Version

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop
Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Toux-San Dextromethorphan siroop gebruikt? Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan siroop niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Hoe gebruikt u Toux-San Dextromethorphan siroop? Hoe bewaart u Toux-San Dextromethorphan siroop? Inhoud van de verpakking en overige informatie WAARVOOR WORDT TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP GEBRUIKT?

Toux-San Dextromethorphan is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij een behandeling van een
droge hoest zonder slijmvorming. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van de hoest.
2.
WANNEER MAG U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP NIET
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?


Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Bij gelijktijdige behandeling met mono-amine-oxidaseremmers (geneesmiddelen tegen depressie). pl-market-nl-Toux-San Dextromethorphan-dec12-apprmar13.docx Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toux-San Dextromethorphan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Toux-San Dextromethorphan gebruikt.
-
Als de hoest langer aanhoudt dan 4 tot 5 dagen en/of bij koorts, raadpleeg dan uw arts. Als u nier- of leverproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet worden. Bij een hoest met slijmvorming mag u geen middel innemen dat de hoest remt, zoals Toux-San Dextromethorphan. Het natuurlijk verwijderen van slijmen door te hoesten dient immers behouden te blijven. Het is weinig zinvol middelen die de hoest remmen, zoals Toux-San Dextromethorphan, samen in te nemen met middelen die het ophoesten van slijmen bevorderen (expectorantia) of met middelen gebruikt bij vastzittende hoest door taai slijm (mucolytica). Alvorens een middel dat de hoest remt in te nemen, moeten andere oorzaken van hoest worden onderzocht door uw arts. Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toux-San Dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts als u van plan bent Toux-San Dextromethorphan samen met één van onderstaande
geneesmiddelen in te nemen:
-
Mono-amine-oxidaseremmers (middelen tegen depressie). Gelijktijdige inname kan het serotoninesyndroom uitlokken: zeer hoge koorts, spierstijfheid, krampen ter hoogte van het strottenhoofd en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling). Narcotische analgetica (sterk werkzame pijnstillers), middelen tegen depressie, neuroleptica (middelen tegen ernstige geestesziektes), slaapverwekkende antihistaminica (middelen tegen overgevoeligheidsreacties), benzodiazepines en barbituraten (middelen met rustgevende en slaapverwekkende eigenschappen), clonidine (een bloeddrukverlagend middel) en aanverwanten. Sommige bijwerkingen van deze stoffen kunnen versterkt worden bij gelijktijdige inname. Codeïne en andere afgeleiden van morfine. Bij gelijktijdige inname is er een risico op het onderdrukken van de ademhaling en het kan ook leiden tot verstopping. Bèta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk) én u lijdt ook aan astma. Gelijktijdig gebruik kan de luchtpijptakken vernauwen. Alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten. Alcohol kan het kalmerend effect versterken. Fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine (geneesmiddelen gebruikt bij depressie), amiodarone, quinidine (geneesmiddelen gebruikt bij hartritmestoornissen) en haloperidol (geneesmiddelen gebruikt bij geestesziekte). Raadpleeg in dat geval uw arts.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol kan de slaapverwekkende eigenschappen van dextromethorfan versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is het gebruik van Toux-San Dextromethorphan
tijdens te zwangerschap af te raden.
pl-market-nl-Toux-San Dextromethorphan-dec12-apprmar13.docx Toux-San Dextromethorphan mag niet gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u last heeft van slaperigheid of duizeligheid na inname van Toux-San Dextromethorphan bestuur
dan geen voertuigen en/of bedien geen machines. De inname van alcohol kan dit effect nog versterken.
Toux-San Dextromethorphan bevat
-
Deze geneesmiddelen bevatten kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per maximale dosis per keer. parahydroxybenzoaten (bewaarmiddelen: propylparahydroxybenzoaat (E216) en methylparahydroxybenzoaat (E218)). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Toux-San Dextromethorphan suikervrij siroop kan door diabetici gebruikt worden.

3.

