga förmåga att handleda och inspirera bl.a. farmacistudenter i diverse spännande projekt. Den profil Björn har är speciell och det känns rätt och riktigt att uppmärksamma honom i valet av årets farmaceut.

Source: http://www.sverigesfarmaceuter.se/Global/Genrebilder/Arets_Farmaceut_2013/Tal%20%C3%85rets%20Farmaceut%202013.pdf

Untitled

The current issue and full text archive of this journal is available atwww.emeraldinsight.com/0828-8666.htmMarkfield Institute of Higher Education, Markfield, UK, andCentre for Islamic Banking, Finance and Management,University of Brunei Darussalam, Bander Seri Begawan, BruneiAbstractPurpose – As per Islamic business ethics, corporate social responsibility (CSR) of the businessorganizations

Microsoft word - 080513-dvs-hep.doc

”Hepatitis event” i Dansk Virologisk Selskab In vitro and in vivo studies of the molecular Dept. of Infectious Diseases and Clinical Hospital, Hvidovre and Faculty of Health Program organized by Dr. Allan Randrup Thomsen ”Hepatitis event”, Dansk Virologisk Selskab Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Copenhagen S, IN VITRO AND IN VIVO STUDIES OF THE MOLECULAR VIROLOGY

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles