Wp2.muresfun.ro

R O M A N I A
JUDETUL MURES
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat azi 19.05.2009 cu ocazia sedintei ordinare a consiliului local La sedinta au participat toti consilierii, sedinta fiind declarata statutara.
Toti membrii consiliului local, au fost anuntati de data, ora, ordinea de zi si locul de desfasurare a sedintei in termenele prevazute de lege.
D-na secretar a dat citire procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 22.04.2010. In urma supunerii la vot, acesta a fost votat cu unanimitate de voturi pentru.
S-a dat citire ordinii de zi a sedintei asa cum a fost propusa in convocator :1. Aprobarea rectificarii BVC-ului pentru anul fiscal 2010;2. Aprobarea executiei bugetare pentru anul fiscal 2009;3. Aprobarea aderarii comunei Breaza la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ;4. Aprobarea delegarii gestionarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare si aprobarea contractului de delegare
către SC „Compania Aquaserv” SA;5. Aprobarea incheierii unui parteneriat cu SC Biosal Energ SRL in vederea infiintarii unor culturi agricole pentru obtinerea de biomasa pe raza unitatii administrativ-teritoriale Breaza;6. Aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu SC Procardia in vederea implementarii unui proiect ce va fii depus in cadrul programului „Impreuna pentru fiecare” organizat de grupul ROMPETROL. In urma supunerii la vot a ordinii de zi, aceasta a fost aprobata cu unanimitate de voturi pentru.
Trecandu-se la punctul unu de pe ordinea de zi : «
Aprobarea rectificarii BVC-ului comunei Breaza pe anul 2010”, d-l primar a prezentat consiliului local proiectul de hotarare privind rectificarea BVC-lui, expunerea de motive si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. In urma discutiilor purtate si a supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
La punctul doi de pe ordinea de zi : „ Aprobarea executiei bugetare pentru anul fiscal 2009”, d-l primar a prezentat consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie pentru anul 2009, expunerea de motive, anexa la aceasta si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. In urma discutiilor purtate si a supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
La punctul trei de pe ordinea de zi : „ Aprobarea aderarii comunei Breaza la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ”, d-l primar a prezentat consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Breaza la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures, expunerea de motive si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. In urma discutiilor purtate si a supunerii la vot, toti
consilierii au votat pentru aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
La punctul patru de pe ordinea de zi : „ Aprobarea delegarii gestionarii serviciului de alimentare
cu apa si canalizare si aprobarea contractului de delegare către SC „Compania Aquaserv” SA”,
d-l primar a prezentat consiliului local proiectul de hotarare, expunerea de motive si avizul
favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. In urma discutiilor purtate si a
supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru aprobarea proiectului de hotarare in forma
prezentata.
La punctul cinci de pe ordinea de zi : „ Aprobarea incheierii unui parteneriat cu SC Biosal Energ
SRL in vederea infiintarii unor culturi agricole pentru obtinerea de biomasa pe raza unitatii
administrativ-teritoriale Breaza”, d-l primar a prezentat consiliului local proiectul de hotarare,
expunerea de motive si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. In
urma discutiilor purtate si a supunerii la vot, noua consilieri au votat pentru aprobarea proiectului
de hotarare in forma prezentata, d-nii consilieri Ilyes Benedek-Zoltan si Brassai Huszar-Miklos
votand impotriva. D-l consilier Ilyes Benedek-Zoltan si-a motivat votul impotriva prin faptul ca
dansul nu este de acord cu diminuarea pasunii ca rezultat al incheierii parteneriatului si cu faptul
ca au fost puse in posesie in pasunea Breaza persoane carora li s-a aprobat retrocedarea unor
terenuri mentionand faptul ca acestea puteau fii puse in posesie si in pasunile din satele Filpisu
Mare sau Filpisu Mic. D-l consilier Brassai Huszar-Miklos si-a motivat votul impotriva
mentionand faptul ca sunt aproximativ 100 capete de bovine in pasunea din localitatea Breaza,
suprafata minima necesara fiind de 0,7 ha/cap de bovina, rezultand un necesar de 105 ha de
pasune pentru animale si pe faptul ca Asociatia crescatorilor de taurine are incheiat contract de
inchiriere pe tota pasunea.
La punctul sase de pe ordinea de zi : „ Aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu SC
Procardia in vederea implementarii unui proiect ce va fii depus in cadrul programului „Impreuna
pentru fiecare” organizat de grupul ROMPETROL.”, d-l primar a prezentat consiliului local
proiectul de hotarare, expunerea de motive si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local. In urma discutiilor purtate si a supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru
aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
Nemaiexistand alte puncte pe ordinea de zi, d-l presedinte de sedinta a propus sistarea lucrarilor,
propunere acceptata cu unanimitate de voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DICUI PETRU
contrasemneaza SECRETAR

Source: http://wp2.muresfun.ro/wp-content/uploads/procese_2010/Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20ordinare%20a%20consiliului%20local%20Breaza%20din%20data%20de%2019%20mai%202010.pdf

arcanasalon.co.uk

Emma visits the salon at least once a month for teeth whitening service, Teeth whitening is one of the easiest and most cost effective procedures you can undergo to improve your appearance. It is not painful (aside from sensitivity, in some cases, which can last 24 hours) and will not harm your teeth or gums. Nearly everybody with good general and dental health is suitable for teeth whitening. E

Untitled

Anne-Marie Lizin Report on Guantanamo Bay1 Introduction In 2003, the Parliamentary Assembly of the OSCE (OSCE PA) emphasized the importance of reconciling the fight against terrorism with democratic values and respect for human rights. In its “Resolution on the Prisoners De-tained by the United States at the Guantanamo Base”, which it adopted in July 2003 during its Rotterdam Annual Sess

Copyright © 2010-2014 Internet pdf articles