HOE GEBRUIKT U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is :
Gebruik voor een juiste dosering de bijgevoegde doseerdop.
Bij bejaarden en patiënten met leverproblemen moet de dosering van de volwassenen gehalveerd
worden.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop bevatten geen suiker. Deze siropen
kunnen door diabetici gebruikt worden.
U mag het product niet langer dan enkele dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Toux-San Dextromethorphan ingenomen?
Wanneer u te veel van Toux-San Dextromethorphan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
pl-market-nl-Toux-San Dextromethorphan-dec12-apprmar13.docx Symptomen van overdosering zijn: misselijkheid, braken, duizeligheid, opgewondenheid, verwarring,
slapeloosheid, verwijde pupillen en in ernstige gevallen: coma, onderdrukking van de ademhaling en
stuipen.
Bent u vergeten Toux-San Dextromethorphan in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Toux-San Dextromethorphan
Gebruik deze siroop enkel zolang u klachten heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie: zeer vaak
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Allergische reacties: opzwellen van gezicht en ledematen (angio-oedeem), samentrekken van de
luchtpijptakken (bronchospasmen)

Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid, braken, verstopping (constipatie)
Oogaandoeningen
Pupilverwijding
Psychische stoornissen
Soms: manie (overdreven opgewektheid) en hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn)
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, stoornis in de tonus van de spieren
Opgewondenheid, verwardheid

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: gefixeerde huiduitslag
Allergische reacties: huiduitslag, jeuk, netelroos

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
Zeer zelden: misbruik is opgetreden

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
pl-market-nl-Toux-San Dextromethorphan-dec12-apprmar13.docx Voor deze geneesmiddelen zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Toux-San Dextromethorphan 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop

-
De werkzame stof is dextromethorfan. Dit is aanwezig in de vorm van dextromethorfan hydrobromide respectievelijk aan 1,0 mg/ml en 3,0 mg/ml. De andere stoffen in Toux-San Dextromethorphan siroop zijn: glycerol, ethanol 96°, propylparahydroxybenzoaat (E216), methylparahydroxybenzoaat (E218), propyleenglycol, vloeibare sorbitol (E420) en water. Zie ook rubriek “Toux-San Dextromethorphan bevat”. Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en rode vruchten- en citroenaroma. Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en grenadine-aroma. Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop bevat ook nog honing, honingaroma en karamel-vanille aroma.
Hoe ziet Toux-San Dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toux-San Dextromethorphan is een siroop in een bruine, glazen fles van 120 ml afgesloten met een
witte, kindveilige sluiting (polyethyleen aan binnenzijde). De verpakking bevat eveneens een
doseerdop in polypropyleen gegradueerd van 5 ml tot 30 ml.
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

TAKEDA BELGIUM
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
TAKEDA CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
-
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop: BE269701 Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop: BE228462 Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop: BE269717 pl-market-nl-Toux-San Dextromethorphan-dec12-apprmar13.docx Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 12/2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2013.

pl-market-nl-Toux-San Dextromethorphan-dec12-apprmar13.docx

Source: http://www.takeda.be/nl-be/~/media/Countries/be/Files/04_Products/Lst_notices_nl/pl-market-nl-Toux-San%20Dextromethorphan-dec12-apprmar13.pdf

gaa-arzneiforschung.de

Seltene Bluterkrankungen und Meldungen von unerwünschten Arzneimittelwirkungen Zwischenergebnisse der Berliner Fall-Kontroll Surveillance Studie - FAKOS Elisabeth Bronder, Frank Andersohn, Andreas Klimpel, Edeltraut GarbeInstitut für Klinische Pharmakologie, Charité Universitätsmedizin BerlinInstitut für Pharmakoepidemiologie und Technologiebewertung IPTA Berlin10. Jahres

Microsoft word - clomiphene.doc

Do a pregnancy test before starting clomipheneMultiple births occur. Clomiphene has causedeven if your period seems normal. There is aone set of quadruplets, five triplets, andpossibility of birth defects if clomiphene is takenuncounted twins in 36 years in my practice. while you are pregnant and possibly if taken theSide effects such as mood swings, hot flashes,Take one prenat

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles